Dir. 2006:78

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

översyn av bestämmelsen om

människohandelsbrott m.m.

Dir.

2006:78

(Ju 2006:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006

Sammanfattning av uppdraget

Den särskilda utredare som tillkallats för att bl.a. utvärdera

tillämpningen av lagstiftningen när det gäller människohandels-

brottet och analysera frågan om Sveriges tillträde till

Europarådets människohandelskonvention (dir. 2005:152) skall

även analysera och ta ställning till om utlänningslagens

(2005:716) bestämmelser om uppehållstillstånd behöver

kompletteras för att tillgodose det behov av skydd i Sverige

som den som aktivt medverkat i rättsprocessen genom att ställa

upp som vittne eller medverkat som målsägande i mål om

människohandel eller närliggande brott kan ha. Utredaren skall

lämna förslag på författningsändringar om utredaren kommer

fram till att det finns behov av sådana ändringar.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall

redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2007.

Bakgrund

Utredningens nuvarande uppdrag

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade chefen för

Justitiedepartementet den 23 februari 2006 en särskild utredare

med uppdrag att utvärdera tillämpningen av lagstiftningen när

2

det gäller människohandelsbrottet och att överväga förändringar

i syfte att förstärka skyddet mot människohandel.

I uppdraget ingår också att analysera frågan om Sveriges

tillträde till Europarådets människohandelskonvention som

antogs år 2005 och vilka lagändringar som i så fall kan krävas

samt i förekommande fall ge förslag på sådana lagändringar.

Syftet med konventionen är att förhindra och bekämpa

människohandel, att konstruera ett fullständigt regelverk när det

gäller skydd och hjälp till offer för människohandel, att

garantera effektiva brottsutredningar och åtal samt att främja

internationellt samarbete. Flera av konventionens bestämmelser,

bl.a. införandet av betänketid och uppehållstillstånd till offer för

människohandel har vissa likheter med bestämmelser i rådets

direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd för tredjelands-

medborgare som har fallit offer för människohandel eller som

har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med

de behöriga myndigheterna. Det ingår i utredarens uppdrag att

följa det arbete som pågår inom Regeringskansliet för att i

svensk rätt genomföra rådets direktiv 2004/81/EG och i

samband med analysen av Europarådets människohandels-

konvention även ge förslag på författningsändringar på

utlänningsrättens område som kan krävas inför ett svensk

tillträde till konventionen. Utredaren har därutöver i uppdrag att

analysera det straffrättsliga skyddet mot s.k. barn- och

tvångsäktenskap.

Riksdagens tillkännagivande

I samband med riksdagsbehandlingen av regeringens

proposition Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller

sexuell läggning (prop. 2005/06:6) har frågan om permanent

uppehållstillstånd för offer för människohandel tagits upp. I

socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU4 s. 17

anges att utskottet anser att det bör införas en särskild

bestämmelse i utlänningslagen som anger att den som aktivt

medverkat i rättsprocessen genom att ställa upp som vittne eller

medverkat som målsägande skall kunna beviljas permanent

uppehållstillstånd i Sverige om personen i fråga till följd härav

3

är i behov av skydd här. Utskottet anser att regeringen skall

återkomma med ett lagförslag som innebär att den som utsatts

för människohandel under vissa förutsättningar skall kunna

beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Riksdagen

biföll utskottets förslag till riksdagsbeslut den 30 november

2005 (rskr. 2005/06:71).

Nuvarande bestämmelser

Uppehållstillstånd för flyktingar och skyddsbehövande i övrigt

Det finns flera bestämmelser i utlänningslagen (2005:716, UtlL)

som kan ligga till grund för att bevilja en utlänning som utsatts

för människohandel eller liknade brottslighet ett permanent

uppehållstillstånd i Sverige. Frågan om permanent

uppehållstillstånd kan prövas enligt bestämmelserna i

utlänningslagen om flyktingar och skyddsbehövande i övrigt.

Med asyl menas en varaktig fristad mot förföljelse enligt de

kriterier för flyktingskap som finns i 1951 års

Genèvekonvention och dess tilläggsprotokoll. I 1 kap. 3 § UtlL

definieras asyl som det uppehållstillstånd som beviljas en

utlänning därför att han eller hon är flykting. Den svenska

definitionen av flyktingbegreppet finns i 4 kap. 1 § UtlL och

överensstämmer i allt väsentligt med den som finns i

Genèvekonventionen. Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse

i samband med införandet av den nya utlänningslagen (prop.

2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1 och prop.

2005/06:6, bet. 2005/06:SfU4, rskr. 2005/06:71). Denna

lagändring innebär att personer som känner välgrundad fruktan

för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, och som

enligt tidigare bestämmelser gavs skydd som skyddsbehövande

i övrigt, i stället skall få skydd som flyktingar.

Den som inte uppfyller kriterierna för flyktingskap kan i

vissa fall beredas skydd från förföljelse såsom

skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § UtlL. Bestämmelsen

tar sikte på olika kategorier av skyddsbehövande som inte kan

anses vara flyktingar men som ändå har rätt till skydd i Sverige.

Som skyddsbehövande i övrigt anses bland annat den som

4

lämnat sitt hemland därför att han eller hon känner välgrundad

fruktan för att straffas med döden eller för att utsättas för

kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande

behandling eller bestraffning. Rätten till skydd enligt denna

bestämmelse gäller oberoende av på vilken grund sökanden

riskerar att utsättas för sådan behandling.

