Dir. 2008:119

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Dir.

2008:119

Beslut vid regeringssammanträde den 2 oktober 2008

Ytterligare en utredare tillkallas och tidpunkterna för

redovisning ändras

Med stöd av regeringens bemyndigande beslutade ansvarigt

statsråd den 20 juni 2007 att tillkalla en särskild utredare med

uppdrag att utreda och föreslå de organisations- och författ-

ningsändringar som behövs för en ny instansordning för vissa

mål och ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

(1987:10) och för ett samordnat dömande vid miljödomstolarna

och fastighetsdomstolarna (dir. 2007:94). Utredningen har tagit

namnet Miljöprocessutredningen (M 2007:04). Genom tilläggs-

direktiv har utredningsuppdraget blivit mycket omfattande.

Nu förstärks utredningen med ytterligare en utredare. Tid-

punkterna för redovisning ändras.

Bakgrund

I de tilläggsdirektiv regeringen beslutade den 20 december 2007

(dir. 2007:184) fick utredningen i uppdrag att utreda behovet av

författningsändringar i fråga om

- förnybar energi (vindkraft och vattenkraft),

- vattenverksamheter,

- riksintressen enligt 3 kap.miljöbalken,

- miljökonsekvensbeskrivningar, och

- samordning och samråd i prövningsförfarandet.

2

Utredningen fick också i uppdrag att vid behov föreslå nöd-

vändiga författningsändringar i miljöbalken, plan- och bygg-

lagen och andra berörda författningar och därutöver ta upp och

föreslå de ändringar som har nära samband med uppdraget.

Den 18 december 2007 överlämnade utredningen delbe-

tänkandet En ny instansordning för mål enligt plan- och bygg-

lagen (SOU 2007:111) och den 7 mars 2008 överlämnades det

andra delbetänkandet Miljödomstolarna; domkretsar, lokaliser-

ing och handläggningstider (SOU 2008:31). Den 6 oktober

2008 avser utredningen att överlämna ett tredje delbetänkande

om vindkraft inom det uppdrag som avser förnybar energi.

De frågor i direktiven som återstår att utreda ska redovisas

senast den 31 december 2008.

Arbetsformer för utredningens fortsatta arbete

Det övergripande syftet med utredningsuppdraget är att åstad-

komma en effektiv miljöprövning, dvs. att göra prövningen

snabbare och enklare utan att åsidosätta rättssäkerhet och hälso-

och miljöskyddskraven. En av utgångspunkterna är att bestäm-

melserna och kraven ska vara enkla, tydliga, samordnade och

ändamålsenliga. Av de frågor som kvarstår att utreda kräver

flera ett omfattande utredningsarbete. Frågorna bör behandlas

inom en och samma utredning så att den kunskap som byggts

upp i utredningssekretariatet effektivt kan tas tillvara. Med hän-

syn till utredningens omfattning och den korta tiden bör utred-

ningen därför förstärkas med ytterligare en utredare. På så sätt

kan utredningen få rimliga förutsättningar att fullgöra sitt

uppdrag.

Fördelning av uppdraget

De frågor som enligt tidigare lämnade direktiv kvarstår att

redovisa är dels de organisations- och författningsändringar som

behövs för en ändrad instansordning för vissa mål och ärenden

enligt miljöbalken och för en samordning av miljödomstolarna

och fastighetsdomstolarna, dels behovet av författningsänd-

ringar i fråga om förnybar energi (vattenkraft), vattenverksam-

3

heter, riksintressen enligt 3 kap.miljöbalken, miljökonsekvens-

beskrivningar och samordning och samråd i prövningsför-

farandet.

Uppdraget fördelas på utredarna enligt följande.

Den ursprunglige utredaren ska genomföra och redovisa

utredningsuppdraget i de delar som avser de organisations- och

författningsändringar som behövs för en ny instansordning för

vissa mål- och ärenden enligt miljöbalken och för ett samordnat

dömande vid miljödomstolarna och fastighetsdomstolarna,

riksintressen enligt 3 kap.miljöbalken och miljökonsekvens-

beskrivningar.

Den nya utredaren ska genomföra och redovisa utrednings-

uppdraget i de delar som avser förnybar energi (vattenkraft) och

vattenverksamheter.

I den del som uppdraget avser samordning och samråd i

prövningsförfarandet ska var och en av utredarna redovisa sina

slutsatser och förslag.

Utredarna ska samråda med varandra.

Tidpunkter för redovisning

Ett delbetänkande med förslag i delfrågan om de organisations-

och författningsändringar som behövs för en ny instansordning

för vissa mål- och ärenden enligt miljöbalken och för ett

samordnat dömande vid miljödomstolarna och fastighetsdom-

stolarna ska redovisas senast den 31 januari 2009. Uppdraget i

övrigt ska redovisas senast den 30 april 2009.

(Miljödepartementet)