Dir. 2007:93

Förtroende och kvalitet i domstolarna

Kommittédirektiv

Förtroende och kvalitet i domstolarna

Dir.

2007:93

Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Sammanfattning av uppdraget

Att allmänheten har ett stort förtroende för rättsväsendet är

viktigt både för rättsväsendets legitimitet och för dess funktion.

För att förtroendet för rättsväsendet skall upprätthållas krävs

bl.a. att personer som kommer i kontakt med rättsväsendets

myndigheter bemöts med respekt och professionalism.

När det gäller domstolarna anses bemötandet, utformningen

av domar och beslut samt informationen från domstolarna till

medierna, dvs. det sätt på vilket domstolarna kommunicerar

med medborgarna, ha särskilt stor betydelse för förtroendet. En

särskild utredare skall därför kartlägga hur kommunikationen

mellan domstolarna och medborgarna fungerar. Mot bakgrund

av kartläggningen skall utredaren överväga hur domstolarnas

kommunikation med medborgarna kan utvecklas vidare.

Kartläggning och överväganden skall redovisas på ett sådant

sätt att de kan ligga till grund för domstolarnas fortsatta arbete

med dessa frågor.

Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2008.

Bakgrund

Förtroendet för rättsväsendet är av stor betydelse för dess

funktion. Att allmänheten har ett stort förtroende för

rättsväsendet är viktigt både för rättsväsendets legitimitet och

för dess möjligheter att arbeta effektivt.

2

Rättsväsendets verksamheter skall utgå från enskilda

människors behov. Personer som kommer i kontakt med

rättsväsendets myndigheter skall mötas med respekt och

professionalism. När det gäller domstolarna ställer det höga

krav på kompetens, snabb och effektiv handläggning samt

kvalitet i domar och beslut. Det ställer också höga krav på

tillgänglighet, servicenivå och säkerhet. Alla dessa faktorer är

också betydelsefulla för allmänhetens förtroende för

domstolarna.

Det är vidare angeläget att det förmedlas korrekt och saklig

information om verksamheten som bedrivs inom domstolarna.

Att så sker är också av stor betydelse för allmänhetens

förtroende för domstolarna.

Inom Sveriges Domstolar har en arbetsgrupp med domare

och annan personal behandlat frågor om kvalitetsarbete i

domstolarna. Arbetsgruppen har bl.a. presenterat en rapport

med titeln ”Att arbeta med kvalitet i domstolsväsendet”. I

rapporten föreslås att samtliga domstolar skall sätta igång ett

systematiskt kvalitetsarbete och att det arbetet skall

understödjas och följas upp på central nivå. Som lämpliga

områden för ett inledande kvalitetsarbete framhåller gruppen

bl.a. bemötande, tillgänglighet och information. Kvalitetsarbete

i olika former har under en tid bedrivits inom ett antal

domstolar.

Utgångspunkter

Även domar som är helt oklanderliga ur ett strikt juridiskt

perspektiv utsätts ibland för häftig kritik i den allmänna

debatten eftersom det kan vara svårt att förstå domstolarnas

resonemang. Ibland kan en negativ beskrivning av domstolarna

bero på att domstolarna inte bemött parter eller bevispersoner

tillräckligt väl. I andra fall kan det bero på att domarna inte är

tillgängliga för att förklara innebörden av ett avgörande.

Gemensamt för de beskrivna situationerna är att de visar på

betydelsen av domstolarnas kommunikation med medborgarna.

Regeringen anser att det mot denna bakgrund finns ett behov

av att kartlägga hur kommunikationen mellan domstolarna och

3

medborgarna fungerar. Det finns också anledning att överväga

hur domstolarnas kommunikation med medborgarna kan

utvecklas vidare. Kartläggningen bör omfatta tre områden som

har stor betydelse för hur medborgarna uppfattar domstolarna

och därmed också har stor betydelse för allmänhetens

förtroende för domstolarna. Det handlar om bemötandet i

domstolarna, domskrivning och domstolarnas kontakter med

medierna.

Bemötande

En faktor av stor betydelse för hur allmänheten uppfattar

domstolarna och den verksamhet som bedrivs där är det

bemötande man får av domstolen. Det kan gälla frågor om hur

domstolarna förhåller sig till parter och bevispersoner, t.ex. hur

parter och bevispersoner bemöts vid inställelse i domstolen, hur

domarna leder muntliga förhandlingar, hur kallelser utformas

och i vilken utsträckning domstolarna är tillgängliga för

kontakter per telefon eller e-post.

Domstolsverket har på uppdrag av regeringen bl.a. utarbetat

en handlingsplan för bättre bemötande av brottsoffer. I

handlingsplanen ingår en ny utformning av blanketter för

kallelser av vittnen och målsägande, bättre information till

brottsoffer, utbildning i brottsofferfrågor till all personal och

kvalitetssäkring av brottsofferarbetet.

