Dir. 2006:130

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

överklagande av de djurförsöksetiska

nämndernas beslut (Jo 2006:03)

Dir.

2006:130

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren skall i den fortsatta utredningen inte överväga om

organisationer som företräder intressen som berörs av den djur-

försöksetiska prövningen skall ha rätt att överklaga de djurför-

söksetiska nämndernas beslut. Utredaren skall dock fortsatt

överväga om instansordningen för den djurförsöksetiska pröv-

ningen är ändamålsenlig eller om den bör förändras genom t.ex.

inrättande av en central nämnd. I ljuset av Djurskyddsmyndig-

hetens nedläggning utvidgas utredarens uppdrag till att även

omfatta en bedömning av om de djurförsöksetiska nämndernas

ställning bör förändras.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2007 föreslås en avveckling av Djur-

skyddsmyndigheten fr.o.m. den 1 juli 2007. För att kunna upp-

fylla målet ett gott djurskydd med bibehållen hög kvalitet

kommer därefter verksamhetsområdet djurskydd att inordnas

under Statens jordbruksverk. Riksdagen har den 19 december

2006 beslutat enligt regeringens förslag.

I budgetpropositionen för 2007 anges även att utredningsdi-

rektivet Överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas be-

slut skall ses över i ljuset av avvecklingen av Djurskyddsmyn-

digheten.

2

Regeringen förordnade den 1 november 2006 förre general-

direktören Bertil Norbelie att biträda Jordbruksdepartementet

att bl.a. lämna förslag på vilken av Djurskyddsmyndighetens

och de djurförsöksetiska nämndernas verksamhet som skall

överföras till Jordbruksverket, annan statlig myndighet eller om

det bedöms lämpligt, till annan huvudman inför avvecklingen.

Analysen redovisades den 14 december 2006.

Beslut om att inrätta de djurförsöksetiska nämnderna togs

1979 och i samband med detta inrättades även Centrala för-

söksdjursnämnden (CFN). Dåvarande Lantbruksstyrelsen hade

till en början ansvar för nämndernas verksamhet och beslutade

om bl.a. föreskrifter för den djurförsöksetiska prövningen och

förordnade nämndernas ledamöter. CFN svarade bl.a. för sam-

ordning och planering av försöksdjursfrågor. CFN:s ansvarsom-

råde utvidgades dock i samband med den nuvarande djur-

skyddslagens tillkomst 1988, då CFN bl.a. bemyndigades att

föreskriva om nämndernas organisation och prövning av ären-

den. Samtidigt förändrades nämndernas organisation så att de

fick egna sekretariat.

Ansvaret för försöksdjursfrågor har således varit delat mel-

lan Jordbruksverket och CFN. CFN:s ansvar rörde förutom den

djurförsöksetiska prövningen framför allt att stödja utveck-

lingen av alternativa metoder till djurförsök. Jordbruksverket

handlade frågor om tillstånd för försöksdjursverksamhet och var

bemyndigade att föreskriva om t.ex. hållande av försöksdjur.

När Djurskyddsmyndigheten bildades 2004 övertog den

Jordbruksverkets ansvar för djurskyddsfrågor enligt djur-

skyddslagen och CFN:s samtliga arbetsuppgifter. CFN avveck-

lades den 31 december 2003.

De djurförsöksetiska nämndernas ställning

De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att göra avväg-

ningar mellan intressen som ofta är tydligt motstående genom

att de bl.a. skall väga betydelsen av forskning mot lidandet för

försöksdjuren. Vid den nuvarande djurskyddslagens tillkomst

(prop. 1987/88:93 s. 80) hänvisade statsrådet till en utredning

inom området som anfört att det finns starka skäl som talar för

3

en uppdelning mellan å ena sidan de funktioner som är knutna

till det allmänna tillsynsansvaret enligt djurskyddslagen och å

andra sidan de funktioner som mera direkt hör samman med de

djurförsöksetiska problemställningarna. För egen del anförde

statsrådet att genom att ge den centrala försöksdjursnämnden ett

samlat ansvar för de frågor som direkt hör samman med de

djurförsöksetiska nämndernas verksamhet skapas förutsätt-

ningar för en diskussion som kan koncentreras kring den etiska

prövningens inriktning.

När de djurförsöksetiska nämnderna inordnades i Djur-

skyddsmyndigheten innebar detta att den fristående rollen i för-

hållande till den myndighet som i övrigt ansvarade för djur-

skyddsfrågor delvis gick förlorad.

Utredningsuppdraget

I det ursprungliga uppdraget ingår att överväga om organisatio-

ner som företräder intressen som berörs av den djurförsöks-

etiska prövningen skall ha rätt att överklaga de djurförsöks-

etiska nämndernas beslut. Regeringen bedömer dock att en så-

dan utredning inte behövs. Utredaren skall därför i det fortsatta

arbetet inte längre överväga om organisationer skall ges denna

rättighet.

Utredaren skall dock fortsatt överväga om instansordningen

för den djurförsöksetiska prövningen är ändamålsenlig eller om

den bör förändras genom t.ex. inrättande av en central nämnd.

I ljuset av Djurskyddsmyndighetens nedläggning utvidgas

utredarens uppdrag till att även omfatta en bedömning av om de

djurförsöksetiska nämndernas ställning bör förändras. Utreda-

ren skall utreda för- och nackdelar med att de djurförsöksetiska

nämnderna har varit inordnade i Djurskyddsmyndigheten och

bedöma om nämnderna bör återfå en mer fristående roll från

den myndighet som i övrigt ansvarar för djurskyddsfrågor med

avseende på användningen av försöksdjur.

I sina överväganden skall utredaren beakta hur etikprövning

av forskning som avser människor har organiserats med nämn-

der som egna myndigheter. Även andra organisationsformer där

självständiga beslutsorgan har knutits till värdmyndigheter skall

4

beaktas. Ett exempel på en myndighet som har sin hemvist vid

en annan myndighet är Veterinära ansvarsnämnden. Ansvars-

nämnden är en egen myndighet som fattar självständiga beslut

som kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ansvars-

nämndens verksamhet finansieras dock via Jordbruksverkets

anslag.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall i enlighet med tidigare beslut redovisa uppdra-

get senast den 3 september 2007.

(Jordbruksdepartementet)