lagen.nu

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:818
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-12-15

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

1 § Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 19 och 20 §§ samma lag. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla. Lag (2013:452).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

1 § Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 20 § samma lag. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla. Lag (2015:713).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

2 § När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på större företag och större koncerner ska tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Lag (2010:2058).

Ändringar/Förarbeten (3)

Definitioner

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

3 § Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

3 § första stycket 2 om definition av andelar,

4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,

6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m., samt

7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra upplysningar. Lag (2006:873).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 71: Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgångar...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1114, 2006:873, 2015:818
(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

3 § Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

3 § första stycket 2 om definition av andelar,

4 § om vad som avses med koncern, moderföretag, dotterföretag och koncernföretag,

4 a § om vad som avses med ägarintresse,

5 § om vad som avses med intresseföretag,

5 a § om vad som avses med gemensamt styrt företag,

6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.,

7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra upplysningar, och

8 och 9 §§ om vad som avses med närstående. Lag (2015:818).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 71: Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgångar...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1114, 2006:873, 2015:818

Normgivningsbemyndigande

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 • 1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och
 • 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket skall tillämpas i sådana företag som helt eller delvis undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § tredje stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansnspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 3 §, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Räkenskapsår för försäkringsföretag

6 § För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078). Lag (1999:1114).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1114

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

1 § Om rörelsen i ett försäkringsföretag omfattar flera försäkringsgrenar, ska även en resultatanalys ingå i årsredovisningen. Lag (2010:2058).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1114, 2010:2058

Årsredovisningslagens tillämpning

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

2 § Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första stycket om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form och språk,

6 § om valuta, samt

7 § första och femte-sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande. Lag (2008:95).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1114, 2010:2058
(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

2 § Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första stycket om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

3 a § om väsentlighet,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form m.m.,

6 § om valuta, och

7 § första och femte-sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande. Lag (2015:818).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1114, 2010:2058

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

1 § Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till bokstäver eller siffror gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat framgår.

Årsredovisningslagens tillämpning

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

2 § Med beaktande av det som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1114, 2006:873, 2015:818

1 § om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslagning av poster m.m.,

5 § första-tredje styckena om jämförelsetal,

5 a § om överkursfonden,

6 § första stycket om fordran på insatser,

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

9 § om avsättningar,

10 § om specificering av vissa större avsättningar, samt

13 § om extraordinära intäkter och kostnader. Lag (2010:2058).

(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

2 § Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1114, 2006:873, 2015:818

1 § om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslagning av poster m.m.,

5 § första-tredje styckena om jämförelsetal,

5 a § om överkursfonden,

6 § första stycket om fordran på insatser,

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

9 § om avsättningar, och

10 § om specificering av vissa större avsättningar.

Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs där om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror inte gälla för posterna upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för sådana poster i balansräkningen som ska tas upp under Placeringstillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE). Lag (2015:818).

Särskilda regler om sammanslagning av poster och åtaganden

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

 • 1. Vad som i 4 § fjärde stycket sägs om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror gäller inte för posterna upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för sådana poster i balansräkningen som skall tas upp under Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE).
 • 2. Inom linjen skall, utöver ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande anges. Lag (1999:603).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:603, 2015:818
(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

3 § En förpliktelse som uppkommit till följd av försäkringsavtal behöver inte tas upp som en eventualförpliktelse. Lag (2015:818).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:603, 2015:818

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal

Särskilda regler om indelningen av eget kapital

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

4 § Förpliktelse som uppkommit till följd av försäkringsavtal behöver inte tas upp som ansvarsförbindelse eller åtagande.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:818
(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

4 § Eget kapital ska delas upp på följande sätt:

 • 1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Överkursfond, Förlagsinsatser, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde, Fond för utvecklingsutgifter och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragspost.
 • 2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.
 • 3. I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter. Lag (2015:818).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:818

4 kap. Värderingsregler

Årsredovisningslagens tillämpning

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

1 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § ska följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

6-8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,

9 § första-fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,

13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

14 § om egna aktier,

14 a-14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

14 e § om värdering av säkrade poster, samt

15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån. Lag (2011:1556).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

1 § Följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

6 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,

7 och 8 §§ om ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för utvecklingsutgifter,

9 § första-fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,

13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

14 § om egna aktier,

14 a-14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

14 e § om värdering av säkrade poster,

15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, och

15 a § om avsättningar. Lag (2015:818).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

Hur värderingsreglerna ska tilllämpas på ett försäkringsföretags tillgångar och skulder