Vidare får enligt 5 kap. 6 § första stycket UtlL, om

uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, tillstånd beviljas

en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens

situation föreligger sådana synnerligen ömmande

omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens

hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i

hemlandet. I paragrafens andra stycke anges att barn får beviljas

uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de

omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och

tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer.

Bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av

synnerligen ömmande omständigheter tar sikte på

omständigheter som är hänförliga till utlänningens person. När

det gäller omständigheter som kan beaktas vid den samlade

bedömningen av om uppehållstillstånd skall ges enligt denna

bestämmelse anges bland annat social utstötning, traumatisering

till följd av tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet

eller till följd av människohandel (prop. 2004/05:170 s. 192).

Frågor om behov av asyl eller skydd i övrigt liksom andra

huvudgrunder för uppehållstillstånd bör dock noggrant prövas

innan frågan om tillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen

ömmande omständigheter eventuellt prövas.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd till målsägande och vittnen

Sedan den 1 oktober 2004 får, enligt 5 kap. 15 § UtlL, på

ansökan av en förundersökningsledare ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd ges en utlänning som vistas här, om det

behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i

brottmål skall kunna genomföras (prop. 2003/04:35, bet.

2003/04:SfU6, rskr. 2003/04:164).

5

Bestämmelsen kan tillämpas på såväl tredjelandsmedborgare

som på andra utlänningar. Även underåriga kan komma i fråga

för att beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av

bestämmelsen. Tillståndsgivningen är inte begränsad till

förundersökning eller huvudförhandling som gäller ett visst

slags brott. Bestämmelsen är inte heller begränsad till att

uppehållstillståndet skall ha en viss kortaste eller längsta

giltighetstid. Detta medför att ett kortare uppehållstillstånd

inledningsvis kan ges till en utlänning som ännu inte tagit

ställning till om han eller hon vill samarbeta med

brottsutredande myndigheter under förundersökning och

rättegång.

Att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på ansökan av

förundersökningsledaren ges till en utlänning om det behövs för

att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål skall

kunna genomföras hindrar inte att utlänningen själv ansöker om

uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder.

Utredningsbehovet

I den proposition som föregick bestämmelsen om tidsbegränsat

uppehållstillstånd för medverkan vid förundersökning eller

huvudförhandling i brottmål bedömde regeringen att

utlänningslagens bestämmelser är fullt tillräckliga för att

omfatta de situationer som kan komma att uppstå vid en

prövning av frågan om permanenta uppehållstillstånd för t.ex.

offer för människohandel (prop. 2003/04:35 s. 73).

Migrationsverket har sedan bestämmelsen om tidsbegränsat

uppehållstillstånd för medverkan vid förundersökning eller

huvudförhandling trädde i kraft den 1 oktober 2004 beviljat

tidsbegränsat uppehållstillstånd i ett trettiotal fall.

Tillståndsgivningen avser både förstagångstillstånd och

förlängningar av tidigare beviljade tillstånd. Tillstånden har

beviljats till personer som utsatts för människohandel eller för

personer som medverkat vid utredning om närliggande brott

som t.ex. grovt koppleri. Några av de personer som beviljats

tidsbegränsade uppehållstillstånd har också själva ansökt om

uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder.

6

Det har snart gått två år sedan möjligheten att bevilja

tidsbegränsade uppehållstillstånd för målsägande och vittnen

infördes. Mot denna bakgrund och med anledning av riksdagens

tillkännagivande finns behov att utvärdera om nuvarande

bestämmelser i utlänningslagen om permanent uppehålls-

tillstånd tillgodoser det skyddsbehov som berörda personer kan

ha eller om regleringen i något avseende bör kompletteras.

Tilläggsuppdraget

Utredaren ges i uppdrag att även analysera och ta ställning till

om nuvarande bestämmelser i utlänningslagen om permanent

uppehållstillstånd tillgodoser det skyddsbehov som den som är

offer för människohandel eller närliggande brott kan ha eller om

regleringen i något avseende bör kompletteras.

Utredaren skall därvid särskilt beakta vad som anförs i

riksdagens tillkännagivande (bet. 2005/06:SfU4, s. 17, rskr.

2005/06:71) angående förslag på en bestämmelse om att den

som aktivt medverkat i en rättsprocess som rör människohandel,

genom att ställa upp som vittne eller medverkat som

målsägande, skall kunna beviljas permanent uppehållstillstånd i

Sverige om personen i fråga till följd härav är i behov av skydd

här. Utredaren bör i detta sammanhang inhämta information om

hur några andra med Sverige jämförbara länder har reglerat

eller i praxis tillämpar frågan om uppehållstillstånd och skydd i

enlighet med internationella konventioner för offer för

människohandel. Utredaren skall bl.a. redovisa om

uppehållstillstånd i de andra länderna är permanenta eller

tidsbegränsade och på vilken grund tillstånden beviljas.

Utredaren skall lämna förslag på författningsändringar om

utredaren kommer fram till att det finns behov av sådana

ändringar.

Utredningens uppdrag enligt det tidigare direktivet skall vara

avslutat den 30 juni 2007. Med hänsyn till de nya uppgifter som

utredaren nu får förlängs tiden för utredarens uppdrag till den

31 oktober 2007.

(Justitiedepartementet)