Dir. 2009:112

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en pensionsmyndighet (S 2008:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en pensionsmyndighet (S 2008:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2009

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren ska utreda möjligheten för en alternativ och mer samlad redovisning av hela den inkomstgrundade ålderspensionen. Utgångspunkten för uppdraget ska vara att redovisningen av inkomstpensionen och premiepensionen sker samlat där kraven på redovisningen ska vara angivna i författning. Utredaren ska också analysera i vilken omfattning det bör finnas krav på revision av denna redovisning. Uppdraget får redovisas som en förstudie med ett övergripande förslag till reglering.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 april 2008 har socialförsäkringsministern, statsrådet Husmark Pehrsson, tillkallat en särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en pensionsmyndighet (dir. 2008:52) som ska inrättas den 1 januari 2010.

Utredaren har i en delrapport den 12 december 2008 (dnr. S2008/1191/SF) föreslagit att de nuvarande redovisningsprinciperna avseende pensionsverksamheten för Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten oförändrat ska överföras till att gälla för Pensionsmyndigheten. Det innebär att redovisningen av verksamheten styrs enligt tre olika regelverk. Dels ska den statliga redovisningen göras enligt förordningen

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), dels ska premiepensionsverksamheten redovisas enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), dels ska ålderspensionssystemet redovisas enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (LIP). Redovisningen enligt de två förstnämnda regelverken lämnas i Pensionsmyndighetens årsredovisning där redovisningen enligt ÅRFL ska särredovisas. Redovisningen enligt LIP framgår i pensionssystemets årliga redovisning (Orange rapport).

I den fortsatta beredningen har frågan uppkommit om den beskrivna ordningen är ändamålsenlig eller om redovisningen, utan att förlora i värde, kan ges en bättre utformning.

Uppdraget

Utredaren ska utreda möjligheten för en alternativ och mer samlad redovisning av hela den inkomstgrundade ålderspensionen. Utgångspunkt för uppdraget ska vara att den försäkringsmässiga delen av premiepensionsverksamheten, som nu redovisas enligt ÅRFL, redovisas tillsammans med redovisningen av ålderspensionssystemet, som nu regleras i LIP.

Syftet med uppdraget är att få en tydligare, enklare och mer samlad redovisning av hela den inkomstgrundade ålderspensionen utan att väsentlig information förloras. Syftet med att redovisa försäkringsmässigheten enligt ÅRFL får t.ex. inte urholkas. Premiepensionsverksamheten ska bedrivas enligt försäkringsmässiga principer och redovisningen måste därför tydligt visa att detta uppfylls.

Även inkomstpensionssystemet är utformat som ett autonomt försäkringssystem som finansieras inom systemet. Av detta skäl finns krav på en årlig redovisning av hela det inkomstgrundade ålderspensionssystemet i LIP. Redovisningen följer i väsentliga avseenden samma principer som gäller för försäkringsbolag. Vad som ska redovisas regleras i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling. Nuvarande reglering är översiktlig och det finns heller inget krav på att redovisningen ska revideras. Utgångspunkten

för uppdraget är att kraven på vad som ska inrymmas i pensionssystemets årliga redovisning ska vara tydligt angivet i författning, både när det gäller nuvarande innehåll och kraven på försäkringsmässighet för premiepensionsverksamheten. I utredarens uppdrag ligger att utreda i vilken omfattning det bör finnas krav på att redovisningen ska revideras.

Utredaren ska i arbetet samråda med Finansinspektionen och Ekonomistyrningsverket.

Det tillkommande uppdraget ska redovisas tillsammans med huvuduppdraget senast den 15 december 2009. Redovisningen kan ske som en förstudie och behöver inte innehålla författningsförslag. Redovisningen ska dock visa på vad som är möjligt och lämpligt och på ett övergripande sätt visa hur regleringen skulle kunna vara utformad.

(Socialdepartementet)