Dir. 2003:146

En ny myndighet för företagsregistrering m.m.

-

Beslut vid regeringssammanträde den 20 november 2003.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för företagsregistrering m.m. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Patent- och registreringsverkets organisation (prop. 2003/04:34).

Utredaren skall lämna förslag om bl.a. verksamhetsmål och instruktion och besluta om organisation och bemanning.

Utredaren skall även vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att den nya myndigheten skall kunna inrättas den 1 juli 2004.

Bakgrund

I propositionen Patent- och registreringsverkets organisation (prop. 2003/04:34) har regeringen föreslagit en ny organisation för Patent- och registreringsverket (PRV). I propositionen gör regeringen bedömningen att PRV:s verksamhet bör renodlas genom att delar av verksamheten förs till en ny myndighet som tar hand om företagsregistrering m.m. Till den nya myndigheten förs registerärenden om aktiebolag, filialer och europeiska ekonomiska intressegrupperingar, handels- och föreningsregisterärenden, register över fysiska personers och dödsbons konkurser, register över näringsförbud samt bank- och försäkringsregisterärenden.

I PRV samlas de ärenden som i dag finns inom patent- och varumärkesavdelningarna, dvs. patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn, samt registrering av kommunala vapen och utgivning av periodisk skrift.

Den nya myndigheten skall ledas av en generaldirektör med ett insynsråd.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att svara för det förberedelsearbete som behövs för att den nya myndigheten för förtagsregistrering skall kunna inrättas den 1 juli 2004.

Utgångspunkt för utredarens arbete skall vara de beslut som riksdagen och regeringen kan komma att lägga till grund för verksamheten.

Utredaren skall lämna förslag till namn, instruktion och budget för den nya myndigheten. Utredaren skall vidare besluta om organisation och bemanning av den nya myndigheten liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. Den nya myndigheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Utredaren skall fortlöpande samråda med PRV. PRV skall biträda utredaren och lämna det underlag som är nödvändigt för dennes arbete. Utredaren skall också hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om sitt arbete.

Myndigheten skall ligga i Sundsvall.

Föreslå verksamhetsmål och instruktion

Utredaren skall till regeringen lämna förslag till verksamhetsmål och instruktion för myndigheten samt redovisa behovet av andra författningsändringar. I detta ingår att lämna förslag till insynsrådets sammansättning och mandatperiod.

Utredaren skall föreslå namn på myndigheten.

Föreslå anslag och lämna budgetunderlag

Utredaren skall lämna förslag om anslag, avgifternas storlek och verksamhetsplan för myndigheten för andra halvåret 2004. Utredaren skall också lämna ett budgetunderlag för åren 2005-2007.

Besluta om stödfunktioner, organisation och bemanning

Utredaren skall förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner. Utredaren skall ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet.

Utredaren skall besluta om myndighetens organisation och överväga lämpliga arbetsformer. Utredaren skall vidare bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet.

Utredaren skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den nya myndigheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen om anställningsskydd. Utredaren skall fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Uppdragets genomförande och tidsplan

Utredaren skall samråda med PRV och Ekonomistyrningsverket (ESV) samt i den utsträckning som krävs med andra myndigheter och organisationer. Myndigheterna skall lämna utredaren det underlag som utredaren begär.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra sina synpunkter.

Förslagets konsekvenser skall redovisas enligt vad som anges i 14 och 15 §§kommittéförordningen (1998:1474).

Utredaren skall senast den 15 januari 2004 lämna förslag till till regeringen om

  • anslag för den nya myndigheten och verksamhetsplan för perioden 1 juli - 31 december 2004 samt
  • namn på den nya myndigheten.

Senast den 2 april 2004 skall utredaren lämna förslag till regeringen om

  • verksamhetsmål för den nya myndigheten,
  • instruktion för den nya myndigheten inklusive insynsrådets sammansättning och mandatperiod,
  • regleringsbrev för perioden den 1 juli - 31december 2004,
  • budgetunderlag för perioden 2005-2007 och behovet av författningsändringar.

Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 juni 2004.

(Näringsdepartementet)