Dir. 2006:23

Kvinnor och män på maktpositioner i det

Kommittédirektiv

Kvinnor och män på maktpositioner i det

svenska samhället

Dir.

2006:23

Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2006

Sammanfattning av uppdraget

En utredare skall kartlägga och redovisa fördelningen av kvin-

nor och män på maktpositioner inom olika sektorer av samhäl-

let. Utredaren skall analysera och kommentera resultatet av

kartläggningen av de olika sektorerna var för sig. Vidare skall

utredaren analysera och kommentera den sammantagna bilden

som kartläggningen visar av fördelningen av kvinnor och män

på maktpositioner i Sverige.

Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 1 november

2006.

Behovet av en utredning

Ett av delmålen för jämställdhetspolitiken är en jämn fördelning

av makt och inflytande mellan kvinnor och män (prop.

1993/94:147 Delad makt delat ansvar). En jämn fördelning av

makt och inflytande mellan könen är en fråga om mänskliga

rättigheter, demokrati och rättvisa. För samhället handlar det

också om att ta tillvara både kvinnors och mäns kompetens.

Nomineringar, utnämningar och rekryteringar måste göras ut-

ifrån den samlade kompetensen hos arbetskraften, så att man får

den bästa sammansättningen på alla nivåer. Detta främjar den

ekonomiska tillväxten.

Debatten om kvinnor och män på maktpositioner har intensi-

fierats de senaste åren. Regeringen har beviljat medel till flera

2

omfattande projekt för att inspirera till ökad jämställdhet på le-

dande positioner. Ny lagstiftning har införts. År 2004 infördes i

årsredovisningslagen (1995:1554) en ny bestämmelse om att det

i årsredovisningen skall lämnas uppgift om könsfördelningen

bland styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra per-

soner i företagets ledning.

Det är viktigt att få kunskap om hur könsfördelningen på

maktpositionerna ser ut i dag, och vilken utveckling som skett

de senaste åren. Som utgångspunkt för regeringens fortsatta ar-

bete inom jämställdhetsområdet behövs en aktuell, samlad och

lättillgänglig statistik över fördelningen av kvinnor och män på

maktpositioner i Sverige.

Uppdraget

En särskild utredare skall kartlägga och presentera fördelningen

av kvinnor och män på olika maktpositioner inom samhällets

olika sektorer.

Med maktpositioner avses de formella, institutionella posi-

tioner, som innebär tillgång till institutionernas resurser och

beslutsfattande som får konsekvenser för flertalet människor.

Innehavarna av dessa maktpositioner påverkar genom sina be-

slut direkt människors liv i fråga om arbete, fritid och boende,

men också indirekt genom de övergripande politiska och eko-

nomiska besluten. Det handlar således om ett toppskikt över en

viss nivå, som har avgörande eller mycket stor makt över eko-

nomiska resurser och symboliska belöningar och över utform-

ningen och tolkningen av samhällets regelsystem. I skiktet ingår

också de som har stor makt att i avgörande eller mycket bety-

dande grad påverka samhällets allmänna opinion och synsätt.

Denna definition ansluter till den som används i maktutredning-

ens huvudrapport Demokrati och makt i Sverige (SOU 1990:44)

samt i Elitprojektet vid Göteborgs universitet.

Ett förberedande arbete avseende lämplig avgränsning av

sektorer har gjorts inom Regeringskansliet. Följande lämpliga

sektorer har avgränsats för kartläggningen av kvinnor och män

på de högsta positionerna: regering och riksdag, domstols-

3

väsende, myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv inklu-

sive statliga och kommunala bolag, medier, politiska partier,

arbetsmarknadens parter samt större institutioner och organisa-

tioner inom kultursektorn, inom boendet och inom idrotten.

Kartläggningen innefattar också utbildningsväsendet från

grundskola till universitet, men också folkbildningen. De regio-

nala partnerskapen och de regionala samverkansorganens köns-

fördelning skall också belysas. I förekommande fall skall inom

varje område såväl maktpositioner bland politiker som bland

tjänstemän kartläggas.

När det gäller näringslivet skall dels maktpositionerna i

börsföretagen kartläggas, dels vissa resultat av de nationella

kartläggningarna i betänkandet Mansdominans i förändring

(SOU 2003:16) följas upp.

Antalet intresseorganisationer och föreningar i Sverige är

omfattande. En kartläggning av könsfördelningen i ledningen

för Sveriges alla intresseorganisationer kan inte göras i detta

sammanhang, utan måste, om dessa organisationer skall kart-

läggas, bli föremål för en egen utredning. Ovan har nämnts att

arbetsmarknadens parter och politiska partier bör ingå. Med

tanke på utredningens inriktning på vardagen för flertalet män-

niskor bör utöver dessa, större organisationer inom idrotten,

inom boendet och inom kultursektorn kartläggas.

En kartläggning av könsfördelningen på vissa maktpositio-

ner gjordes 2001 inom ramen för Elitprojektet vid Göteborgs

universitet. Utredaren skall, där så är möjligt, följa upp siffrorna

från Elitprojektets kartläggning.

Utredaren skall ta del av för uppdraget relevanta utredningar

och samverka med berörda kommittéer inom respektive om-

råde.

De här angivna områdena är av stor betydelse för att ge en

samlad överblick över könsfördelningen på maktpositioner i

Sverige. En sådan överblick kan också bilda underlag för vidare

analyser och eventuella senare åtgärder.

Utifrån dessa riktlinjer får utredaren göra den avgränsning

av maktpositioner inom de olika sektorerna som befinns lämp-

lig.

4

Utredaren skall analysera och kommentera situationen inom

varje område utifrån de uppgifter som tas fram. På samma sätt

skall en samlad analys och kommentar göras när det gäller den

totala bild som kartläggningen visar av fördelningen mellan

kvinnor och män på ledande positioner i Sverige.

Arbetets genomförande och tidsplan

Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 1 november

2006.

(Näringsdepartementet)