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 • 1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
 • 2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta kapitel.
 • 3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • 4. a) 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
  • b) 5 § andra stycket ska tillämpas endast på placeringar i koncernföretag och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1-7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • 5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
  • b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.
 • 6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond (AA.III).
 • 7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivningsfonden för att täcka förlust får inte tillämpas.
 • 8. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • 9. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
 • 10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i den bestämmelsen.
 • 11. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.
 • 12. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa 14 b § tredje stycket.
 • 13. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga värde. Lag (2011:1556).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (8)

(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 • 1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
 • 2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte något annat följer av detta kapitel.
 • 3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • 4. a) 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
  • b) 5 § andra stycket ska tillämpas endast på placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1-7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • 5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
  • b) Aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i får inte skrivas upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.
 • 6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond (AA.III).
 • 7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter för att täcka förlust får inte tillämpas.
 • 8. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • 9. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
 • 10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i den bestämmelsen.
 • 11. Utgifter och inkomster enligt 14 § tredje stycket för egna aktier ska redovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.
 • 12. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.
 • 13. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa 14 b § tredje stycket.
 • 14. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga värde. Lag (2015:818).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (8)

3 § Har upphävts genom lag (2004:1177).

Periodisering av överkurs och underkurs

4 § Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden periodiseras.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts skall upplysning om förhållandet lämnas i en not. Lag (2004:1177).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1177

Värdering av vissa placeringstillgångar till verkligt värde

5 § Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde.

Värdering enligt första stycket får ske bara om alla tillgångar som ingår i en och samma post som föregås av en arabisk siffra eller som tas upp under Byggnader och mark (C.I) värderas på samma sätt. Lag (2011:1556).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1177, 2011:1556

6 § Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas upp till sitt verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4 kap. 14 a eller 14 e § årsredovisningslagen (1995:1554) ska redovisas som särskilda poster i resultaträkningen, om inte värdeförändringen ska redovisas i en fond för verkligt värde enligt 4 kap. 14 d § andra stycket samma lag. Lag (2011:1556).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Upplysningar om en alternativ värdering av placeringstillgångar

7 § Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, ska upplysningar om en värdering till verkligt värde lämnas i en not. Upplysningarna ska lämnas fördelade på de i balansräkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När placeringstillgångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 5 § eller 4 kap. 14 a eller 14 e § årsredovisningslagen (1995:1554), ska på samma sätt upplysningar om en värdering med utgångspunkt i anskaffningsvärdet lämnas i en not. Lag (2011:1556).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Förutbetalda anskaffningskostnader

8 § Direkta och indirekta anskaffningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal skall tas upp som tillgång, om de är av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under kommande år.

Redovisning av försäkringstekniska avsättningar

9 § De försäkringstekniska avsättningarna (DD och EE) skall motsvara belopp som krävs för att bolaget skall kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Lag (2004:1177).

5 kap. Tilläggsupplysningar

5 kap. Noter m.m.

Årsredovisningslagens tillämpning

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

1 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3-6 §§ nedan. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen. Vidare ska, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, följande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,

2 § om värderings- och omräkningsprinciper,

3 § första-tredje styckena om anläggningstillgångar,

4 a-4 c §§ om finansiella instrument,

5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,

7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,

8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,

10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,

11 § första och andra styckena om ställda säkerheter,

11 a § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen,

12 § om lån till ledande befattningshavare,

12 a § första och tredje styckena samt 12 b § om transaktioner med närstående,

13 § om konvertibla lån,

14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,

16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,

18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

19-21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

22 § om pensioner och liknande förmåner,

23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

25 § om avtal om avgångsvederlag,

26 § om uppgift om moderföretag, samt

27 § om europabolag och europakooperativ.

Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag. Lag (2010:1526).

(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

1 § Följande bestämmelser om upplysningar i noter i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

3 § om noternas ordningsföljd,

4 § om värderingsprinciper,

5 § om avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper,

7 § om jämförelsetal,

8 § om anläggningstillgångar,

9 § om goodwill,

10 § om finansiella instrument,

11 § om uppskrivningsfond,

12 § om fond för verkligt värde,

13 § om långfristiga skulder,

14 § om ställda säkerheter,

15 § om eventualförpliktelser,

16 § om åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.,

17 § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen,

18 § om lån till ledande befattningshavare,

19 § om exceptionella intäkter och kostnader,

20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

21 § om moderföretag,

22 § om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut,

23 § första stycket och 24 § om transaktioner med närstående,

25 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,

26 § om omsättningstillgångar,

27 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,

28 § om inköp och försäljningar mellan koncernföretag,

29 och 30 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

31 § om ytterligare upplysningar om långfristiga skulder,

32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

33 § om konvertibla lån,

34 § om aktiekapitalet,

35 § om disposition av vinst eller förlust,

36 § om skatter,

37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

39 och 40 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

41 § om pensioner och liknande förmåner,

42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

44 § om avtal om avgångsvederlag,

45 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,

46 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,

48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag, och

49 § om europabolag och europakooperativ.

Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

Upplysningarna ska lämnas i noter. Lag (2015:818).

Särskilda regler om tilläggsupplysningar

Särskilda regler om upplysningar i noter

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 • 1. Utöver värderings- och omräkningsprinciper enligt 2 § ska det anges vilket belopp som respektive värderingsprincip resulterat i.
 • 2. a) 3 § första stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag och intresseföretag (C.II).
  • b) 3 § andra och tredje styckena ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas.
 • 3. 4 § ska tillämpas på byggnader och mark (C.I).
 • 4. 7 § ska i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven återförsäkring.
 • 5. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.
 • 6. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter ska tillämpas endast beträffande de skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.
 • 7. Utgifter och inkomster enligt 14 § andra stycket för egna aktier ska redovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.
 • 8. Utöver upplysningar enligt 18 § ska även uppgift lämnas om medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall medelantalet fritidsombud och specialombud i Sverige anges var för sig.
 • 9. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda ska delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp. Lag (2010:2058).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 • 1. Utöver värderingsprinciper enligt 4 § ska det anges vilket belopp som respektive värderingsprincip resulterat i.
 • 2. a) 8 § första stycket och 25 § andra stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (C.II).
  • b) 8 § andra stycket och 25 § tredje stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas.
 • 3. Vid tillämpningen av 15 § ska upplysning lämnas särskilt om
  • a) garantier,
  • b) oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden till följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, och
  • c) övriga eventualförpliktelser.
 • 4. 28 § ska i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven återförsäkring.
 • 5. Fråga om tillstånd enligt 30 § första stycket att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.
 • 6. Utöver upplysningar enligt 20 och 37 §§ ska även uppgift lämnas om medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska medelantalet fritidsombud och specialombud i Sverige anges var för sig.
 • 7. Uppgift enligt 40 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda ska delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp. Lag (2015:818).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

Särskilda regler om övriga upplysningar

(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

2 a § Utöver det som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3-6 §§. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen. Lag (2015:818).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:818

Upplysningar om tillgångar

3 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om tillgångar:

 • 1. Byggnader och mark som används för den egna verksamheten skall anges.
 • 2. Övriga lån (C.III.5) skall specificeras på belopp för vilka försäkringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande belopp är väsentligt, även i övrigt specificeras till storlek och art.
 • 3. Större belopp i posterna Övriga finansiella placeringstillgångar (C.III.7) och Övriga tillgångar (G.III), skall specificeras till storlek och art.
 • 4. Tillgångar för villkorad återbäring (D.1) skall delas upp på tillgångar för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär placeringsrisk.
 • 5. Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader (II.I) skall anges uppdelade på skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse.
 • 6. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper överstiger eller underskrider det belopp som skall infrias på förfallodagen, skall mellanskillnaden anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och summan av underskridande belopp skall anges för sig. Lag (2000:75).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:603, 2000:75

Upplysningar om eget kapital och avsättningar

Upplysningar om avsättningar och eget kapital

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

4 § Utöver det som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas om eget kapital och avsättningar:

 • 1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Överkursfond, Förlagsinsatser, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.
 • 2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för verkligt värde. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.
 • 3. I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.
 • 4. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.
 • 5. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.
 • 6. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp ska det anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets slut.
 • 7. Villkorad återbäring (EE.1) ska delas upp på avsättningar för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk.
 • 8. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 17 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och om de förhållanden som motiverar bedömningen.
 • 9. Livförsäkringsföretag ska lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordning eller stadgar.
 • 10. Garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan, ska räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska
  • - i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag som får dela ut vinst samt försäkringsföreningar som får dela ut vinst, föras mot Balanserad vinst eller förlust, och
  • - i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst och livförsäkringsföreningar som inte får dela ut vinst föras mot Andra fonder. Lag (2010:2058).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

4 § Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om avsättningar och eget kapital:

 • 1. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.
 • 2. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.
 • 3. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp ska det anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets slut.
 • 4. Villkorad återbäring (EE.1) ska delas upp på avsättningar som försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk för.
 • 5. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 17 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och om de förhållanden som motiverar bedömningen. Lag (2015:818).
 • 6. Livförsäkringsföretag ska lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordning eller stadgar. Lag (2015:818).
 • 7. Garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan ska räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska
  • - föras mot Balanserad vinst eller förlust i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, ömsesidiga livförsäkringsbolag som får dela ut vinst och försäkringsföreningar som får dela ut vinst, och
  • - föras mot Andra fonder i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst och livförsäkringsföreningar som inte får dela ut vinst. Lag (2015:818).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (5)

Upplysningar om resultaträkningens poster

5 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om resultaträkningens poster:

 • 1. I fråga om skadeförsäkring skall anges
  • a) premieinkomsten, brutto,
  • b) premieintäkter, brutto,
  • c) försäkringsersättningar, brutto,
  • d) driftskostnader, brutto, samt
  • e) resultat av avgiven återförsäkring.

Posterna skall fördelas på direkt försäkring och mottagen återförsäkring, om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av premieinkomst, brutto.

 • 2. Direkt skadeförsäkring skall fördelas enligt följande försäkringsklasser
  • a) olycksfall och sjukdom,
  • b) motorfordon, ansvar mot tredje man,
  • c) motorfordon, övriga klasser,
  • d) sjöfart, luftfart och transport,
  • e) brand och annan skada på egendom,
  • f) allmän ansvarighet,
  • g) kredit och borgen,
  • h) rättsskydd,
  • i) assistans, samt
  • j) övriga försäkringsklasser.
 • 3. I fråga om livförsäkring skall premieinkomsten anges brutto. Om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna premieinkomst skall inkomsten fördelas mellan direkt försäkring och mottagen återförsäkring.
 • 4. Premieinkomst för direkt livförsäkring skall fördelas enligt följande indelningsgrunder
  • a) I premier för individuell försäkring,

II gruppförsäkringspremier,

 • b) I periodiska premier,

II engångspremier,

 • c) I premier för ej återbäringsberättigade avtal,

II premier för återbäringsberättigade avtal, samt

III premier för livförsäkringsavtal för vilka försäkringstagaren bär risk.

 • 5. Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av total premieinkomst, brutto, för direkt försäkring som avser försäkringsavtal som tecknats av företaget i
  • a) Sverige,
  • b) andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt
  • c) övriga länder.
 • 6. Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring under räkenskapsåret skall anges i en not.
 • 7. Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke- teknisk redovisning i resultaträkningen, skall upplysningar om grunderna för överföringen lämnas i en not. Lag (1999:603).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:603

Upplysningar om koncern- och intresseföretag

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

6 § Utöver vad som följer av 1 § skall för var och en av posterna under Fordringar (F) och Skulder (HH) uppgifter lämnas om de belopp som avser koncernföretag och om de belopp som avser intresseföretag. Lag (2004:1177).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1177, 2015:818
(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

6 § Utöver det som följer av 1 § ska för var och en av posterna under Fordringar (F) och Skulder (HH) upplysningar lämnas om de belopp som avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Lag (2015:818).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1177, 2015:818

6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.

Årsredovisningslagens tillämpning

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

1 § Med beaktande av det som föreskrivs i andra stycket ska följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första-fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. och

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6-8 årsredovisningslagen om upplysningar om kvotvärde ska dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll. Vid tillämpningen av nämnda paragraf ska det som sägs om riktlinjer av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551) i stället avse riktlinjer av det slag som avses i 8 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Försäkringsaktiebolag, vars aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska även tillämpa 6 kap. 6-9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport. Lag (2009:36).

(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

1 § Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första-fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. och

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6-8 årsredovisningslagen om upplysningar om kvotvärde ska dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Försäkringsaktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska även tillämpa 6 kap. 6-9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport. Lag (2015:818).

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

2 § Utöver vad som följer av 1 § skall i förvaltningsberättelsen upplysningar lämnas om

 • 1. skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren, och
 • 2. företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

Resultatanalys

3 § Försäkringsföretag ska i resultatanalysen, fördelat på försäkringsgrenar, lämna upplysningar om försäkringstekniska avsättningar (DD och EE), återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E), intäkter, kostnader och rörelseresultat. Lag (2010:2058).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:603, 1999:1115

7 kap. Koncernredovisning

Koncernredovisningens upprättande

1 § Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §.

Årsredovisningslagens tillämpning

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4 § 1-4 om koncernredovisningens delar,

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

7 § andra stycket om valuta,

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,

10 § om balansdag,

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,

18-23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,

25-30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räknas in i koncernredovisningen, och 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering. Lag (2010:688).