Numera ingår utbildning om bemötande i flera av de

grundutbildningar som Domstolsverket anordnar för domare

och annan personal i domstolarna. Det bedrivs även lokalt

utbildningsarbete i bemötandefrågor.

För att ytterligare förbättra bemötandet av sexualbrottsoffer

har regeringen nyligen gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag

att utforma ett utbildningsprogram för poliser, åklagare och

domstolsanställda (dnr Ju2007/4690/KRIM).

Bemötandet i domstolarna får inte avhålla människor från att

vända sig till domstol eller komma till domstolen och vittna.

Det är enligt regeringen angeläget att kartlägga hur allmänheten

bemöts i domstolarna och överväga vilka åtgärder som kan

4

vidtas för att säkerställa att alla personer som kommer i kontakt

med domstolarna får ett gott bemötande.

Domskrivning

En annan betydelsefull faktor för förståelsen av domstolarnas

verksamhet är utformningen av domar och beslut.

Domskrivningen har traditionellt varit anpassad för juridiskt

utbildade läsare. En viktig målgrupp är självfallet ledamöter i

högre rätt. Samtidigt är det angeläget att parter och andra som

inte är juridiskt kunniga kan förstå och bli övertygade av

domstolens resonemang.

Av 17 och 30 kap.rättegångsbalken framgår vilka formella

krav som ställs på domar och beslut i mål i de allmänna

domstolarna. När det gäller domstolsärenden finns motsvarande

bestämmelser i 2830 §§ lagen (1996:242) om domstols-

ärenden. För förvaltningsdomstolarna regleras innehållet i dom

Utformningen av domar och beslut är ett ämne som

kontinuerligt diskuteras inom domstolarna. Domstolsverket har

gett ut skriften ”Språk och struktur i domar och beslut” som en

vägledning vid utbildning och i det dagliga arbetet i

domstolarna.

Enligt regeringen är en kartläggning och analys av

utformningen av domar och beslut en central del i arbetet med

att utveckla domstolarnas kommunikation med medborgarna.

Medierna

Den bild av domstolarna och verksamheten där som ges i

medierna är inte alltid korrekt. Det händer inte sällan att

rapporteringen t.o.m. på ett eller annat sätt är missvisande. Den

bild av domstolarna som ges i medierna påverkar i hög grad

medborgarnas förtroende för domstolarna.

Det är viktigt att domstolarna och domarna är tillgängliga för

att kunna förklara domstolens avgörande i det enskilda fallet

eller domstolarnas roll mer generellt. Det kan handla om den

domare som har dömt i det aktuella målet, men det kan även

vara särskilt utsedda talesmän. Det viktiga är att det är någon

5

som på ett enkelt sätt kan förklara utgången av ett mål och

besvara frågor från journalister.

Inom Sveriges Domstolar arbetar en grupp domare i ett

nätverk med att informera bl.a. medierna om innehållet i

meddelade domar. Nätverket har bildats för att underlätta

kontakterna mellan domstolarna och medierna och därigenom

förbättra informationen till allmänheten. Domarna i

mediegruppen uttalar sig inte som företrädare för Sveriges

Domstolar eller för enskilda domstolar utan i sin egenskap av

domare. Vid migrationsdomstolarna har särskilda informatörer

anställts. Informatören samordnar och utvecklar domstolens

kontakter med medierna. Ett alternativ till den nuvarande

ordningen skulle kunna vara att i domstolarna inrätta särskilda

kontaktpersoner för medierna.

Regeringen anser att det nu finns anledning att kartlägga hur

domstolarna organiserat sina kontakter med medierna och

närmare överväga vilka lösningar som bör väljas i framtiden.

Uppdraget

En särskild utredare skall kartlägga hur kommunikationen

mellan domstolarna och medborgarna fungerar, särskilt inom

områdena

• bemötande,

• utformning av domar och beslut, samt

• kontakter mellan domstolar och medier.

Utredaren bör beakta det kvalitetsarbete som bedrivs inom

Sveriges Domstolar, i övriga nordiska länder samt i de

utomnordiska länder som utredaren bedömer vara av intresse.

Mot bakgrund av kartläggningen skall utredaren överväga

hur domstolarnas kommunikation med medborgarna kan

utvecklas vidare.

Utredarens kartläggning och överväganden skall redovisas

på ett sådant sätt att de kan ligga till grund för det fortsatta

arbetet inom domstolarna med frågor om bemötande,

domskrivning och kontakter med medierna.

6

Utredaren skall biträdas av en referensgrupp bestående bl.a.

av domare, åklagare och advokater samt personer med

sakkunskap när det gäller bemötande-, språk- och mediefrågor.

Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2008.

(Justitiedepartementet)