Dir. 2007:128

Tilläggsdirektiv till 2007 års

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2007 års

Körkortsutredning

Dir.

2007:128

Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2007

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Den särskilda utredaren med uppdrag att göra en översyn av

körkortsförfattningarna och med dem sammanhängande författ-

ningar (dir. 2006:119) ska, mot bakgrund av regleringen i

yrkesförardirektivet

TPF

1

FPT

, analysera om åldersgränserna för att

framföra fordon avsedda för persontransport i körkortskategori

D ska ändras. Vidare ska utredaren analysera om ålderskravet

för taxiförare bör ändras. Analyserna ska göras med beaktande

av de trafiksäkerhetsskäl som finns. Utredaren ska lämna de

författningsförslag som kan behövas.

Utredaren ska enligt kommittédirektiven (dir. 2006:119)

redovisa sitt uppdrag senast den 1 maj 2008. Utredningstiden

förlängs. Med ändring av den beslutade tiden för redovisning

ska utredaren i stället redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober

2008.

TP

1

PT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa

vägfordon för gods- eller persontransporter och om ändring av rådets

förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt

om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226,

10.9.2003, s. 4, Celex 32003L0059).

Bakgrund

2007 års körkortsutredning

Regeringen beslutade den 30 november 2006 att tillkalla en

särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av körkorts-

författningarna och med dem sammanhängande författningar.

Utredaren skulle också analysera hur Europaparlamentets och

rådets direktiv 2006/126/EU om körkort (tredje körkortsdirekti-

vet)

TPF

2

FPT

ska införlivas i svensk rätt. I uppdraget ingick att utreda

vissa frågor om förnyelse och utbyte av körkort, analysera för-

slag till förändringar av reglerna för nyblivna förare under prö-

votiden, se över systemet med läkares anmälningsplikt samt

analysera hur författningsändringarna med anledning av det nya

yrkesförardirektivet och det tredje körkortsdirektivet påverkar

varandra.

Åldersgränser m.m.

Åldersgränser för körkortsbehörigheterna D och DE

Enligt 3 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) får körkort för behö-

righeten D utfärdas för den som har fyllt 21 år. Höjningen till

den nuvarande 21-årsgränsen föranleddes av det ansvar det

innebär att handha persontransporter med buss (se prop.

1997/98:63, s. 88).

Av det nu gällande körkortsdirektivet följer att åldersgränsen

för körkortskategorierna D och DE ska vara 21 år

TPF

3

FPT

. Enligt tredje

körkortsdirektivet kommer åldersgränsen för körkortskategori-

TP

2

PT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20

december 2006 om körkort (EUT L 403, 20.12.2006, s. 18, Celex

TP

3

PT

Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L

237, 24.8.1991, s. 1, Celex 31999L0439[01]).

3

erna D och DE att höjas till 24 år utan att det påverkar de lägre

åldersgränser som följer av det nya yrkesförardirektivet för att

framföra sådana fordon.

Yrkesförardirektivet ställer krav på att föraren innehar viss

yrkeskompetens och ålder för att få framföra fordon avsett för

förvärvsmässiga persontransporter i körkortskategorierna D och

D+E. Det krävs att föraren har förvärvat en grundläggande

kompetens. Den kan förvärvas antingen genom ett obligatoriskt

krav på viss grundutbildning som avslutas med ett prov eller ett

system med enbart obligatoriskt prov. Yrkesförardirektivet gör

det möjligt för medlemsstaterna att tillåta en lägre åldersgräns

vid framförande av fordon i körkortskategorierna D och DE än

vad som följer av det andra och tredje körkortsdirektivet om det

är frågan om persontransporter som sker förvärvsmässigt.

Det är bl.a. trafiksäkerhetsskäl som ligger bakom de nya

kompetenskraven.

