Dir. 2007:40

Fördjupad prövning av Naturvårdsverkets

Kommittédirektiv

Fördjupad prövning av Naturvårdsverkets

verksamhet

Dir.

2007:40

Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2007

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall analysera Naturvårdsverkets

verksamhet och redovisa ett underlag för regeringens

fördjupade prövning.

Utredaren skall, på grundval av en genomgång och analys av

Naturvårdsverkets verksamhet, resurser och resultat och mot

bakgrund av en omvärldsanalys, belysa behovet av att förändra

myndighetens verksamhet när det gäller inriktning, mål och

prioriteringar. Utredaren skall även belysa behovet av

förändringar avseende de råd som finns inom myndigheten.

Vidare skall utredaren belysa möjliga rationaliseringar och

effektiviseringar, liksom eventuella behov av förändringar i

Naturvårdsverkets ansvar och regeringens styrning av

verksamheten.

Utredaren skall lämna förändringsförslag i den mån sådana

behövs.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast

den 1 april 2008.

2

Bakgrund

Naturvårdsverkets uppgifter

Enligt sin instruktion (SFS 2001:1096) är Naturvårdsverket

central förvaltningsmyndighet på miljöområdet och skall vara

pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete skall

syfta till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i den

ekologiska dimensionen. Därvid skall de av riksdagen

fastställda miljökvalitetsmålen och strategierna för att uppnå

dessa vara vägledande. Naturvårdsverket skall bidra med

underlag och expertkunskap för det arbete på miljöområdet som

regeringen bedriver nationellt och internationellt.

Naturvårdsverket har sedan den 1 januari 2002 ett

övergripande ansvar för miljömålsfrågor och ansvarar för

samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering

och information i fråga om tio av de sexton

miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket skall vidare vägleda,

samordna, följa upp och utvärdera miljö- och tillsynsarbetet i

förhållande till andra myndigheter och vid behov föreslå

åtgärder för miljömålsarbetets, tillsynsarbetets och det övriga

miljöarbetets utveckling. Naturvårdsverket ansvarar sedan den

1 februari 2004 för att samordna arbetet inom ramen för

strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp. Inom verket

finns en särskild nämnd, Miljöforskningsnämnden, och ett antal

råd. Vissa fungerar som beslutsorgan medan andra är

samverkans- och samrådsorgan. Under de senaste åren har nya

råd knutits till verket. Miljömålsrådet och Rådet för

investeringsstöd inrättades den 1 januari 2002, Friluftsrådet den

15 maj 2003, Rådet för avfallsfrågor den 1 februari 2004, Rådet

för tilldelning av utsläppsrätter den 26 juli 2004 och

Havsmiljörådet den 1

januari

2007. De sakanslag som

disponeras av Naturvårdsverket har mer än tredubblats mellan

1999 och 2006.

3

Naturvårdsverket har ett antal övriga författningsreglerade

uppgifter, bl.a. inom områdena tillsyn och normgivning. Vidare

har verket särskilda uppgifter i EU-arbetet och internationellt.

Naturvårdsverket har till följd av förändringarna inom

Försvarsmaktens grundorganisation fått i uppdrag att

utlokalisera 60 årsarbetstillfällen till Östersund. De

verksamheter som lokaliseras till Östersund är skötsel och

förvaltning av skyddade områden, friluftsliv och fysisk

planering, drift och utveckling av styrmedel inom delar av

miljöskyddsområdet, strategiska utvärderingar och analyser

samt rovdjursforskning. Inom ramen för de 60

årsarbetstillfällena ryms även det administrativa stöd som dessa

verksamheter kräver.

Omvärldsförändringar

Naturvårdsverket redovisade i december 1999 ett underlag för

fördjupad prövning (dnr M1999/5076/A). Sedan dess har

arbetet på miljöområdet utvecklats. Delmål för miljöarbetet har

beslutats av riksdagen och en ny struktur för arbete med

miljömål har införts. Enligt vad regeringen anför i

budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/02:1 utg.omr. 20

avsnitt 3.4) anger en gemensam målbild riktningen för arbetet i

ett mål- och resultatstyrningssystem med syfte att uppnå ett

ekologiskt hållbart samhälle. Ekonomiska och rättsliga

styrmedel med miljöbalken som central lagstiftning,

marknadsbaserade styrmedel och frivilliga åtaganden bildar

tillsammans med myndigheternas arbete utgångspunkten och en

stomme för miljöarbetet i den nya strukturen. Samtidigt har

sektorsansvaret för miljön och ekologiskt hållbar utveckling

utvecklats. Sex myndigheter har sedan 2002 ansvar för var sitt

miljökvalitetsmål och Naturvårdsverket ansvarar för tio. Arton

myndigheter har ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.