2 § /Träder i kraft I:2016-01-01/ Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4 § 1-4 om koncernredovisningens delar,

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (7)

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1177

7 § andra stycket om valuta,

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om innehav utan bestämmande inflytande,

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § om balansdag,

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

16 § och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

18-23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,

25-30 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen, och 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering. Lag (2015:818).

Särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas

3 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/ De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 • 1. I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 ska gälla att moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG, eller har upprättats och reviderats på likvärdigt sätt.
 • 2. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmelser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5, 5 a och 6 §§ denna lag.
 • 3. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
 • 4. Det som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värderingsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att koncernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i en not.
 • 5. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen. Lag (2007:1462).

3 § /Träder i kraft I:2016-01-01/ De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 • 1. I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 a) ska gälla att moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG.
 • 2. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmelser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5, 5 a och 6 §§ denna lag.
 • 3. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
 • 4. Det som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värderingsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att koncernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i en not.
 • 5. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen. Lag (2015:818).

Allmänna regler för koncernredovisningen

4 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/ För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

Trots vad som följer av första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 20 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner från koncernföretag. Lag (2010:1526).

4 § /Träder i kraft I:2016-01-01/ För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

Trots första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner från koncernföretag. Lag (2015:818).

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-förordningen

5 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/ Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2010:2058).

5 § /Träder i kraft I:2016-01-01/ Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tilllämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2015:818).

6 § Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får upprätta koncernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 5 §. Lag (2004:1177).

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 kap. Offentlighet

Registreringsmyndighet

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag. Lag (2004:254).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:824, 2004:254

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,

15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport, samt

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1114, 1998:1551, 2009:36

16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen. Lag (2009:36).

Uppgifter om anmärkningar enligt försäkringsrörelselagen

3 § Har upphävts genom lag (2010:2058).

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

4 § Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast en månad före ordinarie stämma. Lag (1999:1115).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:603, 1999:1115

Ingivande till registreringsmyndighet

5 § Försäkringsföretag ska ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller försäkringsföretagets vinst eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original. Lag (2009:36).

5 a § Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en elektronisk signatur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 • 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 5 §,
 • 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och
 • 3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket. Lag (2007:1462).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1462
5 b § Har upphävts genom lag (2013:438).

Registrering i försäkringsregistret

5 c § Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning och revisionsberättelse för försäkringsaktiebolag i försäkringsregistret.

Registreringen ska göras på svenska. Om ett försäkringsaktiebolag som en registrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar något annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet. Lag (2007:1462).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1462

Kungörande

6 § När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och 5 a §§ har getts in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.

I fråga om försäkringsaktiebolag ska en kungörelse skrivas på samma språk som registreringen i försäkringsregistret. Lag (2007:1462).

Vite

7 § Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett försäkringsföretag som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten. Lag (2000:824).

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9 kap. Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

1 § Bestämmelser om företag som skall lämna delårsrapport finns i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2007:543).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:228, 2000:824, 2007:543

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med undantag för 1 § första stycket och andra stycket andra och tredje meningarna samt hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap. 3 b §. En delårsrapport i ett försäkringsaktiebolag som ges in till registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag. Lag (2007:1462).

10 kap. Överklagande

1 § Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:452).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:452

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital

B. Immateriella tillgångar

I Goodwill
II Andra immateriella tillgångar
C. Placeringstillgångar
I Byggnader och mark
II Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
1. Aktier och andelar i koncernföretag
2. till, Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån
koncernföretag
3. Aktier och andelar i intresseföretag
4. till, intresseföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån
III Andra finansiella placeringstillgångar
1. Aktier och andelar
2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. Övriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. Övriga finansiella placeringstillgångar
IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring
D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
1. Tillgångar för villkorad återbäring
2. Fondförsäkringstillgångar
E. Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. Återbäring och rabatter
5. Övriga försäkringstekniska avsättningar
6. försäkringstagaren bär risk Avsättning för livförsäkringar för vilka
a) Villkorad återbäring
b) Fondförsäkringsåtaganden
F. Fordringar
I Fordringar avseende direkt försäkring
II Fordringar avseende återförsäkring
III Övriga fordringar
G. Andra tillgångar
I Materiella tillgångar och varulager
II Kassa och bank
III Övriga tillgångar
H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
I Upplupna ränte- och hyresintäkter
II Förutbetalda anskaffningskostnader
III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
AA. Eget kapital
I Aktiekapital eller Garantikapital
II Överkursfond
III Uppskrivningsfond
IV Konsolideringsfond
V Andra fonder
1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Övriga fonder
VI Balanserad vinst eller förlust
VII Årets resultat
BB. Obeskattade reserver
CC. Efterställda skulder
DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. Återbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. Övriga försäkringstekniska avsättningar
EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)
1. Villkorad återbäring
2. Fondförsäkringsåtaganden
FF. Andra avsättningar
1. Pensioner och liknande förpliktelser
2. Skatter
3. Övriga avsättningar
GG. Depåer från återförsäkrare
HH. Skulder
I Skulder avseende direkt försäkring
II Skulder avseende återförsäkring
III Obligationslån
IV Skulder till kreditinstitut
V Övriga skulder
II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I anskaffningskostnader Återförsäkrares andel av Förutbetalda
II Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
POSTER INOM LINJEN
I Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig

II Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig

III Ansvarsförbindelser IV Åtaganden

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital
B. Immateriella tillgångar
I Goodwill
II Andra immateriella tillgångar
C. Placeringstillgångar
I Byggnader och mark
II Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt
styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1. Aktier och andelar i koncernföretag
2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till,
koncernföretag
3. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till,
intresseföretag och gemensamt styrda företag
5. Aktier och andelar i övriga företag som det finns ett
ägarintresse i
6. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till,
övriga företag som det finns ett ägarintresse i
III Andra finansiella placeringstillgångar
1. Aktier och andelar
2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. Övriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. Övriga finansiella placeringstillgångar
IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring
D. placeringsrisk Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär
1. Tillgångar för villkorad återbäring
2. Fondförsäkringstillgångar
E. avsättningar Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 1. Ej intjänade premier och kvardröjande
risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. Återbäring och rabatter
5. Övriga försäkringstekniska avsättningar
6. Avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk
a) Villkorad återbäring
b) Fondförsäkringsåtaganden
F. Fordringar
I Fordringar avseende direkt försäkring
II Fordringar avseende återförsäkring
III Övriga fordringar
G. Andra tillgångar
I Materiella tillgångar och varulager
II Kassa och bank
III Övriga tillgångar
H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
I Upplupna ränte- och hyresintäkter
II Förutbetalda anskaffningskostnader
III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
AA. Eget kapital
I Aktiekapital eller Garantikapital
II Överkursfond
III Uppskrivningsfond
IV Konsolideringsfond
V Andra fonder
1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Fond för utvecklingsutgifter
5. Övriga fonder
VI Balanserad vinst eller förlust
VII Årets resultat
BB. Obeskattade reserver
CC. Efterställda skulder
DD. återförsäkring) Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven
1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. Återbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. Övriga försäkringstekniska avsättningar
EE. vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring) Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för
1. Villkorad återbäring
2. Fondförsäkringsåtaganden
FF. Andra avsättningar
1. Pensioner och liknande förpliktelser
2. Skatter
3. Övriga avsättningar
GG. Depåer från återförsäkrare
HH. Skulder
I Skulder avseende direkt försäkring
II Skulder avseende återförsäkring
III Obligationslån
IV Skulder till kreditinstitut
V Övriga skulder
II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I Återförsäkrares andel av Förutbetalda
anskaffningskostnader
II Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Lag (2015:818).
Bilaga 2 /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Uppställningsform för resultaträkningen
I. TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE 1. Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) b. Premier för avgiven återförsäkring (-) c. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/-) d. Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker (+/-) 2. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6) 3. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) 4. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) a. Utbetalda försäkringsersättningar aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-) b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-) 5. Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-) 6. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) 7. Driftskostnader 8. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) 9. Förändring i Utjämningsavsättning 10. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.1) II. TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE 1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) b. Premier för avgiven återförsäkring (-) 2. Kapitalavkastning, intäkter 3. Orealiserade vinster på placeringstillgångar 3a. Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk aa) Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring bb) Värdeökning på fondförsäkringstillgångar 3b. Värdeökning på övriga placeringstillgångar 4. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) 5. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) a. Utbetalda försäkringsersättningar aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-) b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-) 6. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-) a. Livförsäkringsavsättning aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel (-) b. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk aa) Villkorad återbäring bb) Fondförsäkringsåtaganden c. Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 7. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) 8. Driftskostnader 9. Kapitalavkastning, kostnader 10. Orealiserade förluster på placeringstillgångar 10a. Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk aa) Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring bb) Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar 10b. Värdeminskning på övriga placeringstillgångar 11. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) 12. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som post III.4) 13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)
III. 1. I.10) 2. II.13) 3a. skadeförsäkringsrörelsen 3b. 4. livförsäkringsrörelsen (post II.12) 5a. skadeförsäkringsrörelsen 5b. 6. skadeförsäkringsrörelsen (post I.2) 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Lag (1999:603). ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post Kapitalavkastning, intäkter i Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd från Kapitalavkastning, kostnader i Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till Övriga intäkter Övriga kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Övriga skatter Årets resultat

