Dir. 2005:137

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt

Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté - Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt - skall fördela statsbidrag för kvinnors organisering samt biträda vid förberedelserna inför en övergång till en permanent hantering av statsbidraget. Delegationen skall även fördela bidrag till jämställdhetsprojekt.

Bakgrund

Enligt förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet prövas ansökningar om bidrag av regeringen. För närvarande handläggs ansökningarna vid Justitiedepartementets enhet för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, folkrörelsefrågor och idrott.

Regeringen beslutade under 2003 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att bl.a. föreslå förändringar av det statliga bidraget till kvinnoorganisationerna och undersöka möjligheten att förlägga handläggningen av bidragsärenden till en annan myndighet än Regeringskansliet. Utredaren redovisade sitt uppdrag i juni 2004 i betänkandet Kvinnors organisering (SOU 2004:59).

Utredaren föreslog bl.a. att ett nytt statsbidrag inrättas och att det nya bidraget handläggs av en särskild jämställdhetsmyndighet när en sådan inrättas. Som en övergångslösning föreslog utredaren att en särskild nämnd inrättas för att handlägga statsbidraget.

Regeringen beslutade under 2004 direktiv till en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av jämställdhetspolitiken. I betänkandet Makt att forma samhället och sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:66) föreslår utredaren bl.a. att en jämställdhetsmyndighet inrättas. Jämställdhetsmyndigheten föreslås bl.a. hantera bidragsgivningen för kvinnors organisering. Därutöver föreslås att myndighetens uppgifter skall omfatta omvärldsbevakning, uppföljning och utvärdering, samordning, stöd, bidragsgivning samt kunskapsutveckling och information. Betänkandet har remitterats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

I budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:01, utgiftsområde 17) föreslår regeringen att anslaget 30:3 Bidrag för kvinnors organisering ökas för 2006 med 25,5 miljoner kronor. Samtidigt beräknas anslaget för 2007 och 2008 öka med 27 miljoner kronor respektive 28 miljoner kronor i förhållande till tidigare beräknade anslagsmedel. Vidare anför regeringen att anslaget även får användas för att finansiera administration rörande bidragshanteringen.

I budgetpropositionen anför regeringen att inriktningen är att de bidrag som finansieras från anslaget 24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder bör hanteras av den instans som i en kommande proposition föreslås hantera bidrag för kvinnors organisering (inom utgiftsområde 17). Anslaget används för att stödja verksamheter som syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt organisationer som driver projekt i detta syfte.

I propositionen Statligt stöd för kvinnors organisering (prop. 2005/06:4) föreslog regeringen att det nuvarande statsbidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet ersätts av ett nytt statsbidrag för kvinnors organisering. I propositionen redogör regeringen för de olika bidragsformerna; organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag samt för vilka villkor som bör gälla för dessa. Riksdagen har godkänt vad regeringen föreslagit om ett nytt statsbidragssystem för kvinnors organisering (bet. 2005/06:KrU6, rskr. 2005/06:99). Den 8 december 2005 utfärdade regeringen förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2006, då förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet skall upphöra att gälla.

Uppdraget

En kommitté, benämnd Delegationen för fördelningen av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt, skall ha de uppgifter som anges i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering, som alltså träder i kraft den 1 januari 2006. Delegationen skall även fördela bidrag som finansieras från anslaget 24:2 särskilda jämställdhetsåtgärder, enligt de villkor regeringen beslutar.

Delegationen skall bedriva sin verksamhet författningsenligt och effektivt. Delegationen skall ha interna rutiner och processer som är utformade så att redovisningen och den egna verksamheten kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Delegationen skall senast den 31 december 2007 redovisa sina erfarenheter och slutsatser av tillämpningen av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering och de villkor som gäller för det särskilda jämställdhetsbidraget samt, om så anses behövligt, lämna förslag till förordningsändringar.

Delegationen skall också följa utfallet av beredningen av Jämställdhetspolitiska utredningens betänkande Makt att forma samhället och sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:66). Delegationens uppdrag skall vara avslutat senast när delegationens uppgifter har tagits över av annan myndighet.

(Justitiedepartementet)