Behovet av samarbete och samordning i miljöarbetet har

ökat. Arbetet inom EU liksom det internationella miljöarbetet

blir allt viktigare för att genomföra den svenska miljöpolitiken.

4

Behov av fördjupad prövning

Förutsättningarna för Naturvårdsverket att utöva sin roll som

central förvaltningsmyndighet på miljöområdet har således

förändrats under de senaste åren. Att vara pådrivande och

samlande i miljöarbetet innebär ett omfattande samarbete med

andra myndigheter på såväl central som regional nivå. Många

av dessa myndigheter har axlat viktiga roller i genomförandet

av miljöpolitiken och flera av myndigheterna har sektorsansvar

för miljön och ekologiskt hållbar utveckling. Den nya

strukturen för arbete med miljömål ger förutsättningar för

utvecklade arbetssätt och ett effektivare miljöarbete.

Naturvårdsverkets arbete med att genomföra miljöpolitiken

innebär bland många andra uppgifter att ansvara för

miljöövervakning, att bevaka miljöbalkens tillämpning och att

utfärda föreskrifter samt allmänna råd och annan vägledning.

Arbetet har betydelse för bland annat myndigheter och

näringsliv och efterfrågan på Naturvårdsverkets insatser är stor.

Vidare skall verket bidra med underlag och expertkunskaper

för det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver

nationellt och internationellt. Arbetet inom EU och

internationellt har ökat i omfattning

Behovet av samarbete med och stöd till myndigheter och

andra aktörer har ökat och arbetet har blivit mer komplext i takt

med att ambitionerna på miljöområdet höjts. Verkets uppgifter

ställer höga krav på kompetens och samordning inom

myndigheten.

I sitt budgetunderlag har Naturvårdsverket de senaste åren

anfört att ökade resurser behövs för att klara verksamheten med

bibehållen ambitionsnivå och kvalitet inom verkets hela

ansvarsområde, bland annat till följd av att förväntningarna på

verkets medverkan i arbetet nationellt, i EU och internationellt

har fortsatt att öka.

Riksrevisionen anser i sin granskning av regeringens

styrning av Naturvårdsverket (RiR 2006:2) att regeringen i

vissa viktiga avseenden inte förmått ge Naturvårdsverket goda

förutsättningar för att genomföra miljöpolitiken. Riksrevisionen

5

pekar bl.a. på tillströmningen av regeringsuppdrag och EU-

arbetet.

Regeringen bedömer att en fördjupad prövning av

Naturvårdsverkets verksamhet behöver genomföras för att ge

underlag för en effektivare styrning av myndigheten.

Uppdraget

Utredaren skall analysera Naturvårdsverkets verksamhet,

resurser och resultat och redovisa ett underlag för regeringens

fördjupade prövning. Underlaget skall bl.a. innehålla

• en genomgång och analys av Naturvårdsverkets verksamhet

jämfört med de uppgifter verket har enligt författning, enligt

regleringsbrev och andra regeringsbeslut samt i EU-arbetet

och internationellt,

• en analys av Naturvårdsverkets resurser, beträffande såväl

ekonomi som kompetens och andra förutsättningar för

verket att fullfölja sina uppgifter, och

en analys och bedömning av om verkets hittillsvarande

verksamhet och arbetssätt varit och är effektiva i

förhållande till verkets uppgifter.

Utredaren skall vidare göra en omvärldsanalys som belyser

möjligheter och hinder för en effektiv verksamhet de närmaste

åren. Myndigheternas ansvars- och uppgiftsfördelning inom

miljöområdet skall särskilt studeras. Ansvarskommitténs

betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft

(SOU 2007:10) skall vara ett underlag. Vidare skall utredaren

hålla sig underrättad om arbetet i Förvaltningskommittén (Fi

2006:08) och Styrutredningen (Fi 2006:07).

På grundval av sin genomgång och analys av

Naturvårdsverkets verksamhet och mot bakgrund av

omvärldsanalysen, skall utredaren belysa behovet av att

förändra myndighetens verksamhet när det gäller inriktning,

mål och prioriteringar. Utredaren skall även belysa behovet av

förändringar avseende de råd som finns inom myndigheten.

6

Vidare skall utredaren belysa möjliga rationaliseringar och

effektiviseringar, liksom eventuella behov av förändringar i

Naturvårdsverkets ansvar och regeringens styrning av

verksamheten.

Utredaren skall lämna förändringsförslag, inklusive förslag

till författningsändringar, i den mån sådana behövs. Utredaren

skall bedöma de långsiktiga budgeteffekter som förändringarna

kan föranleda samt föreslå finansiering för eventuella förslag.

Samhällsekonomiska konsekvenser av förslag skall redovisas.

Utredningsarbetet

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter och

organisationer, bl.a. näringslivsorganisationer.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast

den 1 april 2008.

(Miljödepartementet)