Dir. 2008:83

Tilläggsdirektiv till utredningen Ansvar

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Ansvar

inom livsmedelskedjan (Jo 2007:04)

Dir.

2008:83

Beslut vid regeringssammanträde den 18 juni 2008

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen Ansvar inom livsmedelskedjan (Jo 2007:04) ska i

tillägg till det ursprungliga direktivet analysera och lämna för-

slag gällande hemvisten i myndighetsstrukturen för förvalt-

ningsuppgifter inom det veterinära området och för en statlig

veterinärorganisation.

Utredningen ska ha slutfört sitt arbete den 1 december 2008.

Behovet av utredning

I april 2007 redovisade Veterinärutredningen (Jo 2005:04) sitt

betänkande, Veterinär fältverksamhet i nya former (SOU 2007:

24). Utredningen skulle utreda och vid behov föreslå föränd-

ringar av organisationen av den veterinära fältverksamheten och

viss veterinär myndighetsutövning. Utredningen tillsattes bl.a.

mot bakgrund av kritiken mot att Statens jordbruksverk har

dubbla roller genom att myndigheten har allmänna förvaltnings-

uppgifter och uppgifter som innefattar myndighetsutövning

inom det veterinära området och samtidigt genom den statliga

distriktsveterinärorganisationen är aktör på veterinärmarknaden.

Främst riktas kritiken mot att Jordbruksverket är centralt ansva-

rig för tillsyn över veterinär verksamhet, vilket innebär att ver-

ket är ansvarigt för tillsynen över den egna distriktsveterinäror-

ganisationen. Dessutom, menar kritikerna, leder organisationen

till att privatpraktiserande veterinärer inte rapporterar in djur-

2

sjukdata – journaluppgifter om djurens sjukdomar och behand-

lingar – till Jordbruksverket i tillräcklig utsträckning.

Veterinärutredningen anser att frågan om Jordbruksverkets

dubbla roller bör behandlas i ett större sammanhang inom ra-

men för den pågående översynen av den statliga förvaltningen.

Emellertid menar utredningen att tillsyn över veterinär verk-

samhet inte ska bedrivas i en myndighet som samtidigt är aktör

på veterinärmarknaden. Vidare konstaterar utredningen att

mycket av den information som Jordbruksverket samlar in om

marknaden inom ramen för förvaltningsverksamheten skulle

kunna användas för att skapa konkurrensfördelar för distriktsve-

terinärerna i förhållande till konkurrerande privatpraktiserande

veterinärer.

Utredningen (Jo 2004:03) om översyn av djursjukdata redo-

visade sitt betänkande (SOU 2005:74) i september 2005. Denna

utredning, som också den var ett resultat av den kritik som finns

mot Jordbruksverkets dubbla roller, anser att djursjukdata i

princip inte ska hanteras av en myndighet som bedriver klinisk

veterinärverksamhet.

Veterinärutredningens huvudförslag är att distriktsveterinär-

organisationen ska privatiseras, först i landets södra delar och i

övrigt i den mån marknadssituationen och nya styrmedel med-

ger. I remissvaren framkommer emellertid väsentlig kritik mot

detta förslag, vilket innebär att regeringen för sitt ställningsta-

gande har behov dels av ett alternativ till Veterinärutredningens

förslag där statligt anställda veterinärer är en del i den veterinä-

ra organisationen, dels av ytterligare analys av utredningens för-

slag. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har därför fått i

uppdrag att analysera och lämna två alternativa förslag till vete-

rinär organisation. Om alternativet med en statlig veterinärorga-

nisation ska genomföras finns, mot bakgrund av slutsatserna i

Veterinärutredningen och Utredningen om översyn av djursjuk-

data, behov att analysera och ta ställning till hemvisten i myn-

dighetsstrukturen för förvaltningsuppgifter inom det veterinära

området och för en statlig veterinärorganisation för att undvika

bl.a. de konkurrensproblem som varit orsak till tidigare utred-

ningar.

3

Utvidgning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 november 2007

gav ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att göra en

översyn av Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska

anstalt, Livsmedelsverket samt Fiskeriverket (dir. 2007:166).

Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att, utöver det som

omfattas av de ursprungliga direktiven, analysera och lämna

förslag gällande hemvisten i myndighetsstrukturen för förvalt-

ningsuppgifter inom det veterinära området och för en statlig

veterinärorganisation. Veterinära ansvarsnämnden, som prövar

frågor om disciplinansvar för veterinärer enligt lagen (1994:-

844) om behörighet att utöva veterinäryrket, bör ingå i analy-

sen.

Utredningsarbetet

Utöver vad som sägs i de ursprungliga direktiven ska utredaren

beakta betänkandet från Veterinärutredningen (SOU 2007:24),

betänkandet från Utredningen om översyn av djursjukdata

(SOU 2005:74) och betänkandet från utredningen Behörighet

och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2005:98)

Utredaren ska även beakta redovisningen av uppdrag lämnat till

Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket den 5 juni 2008.

Redovisning av uppdraget

Utredningstiden förlängs och ett samlat betänkande ska lämnas

till regeringen senast den 1 december 2008.

(Jordbruksdepartementet)