Dir. 2001:91

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Utredaren skall bl.a. lämna förslag till instruktion för den nya myndigheten, besluta om bemanning av den och vidta de förberedande åtgärder som krävs för att Myndigheten för Sveriges nätuniversitet skall kunna inrättas den 1 mars 2002.

Bakgrund

Regeringen gör i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) bedömningen att universitetens och högskolornas IT-stödda distansutbildningar bör samordnas i ett svenskt nätuniversitet samt att en ny myndighet bör stödja det svenska nätuniversitetet och i övrigt främja utvecklingen av nätuniversitetet. I budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/02:1) har regeringen beräknat medel om 29 356 000 kronor för den nya myndigheten under politikområdet Utbildningspolitik, utgiftsområde 16, anslaget 25:82 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. I samband med att en myndighet inrättas för Sveriges nätuniversitet föreslår regeringen i propositionen Den öppna högskolan att Distansutbildningsmyndigheten skall avvecklas.

Den nya myndighetens uppgifter

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet skall stödja det svenska nätuniversitetet och i övrigt främja utvecklingen av nätuniversitetet. Myndigheten skall utveckla och handha den nätburna informationscentralen för Sveriges nätuniversitet, registrera de IT-stödda distansutbildningar som universitet och högskolor anordnar och som de anmäler till myndigheten, fördela särskilda utvecklingsresurser till berörda lärosäten samt stödja deras samordning av bl.a. administration, studievägledning, information och marknadsföring.

Myndigheten skall lokaliseras till Härnösand.

Utredaren skall, under förutsättning att beslut fattas av riksdagen och regeringen, vidta de åtgärder som krävs för bildandet av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Myndigheten skall kunna inrättas den 1 mars 2002.

Utredaren skall till regeringen lämna förslag till instruktion för myndigheten, styrelsens sammansättning, mandatperioder, omfattning av ledamöternas uppdrag och deras rättsliga ansvar samt förslag till andra författningsändringar som utredaren anser påkallade.

Utredaren skall även lämna underlag för regleringsbrev för den nya myndigheten.

Utredaren skall förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner. Utredaren skall ingå nödvändiga avtal för den nya myndighetens verksamhet.

Utredaren skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den nya myndigheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utredaren skall fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. I den mån nyrekryteringar behövs skallutredaren anställa personal enligt de föreskrifter som regeringen i sådana fall senare kommer att meddela.

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet kommer att från Distansutbildningsmyndigheten överta uppgiften att skapa en nationell informationscentral, en portal, för IT-stödd distansutbildning. Att utforma en sådan portal för Sveriges nätuniversitet kommer att vara tids- och resurskrävande. Under det närmaste året behöver därför en provisorisk lösning komma till stånd. Utredaren skall inleda detta arbete så att universitet och högskolor kan anmäla kurser för registrering i nätuniversitetet senast inför höstterminen 2002.

Utredarens arbete bör ta sin utgångspunkt i de erfarenheter och den kunskap som vunnits genom Distansutbildningsmyndighetens arbete och genom IT-stödd distansutbildning som bedrivits och förmedlats av universitet och högskolor samt olika distansutbildningskonsortier. Arbetet bör bedrivas i samarbete med representanter för lärosäten och studenter.

Utredaren skall samråda med myndigheten Statens skolor för vuxna, under namnändring till Nationellt centrum för flexibelt lärande, till vilken folkbildningsuppgifterna vid Distansutbildningsmyndigheten förs över.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren skall senast den 30 november 2001 lämna in en tidsplan för arbetet till regeringen.

Utredaren skall senast den 7 januari 2002 till regeringen lämna förslag för myndigheten vad gäller

  • underlag för regleringsbrev
  • instruktion för myndigheten inklusive styrelsens sammansättning, mandatperioder samt omfattning av ledamöternas uppdrag och deras rättsliga ansvar samt
  • eventuella andra författningsändringar.

Utredaren skall senast den 15 februari 2002 till regeringen lämna förslag för myndigheten vad gäller verksamhetsplan för perioden den 1 mars - den 30 juni 2002.

Slutrapport skall lämnas till regeringen när arbetet är slutfört, dock senast den 25 mars 2002.

(Utbildningsdepartementet)