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkningen

I. TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
1. Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
c. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och
kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/-)
d. Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej
intjänade premier och kvardröjande risker (+/-)
2. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)
3. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
4. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
a. Utbetalda försäkringsersättningar
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
5. Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar
(efter avgiven återförsäkring) (+/-)
6. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
7. Driftskostnader
8. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven
återförsäkring)
9. Förändring i Utjämningsavsättning
10. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som
post III.1)
II. TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
2. Kapitalavkastning, intäkter
3. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
a. Värdeökning på placeringstillgångar för vilka
livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
aa) Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeökning på fondförsäkringstillgångar
b. Värdeökning på övriga placeringstillgångar
4. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
5. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
a. Utbetalda försäkringsersättningar
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
6. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar
(efter avgiven återförsäkring) (+/-)
a. Livförsäkringsavsättning
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
b. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för
vilka försäkringstagaren bär risk
aa) Villkorad återbäring
bb) Fondförsäkringsåtaganden
c. Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven
återförsäkring)
7. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
8. Driftskostnader
9. Kapitalavkastning, kostnader
10. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
a. Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka
livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
aa) Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar
b. Värdeminskning på övriga placeringstillgångar
11. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven
återförsäkring)
12. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs
som post III.4)
13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som
post III.2)
III. ICKE-TEKNISK REDOVISNING
1. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)
2. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13)
3a. Kapitalavkastning, intäkter i skadeförsäkringsrörelsen
3b. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
4. Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen
(post II.12)
5a. Kapitalavkastning, kostnader i
skadeförsäkringsrörelsen
5b. Orealiserade förluster på
placeringstillgångar
6. Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen
(post I.2)
7. Övriga intäkter
8. Övriga kostnader
9. Bokslutsdispositioner
10. Skatt på årets resultat
11. Övriga skatter
12. Årets resultat
Lag (2015:818).
Övergångsbestämmelser
1995:1560
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000. Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2003 eller senare. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011. Lag (2010:692). Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § får dock tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:1560

Förarbeten
Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL374/91 s7
Ansvarig myndighet
Finansdepartementet FPM
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1560

Lag (1996:1146) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraft
1997-01-01
Rubrik
Lag (1996:1146) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
1996:1146

Lag (1998:11) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraft
1999-01-01
Rubrik
Lag (1998:11) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
1998:11

Lag (1998:1551) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §
Ikraft
1999-01-01
Rubrik
Lag (1998:1551) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
1998:1551

Lag (1999:228) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130
Omfattning
upph. 9 kap 2 §;ändr. 1 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft
1999-05-01
Rubrik
Lag (1999:228) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
1999:228

Lag (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Omfattning
ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 2, 9 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4, 7 §§, bil. 1, 2
Ikraft
2000-01-01
Rubrik
Lag (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
1999:603

Lag (1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50, EGTL374/91 s7
Ikraft
2000-01-01
CELEX-nr
391L0674
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 2, 3, 6 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §
SFS-nummer
1999:1114
Rubrik
Lag (1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (1999:1115) om ändring i lagen (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Omfattning
ändr. 5 kap 4 §, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4 § i 1999:603
Rubrik
Lag (1999:1115) om ändring i lagen (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
1999:1115

Lag (2000:44) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Omfattning
ändr. 5 kap 4 §, 7 kap 2 §
Ikraft
2000-03-01
Rubrik
Lag (2000:44) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2000:44

Lag (2000:75) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135, EGTL374/91 s7
Ikraft
2000-03-10
CELEX-nr
391L0674
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2, 3 §§, bil. 1
SFS-nummer
2000:75
Rubrik
Lag (2000:75) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2000:824) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8
Omfattning
ändr. 8 kap 1, 7 §§, 9 kap 1 §
Ikraft
2002-01-01
Rubrik
Lag (2000:824) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2000:824

Lag (2002:1064) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraft
2003-07-01
Rubrik
Lag (2002:1064) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2002:1064

Lag (2003:488) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:56, bet. 2002/03:LU7, rskr. 2002/03:221
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraft
2004-01-01
Rubrik
Lag (2003:488) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2003:488

Lag (2003:773) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraft
2004-01-01
Rubrik
Lag (2003:773) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2003:773

Lag (2004:254) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Omfattning
ändr. 8 kap 1 §
Ikraft
2004-07-01
Rubrik
Lag (2004:254) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag
SFS-nummer
2004:254

Lag (2004:585) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraft
2004-10-08
Rubrik
Lag (2004:585) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2004:585