Åldersgräns för taxiförarlegitimation

Enligt 3 kap. 3 § 1–2 yrkestrafiklagen (1998:490) får taxiförar-

legitimation ges till den som har fyllt 21 år och sedan minst två

år har körkort med behörigheten B eller har körkort med behö-

righeten D. Höjningen från 19 till 21 år för att få köra taxi

motiverades av det ansvar det innebär att handha persontrans-

porter (se prop. 1997/98:63 s. 88). Kravet på körkortsbehörighet

B i minst två år för att kunna få taxiförarlegitimation ansågs ge

sökanden tillräcklig erfarenhet och möjlighet att öva upp sin

körförmåga.

Gymnasieutredningen

Regeringen har nyligen gett en särskild utredare (En reformerad

gymnasieskola, kommittédirektiv 2007:8) i uppdrag att lämna

förslag till en framtida struktur för gymnasieskolans studievä-

gar. Utredaren ska bl.a. se över gymnasieskolans nationella

program och inriktningar och föreslå vilka program och inrikt-

ningar som bör finnas. Av förslaget ska det framgå vilka pro-

gram som ska vara studieförberedande och vilka som ska vara

4

yrkesförberedande. Utredaren ska redovisa sina förslag senast

den 31 mars 2008.

Enligt direktiven förväntas den nya gymnasieskolan inne-

hålla tre utbildningsvägar: studieförberedande program som

leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen, yrkesför-

beredande program som leder till yrkesexamen samt lärlings-

program som leder till lärlingsexamen eller gesällbrev. De

yrkesförberedande programmen ska hålla sådan kvalitet att de

leder till anställningsbarhet i yrket och förbereder för fortsatt

eftergymnasial yrkesutbildning. Programmet ska fokusera på

karaktärs- och yrkesämnena. Nära samverkan mellan program

och bransch är en förutsättning för att uppnå högsta kvalitet.

Avgörande för om en yrkesutbildning är attraktiv eller inte är

att den svarar mot verkliga behov i samhället och arbetslivet.

I den mån utredaren föreslår ändrade åldersgränser som

medför att yrkesförarutbildningen för persontransporter kan

vara aktuell för gymnasieskolan finns ett behov av samverkan

med Gymnasieutredningen ( U 2007:01).

Tilläggsuppdraget

Yrkesförardirektivet ger medlemsstaterna möjlighet att bl.a.

tillåta en lägre åldersgräns än 21 år hos förare som förvärvs-

mässigt utför persontransporter med buss.

Utredaren ska därför, mot bakgrund av yrkesförardirektivet,

analysera om en sänkning av åldersgränsen för att framföra

fordon avsedda för persontransport i körkortskategori D är

lämplig vid förvärvsmässig trafik. Utredaren ska i sin analys

klarlägga om det ur trafiksäkerhetssynpunkt och med hänsyn till

förarsäkerheten är lämpligt med en sänkning av åldern.

Utredaren ska ta reda på hur andra EU-länder har hanterat

den aktuella frågan.

Åldersgränsen för taxiförare bör också behandlas i detta

sammanhang. Analysen av lämpliga åldersgränser för körkorts-

behörighet D och taxiförarlegitimation ska ske med beaktande

av de trafiksäkerhetsskäl som finns. I den mån utredaren före-

slår ändrade åldersgränser som medför att yrkesförarutbild-

5

ningen för persontransporter kan vara aktuell för gymnasiesko-

lan bör samverkan ske med Gymnasieutredningen ( U 2007:01).

Om utredaren bedömer att det finns behov av reglering ska

förslag om den närmare utformningen av regleringen lämnas.

Utredaren ska enligt kommittédirektiven (dir. 2006:119)

redovisa uppdraget senast den 1 maj 2008. Med hänsyn bl.a. till

tilläggsuppdraget bör utredningstiden förlängas. Med ändring

av den beslutade tiden för redovisning ska utredaren i stället

redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2008.

Redovisning av tilläggsuppdraget

Utredaren ska redovisa tilläggsuppdraget senast i samband med

redovisningen av uppdraget i övrigt, dvs. senast den 1 oktober

2008.

(Näringsdepartementet)