Lag (2004:976) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §
Ikraft
2005-01-01
Rubrik
Lag (2004:976) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2004:976

Lag (2004:1177) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16, EGTL243/2002 s1
Ikraft
2005-01-01
CELEX-nr
32003L0051, 32002R1606
Omfattning
upph. 4 kap 3 §, rubr. närmast före 4 kap 3 §;ändr. 4 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§, 5 kap 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, rubr. närmast före 4 kap 5 §, bil. 1;nya 7 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 7 kap 5 §
SFS-nummer
2004:1177
Rubrik
Lag (2004:1177) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Lag (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL178/2003 s16
Ikraft
2006-01-01
CELEX-nr
32003L0051
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 2, 6, 7 §§
SFS-nummer
2004:1178
Rubrik
Lag (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2005:937) om ändring i lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraft
2006-01-01
Rubrik
Lag (2005:937) om ändring i lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2005:937

Lag (2006:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:140, 186 och 196, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326, EUTL142/2004 s12
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
32004L0025
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4, 5 §§
SFS-nummer
2006:567
Rubrik
Lag (2006:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2006:572) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraft
2006-08-18
Rubrik
Lag (2006:572) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2006:572

Lag (2006:873) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Omfattning
ändr. 1 kap 2, 3 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 2 §
Ikraft
2007-01-01
Rubrik
Lag (2006:873) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag
SFS-nummer
2006:873

Lag (2007:369) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EGTL374/1991 s7, EUTL224/2006 s1
Ikraft
2007-07-01
CELEX-nr
32004L0109, 32007L0014, 31991L0674, 32006L0046
Omfattning
upph. 9 kap;ändr 7 kap 3 §;nya 9, 10 kap
SFS-nummer
2007:369
Rubrik
Lag (2007:369) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2007:543) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft
2007-11-01
Rubrik
Lag (2007:543) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2007:543

Lag (2007:2007:874) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28, EUTL142/2004 s12, EGTL243/2002 s1
Ikraft
2008-01-01
CELEX-nr
32004L0025, 32002R1606
Omfattning
ändr. 7 kap 5 §
SFS-nummer
2007:874
Rubrik
Lag (2007:2007:874) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2007:1462) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120, EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13, EGTL374/1991 s7, EGTL224/2006 s1
Ikraft
2008-03-01
CELEX-nr
31968L0151, 32003L0058, 391L0674, 32006L0046
Omfattning
ändr. 7 kap 3 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2 §;nya 8 kap 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 8 kap 5 c §§
SFS-nummer
2007:1462
Rubrik
Lag (2007:1462) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2008:95) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraft
2008-04-01
Rubrik
Lag (2008:95) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2008:95

Lag (2008:1234) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraft
2009-01-01
Rubrik
Lag (2008:1234) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2008:1234

Lag (2009:36) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161, EUTL224/2006 s1
Ikraft
2009-03-01
CELEX-nr
32006L0046
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.
SFS-nummer
2009:36
Rubrik
Lag (2009:36) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2010:688) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL164/23009 s42
Ikraft
2010-08-01
CELEX-nr
32009L0049
Omfattning
ändr. 7 kap. 2, 5 §§
SFS-nummer
2010:688
Rubrik
Lag (2010:688) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2010:692) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraft
2010-08-01
Rubrik
Lag (2010:692) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2010:692

Lag (2010:1264) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft
2011-01-01
Rubrik
Lag (2010:1264) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2010:1264

Lag (2010:1526) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 5 §§
Ikraft
2011-01-01
Rubrik
Lag (2010:1526) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2010:1526

Lag (2010:2058) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Omfattning
upph. 8 kap. 3 §;ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2
Ikraft
2011-04-01
Rubrik
Lag (2010:2058) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2010:2058

Lag (2011:1556) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72, EUTL178/2003 s16
Ikraft
2012-01-01
CELEX-nr
32003L0051
Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§
SFS-nummer
2011:1556
Rubrik
Lag (2011:1556) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2013:438) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Omfattning
upph. 8 kap. 5 b §
Ikraft
2013-07-01
Rubrik
Lag (2013:438) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2013:438

Lag (2013:452) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 §
Ikraft
2013-07-15
Rubrik
Lag (2013:452) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2013:452

Lag (2015:713) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38, direktiv 2009/138/EG
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft
2016-01-01
Rubrik
Lag (2015:713) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2015:713

Lag (2015:818) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 5 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6 §§;nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraft
2016-01-01
Rubrik
Lag (2015:818) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS-nummer
2015:818
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation