Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995:1560 i lydelse enligt SFS 2022:646
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01
Övrigt
Rättelseblad (2016:949) har iakttagits.

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses i denna lag

 1. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
 2. tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

[S2]Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag på tjänstepensionsföretag ska det som sägs om

 1. livförsäkringsföretag avse tjänstepensionsföretag,
 2. försäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag,
 3. ömsesidiga försäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,
 4. ömsesidiga livförsäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,
 5. försäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar, och
 6. livförsäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar.

[S3]Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

[S4]Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap.19 d eller 20 § samma lag. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

[S5]För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla. Lag (2020:657).

Prop. 2018/19:158: I första stycket ändras definitionen av försäkringsföretag. I första stycket 2, som är ny, anges att tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar som omfattas av den nya lagen om tjänstepensionsföretag ska anses vara försäkringsföretag. Definitionen av försäkringsföretag delas upp i två punkter för tydlighets skull. Genom tillägget ”i denna lag” tydliggörs att det endast är i denna lag som tjänstepensionsföretag ska anses vara försäkringsföretag. ...

Prop. 2019/20:148: Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 5.9.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 1 § i förslaget i promemorian 1.)

Paragrafen har nyligen ändrats till följd av en ny beslutsordning på bank- och försäkringsområdet (prop. 1997/98:186, bet 1998/99:FiU14, SFS 1999:228).

Ändringen i första stycket innebär att understödsföreningar har tagits med bland de företag som omfattas av ÅRFL. Detta innebär bl.a. att balans- och resultaträkningarna i sådana föreningar ...

Prop. 2012/13:95: Ändringen i tredje stycket innebär att regeringens befogenhet att undanta vissa försäkringsföretag från lagens tillämpningsområde upphör. Sådana ärenden ska i första instans endast prövas av Finansinspektionen.

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

[K1]2 §  När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

[S2]Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på större företag och större koncerner ska tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

[S3]Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

[S4]Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Lag (2010:2058).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Eftersom årsredovisningslagens tillämpningsområde har utsträckts till att omfatta andra företag är aktiebolag och handelsbolag, har begreppet ”bolag” i den lagen ersatts med ”företag”, medan begreppen ”moderbolag” och ”dotterbolag” ersatts med begreppen ”moderföretag” och ”dotterföretag”. Vissa tillämpningsbestämmelser i förevarande paragraf som berott på att ...

Definitioner

[K1]3 §  Följande bestämmelser i 1 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

[S2]3 § första stycket 2 om definition av andelar,

[S3]4 § om vad som avses med koncern, moderföretag, dotterföretag och koncernföretag,

[S4]4 a § om vad som avses med ägarintresse,

[S5]5 § om vad som avses med intresseföretag,

[S6]5 a § om vad som avses med gemensamt styrt företag,

[S7]6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.,

[S8]7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra upplysningar, och

[S9]8 och 9 §§ om vad som avses med närstående. Lag (2015:818).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen anger vilka bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen som skall tillämpas av försäkringsföretag. Bland dessa har tillkommit en hänvisning till 7 §. Av denna paragraf, som är ny, framgår att ledningen av ett företag som har blivit moderföretag skall meddela detta till dotterföretaget samt att dotterföretaget skall lämna moderföretagets ledning upplysningar som ...

 • RÅ 2004:71:Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgångar till att behandlas som lagertillgångar utgörs av det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om aktierna avyttrats. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Normgivningsbemyndigande

[K1]4 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och
 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta enligt denna lag.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket ska tillämpas i sådana företag som helt eller delvis undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § fjärde stycket. Lag (2022:646).

Prop. 2021/22:74: Paragrafen innehåller bestämmelser om möjlighet för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen att meddela närmare föreskrifter om vissa årsredovisningsfrågor. Övervägandena finns i avsnitt 7.

[K1]5 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansnspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 3 §, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för försäkringsföretag

[K1]6 §  För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078). Lag (1999:1114).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 5 § i kommitténs förslag.)

Hänvisningen i paragrafen har ändrats till följd av att 1976 års bokföringslag ersätts med en ny bokföringslag.

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

[K2]1 §  Om rörelsen i ett försäkringsföretag omfattar flera försäkringsgrenar, ska även en resultatanalys ingå i årsredovisningen. Lag (2010:2058).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag. Jfr 2 kap. 1 § i förslaget i promemorian 1.)

Det tidigare första stycket, som föreskrev att försäkringsföretag för varje räkenskapsår skall upprätta en årsredovisning har tagits bort. Skyldigheten att upprätta årsredovisning följer nu av 6 kap. 1 § bokföringslagen.

Ändringen i det kvarstående stycket innebär att understödsföreningar som ...

Årsredovisningslagens tillämpning

[K2]2 §  Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringarna är föranledda av att vissa bestämmelser i årsredovisningslagen har fått ändrad placering.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 2 kap. 2 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisning i företag som omfattas av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Bestämmelserna har utformats som hänvisningar till bestämmelser i 2 kap. årsredovisningslagen. De ändringar som görs där får därmed betydelse även för företag som omfattas av ÅRFL.

I paragrafen har gjorts samma slag av ...

1 §  första stycket om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

3 a § om väsentlighet,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form m.m.,

6 § om valuta, och

7 § första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande. Lag (2015:818).

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

[K3]1 §  Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till bokstäver eller siffror gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat framgår.

Årsredovisningslagens tillämpning

[K3]2 §  Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

Prop. 2019/20:194: I paragrafen anges vilka bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas beträffande balansräkningen och resultaträkningen. Den ändras med anledning av att det införs ytterligare en överkursfond, en bunden överkursfond. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Hänvisningen i första stycket till <a href="https://lagen.nu/1995:1554#K3P5a" ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

I uppräkningen av de bestämmelser i 3 kap. årsredovisningslagen som skall tillämpas av försäkringsföretag har tillkommit hänvisningar till 9 och 10 §§ som behandlar avsättningar. I sak innebär detta dock ingen ändring, eftersom 4 kap. 1 § tidigare hänvisade till 4 kap. 16 och 17 § årsredovisningslagen, ...

1 §  om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslagning av poster m.m.,

5 § första-tredje styckena om jämförelsetal,

5 a § om överkursfonder,

6 § första stycket om fordran på insatser,

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

9 § om avsättningar, och

10 § om specificering av vissa större avsättningar.

Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs där om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror inte gälla för posterna upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för sådana poster i balansräkningen som ska tas upp under Placeringstillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE). Lag (2020:989).

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal

Särskilda regler om indelningen av eget kapital

[K3]4 §  Eget kapital ska delas upp på följande sätt:

 1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Bunden överkursfond, Förlagsinsatser, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde, Fond för utvecklingsutgifter och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragspost.
 2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Bunden överkursfond, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.
 3. I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Bunden överkursfond, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter. Lag (2020:989).

Prop. 2019/20:194: Av paragrafen framgår hur eget kapital ska tas upp i balansräkningen. Den ändras med anledning av att det införs en bunden överkursfond. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Ändringen är av samma slag som ändringen i 3 kap. 10 a § årsredovisningslagen (1995:1554). För en kommentar hänvisas till den paragrafen.

Bilaga ...

Årsredovisningslagens tillämpning

[K4]1 §  Följande bestämmelser om värderingen i 4 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

[S2]2 § om immateriella anläggningstillgångar,

[S3]3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

[S4]4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

[S5]5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

[S6]6 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,

[S7]7 och 8 §§ om ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för utvecklingsutgifter,

[S8]9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,

[S9]10 § om värdering av pågående arbeten,

[S10]11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

[S11]12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

[S12]13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,

[S13]13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

[S14]14 § om egna aktier,

[S15]14 a14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

[S16]14 e § om värdering av säkrade poster,

[S17]15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, och

[S18]15 a § om avsättningar. Lag (2015:818).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna innebär dels att hänvisningen till 4 kap. 9 § årsredovisningslagen har formulerats om, dels att hänvisningarna till 4 kap. 16 och 17 §§ har utgått (jfr kommentaren till 3 kap. 2 § ovan).

Prop. 2011/12:26: I paragrafen finns en uppräkning av de värderingsbestämmelser i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) som ska tillämpas av försäkringsföretag.

Ändringen i paragrafen är av samma slag som ändringen i 4 kap. 1 § lagen ...

Hur värderingsreglerna ska tilllämpas på ett försäkringsföretags tillgångar och skulder

[K4]2 §  De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
 2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte något annat följer av detta kapitel.
 3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 4. a) 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
  1. 5 § andra stycket ska tillämpas endast på placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1–7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
  1. Aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i får inte skrivas upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.
 6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond (AA.III).
 7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter för att täcka förlust får inte tillämpas.
 8. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 9. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
 10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i den bestämmelsen.
 11. Utgifter och inkomster enligt 14 § tredje stycket för egna aktier ska redovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.
 12. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.
 13. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa 14 b § tredje stycket.
 14. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga värde. Lag (2015:818).

Prop. 2002/03:121: (Ändringarna saknar motsvarighet i promemoriorna.)

I paragrafen klargörs att de ändrade bestämmelserna i årsredovisningslagen om värdering av finansiella instrument inte ska tillämpas av försäkringsföretag.

Prop. 2008/09:71: (Jfr 4 kap. 4 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.6.2.

Genom den nya punkten 12 framgår att den nya värderingsbestämmelsen i 4 kap. 14 b § tredje stycket årsredovisningslagen får tillämpas av samtliga företag som omfattas av ÅRFL. Att bestämmelsen även blir tillämplig på koncernredovisningen ...

Prop. 2011/12:26: I paragrafen anges vilka avvikelser som ska göras när de i 1 § angivna bestämmelserna tillämpas.

Ändringen i paragrafen är av samma slag som ändringen i 4 kap. 2 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

3 § Har upphävts genom lag (2004:1177).

Periodisering av överkurs och underkurs

[K4]4 §  Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden periodiseras.

[S2]Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

[S3]En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts skall upplysning om förhållandet lämnas i en not. Lag (2004:1177).

Värdering av vissa placeringstillgångar till verkligt värde

[K4]5 §  Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde.

[S2]Värdering enligt första stycket får ske bara om alla tillgångar som ingår i en och samma post som föregås av en arabisk siffra eller som tas upp under Byggnader och mark (C.I) värderas på samma sätt. Lag (2011:1556).

Prop. 2011/12:26: Paragrafen behandlar värdering av placeringstillgångar som inte är finansiella instrument, däribland försäkringsföretagens innehav av byggnader och mark. Sådana placeringstillgångar får försäkringsföretagen, såväl företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket årsredovisningslagen som andra försäkringsföretag, värdera till verkligt värde. Bestämmelsen har sin grund i rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut ...

[K4]6 §  Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas upp till sitt verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4 kap.14 a eller 14 e §årsredovisningslagen (1995:1554) ska redovisas som särskilda poster i resultaträkningen, om inte värdeförändringen ska redovisas i en fond för verkligt värde enligt 4 kap. 14 d § andra stycket samma lag. Lag (2011:1556).

Upplysningar om en alternativ värdering av placeringstillgångar

[K4]7 §  Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, ska upplysningar om en värdering till verkligt värde lämnas i en not. Upplysningarna ska lämnas fördelade på de i balansräkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När placeringstillgångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 5 § eller 4 kap.14 a eller 14 e §årsredovisningslagen (1995:1554), ska på samma sätt upplysningar om en värdering med utgångspunkt i anskaffningsvärdet lämnas i en not. Lag (2011:1556).

Förutbetalda anskaffningskostnader

[K4]8 §  Direkta och indirekta anskaffningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal skall tas upp som tillgång, om de är av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under kommande år.

Redovisning av försäkringstekniska avsättningar

[K4]9 §  De försäkringstekniska avsättningarna (DD och EE) skall motsvara belopp som krävs för att bolaget skall kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. Lag (2004:1177).

Årsredovisningslagens tillämpning

[K5]1 §  Följande bestämmelser om upplysningar i noter i 5 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

[S2]3 § om noternas ordningsföljd,

[S3]4 § om värderingsprinciper,

[S4]5 § om avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper,

[S5]7 § om jämförelsetal,

[S6]8 § om anläggningstillgångar,

[S7]9 § om goodwill,

[S8]10 § om finansiella instrument,

[S9]11 § om uppskrivningsfond,

[S10]12 § om fond för verkligt värde,

[S11]13 § om långfristiga skulder,

[S12]14 § om ställda säkerheter,

[S13]15 § om eventualförpliktelser,

[S14]16 § om åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.,

[S15]17 § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen,

[S16]18 § om lån till ledande befattningshavare,

[S17]19 § om exceptionella intäkter och kostnader,

[S18]20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

[S19]21 § om moderföretag,

[S20]22 § om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut,

[S21]23 § första stycket och 24 § om transaktioner med närstående,

[S22]25 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,

[S23]26 § om omsättningstillgångar,

[S24]27 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,

[S25]28 § om inköp och försäljningar mellan koncernföretag,

[S26]29 och 30 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

[S27]31 § om ytterligare upplysningar om långfristiga skulder,

[S28]32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

[S29]33 § om konvertibla lån,

[S30]34 § om aktiekapitalet,

[S31]35 § om disposition av vinst eller förlust,

[S32]36 § om skatter,

[S33]37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

[S34]38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

[S35]39 och 40 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

[S36]41 § om pensioner och liknande förmåner,

[S37]42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

[S38]43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

[S39]44 § om avtal om avgångsvederlag,

[S40]45 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,

[S41]46 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,

[S42]48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag, och

[S43]49 § om europabolag och europakooperativ.

[S44]Vid tillämpningen av 5 kap.40 och 41 §§årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

[S45]Upplysningarna ska lämnas i noter. Lag (2015:818).

Prop. 2005/06:186: Paragrafen innehåller en uppräkning av vilka av årsredovisningslagens bestämmelser om tilläggsupplysningar som skall tillämpas på försäkringsföretag. Att notera är således att reglerna i denna del är tillämpliga även på understödsföreningar. Se vidare författningskommentaren till 5 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Av 7 kap. 4 § framgår att de nya bestämmelserna skall tillämpas ...

Prop. 2002/03:6: Paragrafen innehåller hänvisningar till vissa bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen om tilläggsupplysningar.

Ändringen innebär att även sådana företag som omfattas av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag skall lämna tilläggsupplysningar om sjukfrånvaro.

Prop. 2005/06:150: (Jfr 5 kap. 1 § i departementspromemorians förslag.)

För en kommentar till ändringen hänvisas till författningskommentaren till lagen om ändring i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 5 kap. 1 § i departementspromemorians förslag.)

För en kommentar till den nya hänvisningen till 5 kap. 27 § årsredovisningslagen hänvisas till författningskommentaren till lagen om ändring i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt kommentaren till lagen om ändring i årsredovisningslagen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 1 § i kommitténs förslag och 5 kap. 1 § i förslaget i promemorian 1.)

Ändringen innebär att en hänvisning till 5 kap. 21 § årsredovisningslagen har tillkommit. Denna innebär att försäkringsföretagen skall lämna vissa upplysningar om arvoden och ersättningar till revisorer. I övrigt är ändringarna av redaktionell art.

Prop. 2002/03:56: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller hänvisningar till vissa bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen om tilläggsupplysningar.

Ändringen innebär att sådana företag som omfattas av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 5 kap. 1 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.3 och avsnitt 5.4.

Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i årsredovisningslagen om tilläggsupplysningar som ska tillämpas. Uppräkningen har kompletterats med ...

Prop. 2009/10:235: I paragrafen finns en uppräkning av de bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) som försäkringsföretag ska tillämpa.

Ändringarna i paragrafen är av samma slag som ändringarna i 5 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut ...

Särskilda regler om upplysningar i noter

[K5]2 §  De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. Utöver värderingsprinciper enligt 4 § ska det anges vilket belopp som respektive värderingsprincip resulterat i.
 2. a) 8 § första stycket och 25 § andra stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (C.II).
  1. 8 § andra stycket och 25 § tredje stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas.
 3. Vid tillämpningen av 15 § ska upplysning lämnas särskilt om
  1. garantier,
  2. oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden till följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, och
  3. övriga eventualförpliktelser.
 4. 28 § ska i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven återförsäkring.
 5. Fråga om tillstånd enligt 30 § första stycket att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.
 6. Utöver upplysningar enligt 20 och 37 §§ ska även uppgift lämnas om medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska medelantalet fritidsombud och specialombud i Sverige anges var för sig.
 7. Uppgift enligt 40 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda ska delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp. Lag (2015:818).

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen har inte behandlats i promemorian.)

En ny punkt 7 har tillkommit med anledning av nya bestämmelser i 5 kap. 14 § årsredovisningslagen om redovisningen vid förvärv och avyttring av egna aktier. Den avser livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst. Som tidigare behandlats skall försäkringsrörelselagens bestämmelser om ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna är en följd av att en del av de paragrafer i årsredovisningslagen till vilka paragrafen hänvisar har fått nya beteckningar.

Prop. 2002/03:121: 10. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda skall delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp.

(Ändringen saknar motsvarighet i promemoriorna.)

I paragrafen klargörs att upplysningsreglerna om fond för verkligt värde inte skall tillämpas av försäkringsföretag.

Särskilda regler om övriga upplysningar

[K5]2 a §  Utöver det som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 36 §§. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen. Lag (2015:818).

Upplysningar om tillgångar

[K5]3 §  Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om tillgångar:

 1. Byggnader och mark som används för den egna verksamheten skall anges.
 2. Övriga lån (C.III.5) skall specificeras på belopp för vilka försäkringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande belopp är väsentligt, även i övrigt specificeras till storlek och art.
 3. Större belopp i posterna Övriga finansiella placeringstillgångar (C.III.7) och Övriga tillgångar (G.III), skall specificeras till storlek och art.
 4. Tillgångar för villkorad återbäring (D.1) skall delas upp på tillgångar för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär placeringsrisk.
 5. Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader (II.I) skall anges uppdelade på skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse.
 6. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper överstiger eller underskrider det belopp som skall infrias på förfallodagen, skall mellanskillnaden anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och summan av underskridande belopp skall anges för sig. Lag (2000:75).

Upplysningar om avsättningar och eget kapital

[K5]4 §  Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om avsättningar och eget kapital:

 1. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.
 2. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.
 3. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp ska det anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets slut.
 4. Villkorad återbäring (EE.1) ska delas upp på avsättningar som försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk för.
 5. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 17 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och om de förhållanden som motiverar bedömningen. Lag (2015:818).
 6. Livförsäkringsföretag ska lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordning eller stadgar. Lag (2015:818).
 7. Garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan ska räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska
  • föras mot Balanserad vinst eller förlust i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, ömsesidiga livförsäkringsbolag som får dela ut vinst och försäkringsföreningar som får dela ut vinst, och
  • föras mot Andra fonder i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst och livförsäkringsföreningar som inte får dela ut vinst. Lag (2015:818).

Prop. 1999/2000:23: En ny tionde punkt har införts. Bestämmelserna gäller redovisning av garantikapital som är bestämt i annan valuta än redovisningsvalutan. Bestämmelsen tar främst sikte på garantikapital som är bestämt i annan valuta än redovisningsvalutan på grund av att försäkringsbolaget bytt redovisningsvaluta efter det att tillskottet gjordes. Till sin ordalydelse omfattar den dock även tillskott som har gjorts direkt i annan valuta än redovisningsvalutan.

Enligt bestämmelsen skall ...

Upplysningar om resultaträkningens poster

[K5]5 §  Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om resultaträkningens poster:

 1. I fråga om skadeförsäkring skall anges
  1. premieinkomsten, brutto,
  2. premieintäkter, brutto,
  3. försäkringsersättningar, brutto,
  4. driftskostnader, brutto, samt
  5. resultat av avgiven återförsäkring.

[S2]Posterna skall fördelas på direkt försäkring och mottagen återförsäkring, om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av premieinkomst, brutto.

 1. Direkt skadeförsäkring skall fördelas enligt följande försäkringsklasser
  1. olycksfall och sjukdom,
  2. motorfordon, ansvar mot tredje man,
  3. motorfordon, övriga klasser,
  4. sjöfart, luftfart och transport,
  5. brand och annan skada på egendom,
  6. allmän ansvarighet,
  7. kredit och borgen,
  8. rättsskydd,
  9. assistans, samt
  10. övriga försäkringsklasser.
 2. I fråga om livförsäkring skall premieinkomsten anges brutto. Om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna premieinkomst skall inkomsten fördelas mellan direkt försäkring och mottagen återförsäkring.
 3. Premieinkomst för direkt livförsäkring skall fördelas enligt följande indelningsgrunder
  1. I premier för individuell försäkring,

[S3]II gruppförsäkringspremier,

 1. I periodiska premier,

[S4]II engångspremier,

 1. I premier för ej återbäringsberättigade avtal,

[S5]II premier för återbäringsberättigade avtal, samt

[S6]III premier för livförsäkringsavtal för vilka försäkringstagaren bär risk.

 1. Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av total premieinkomst, brutto, för direkt försäkring som avser försäkringsavtal som tecknats av företaget i
  1. Sverige,
  2. andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt
  3. övriga länder.
 2. Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring under räkenskapsåret skall anges i en not.
 3. Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke- teknisk redovisning i resultaträkningen, skall upplysningar om grunderna för överföringen lämnas i en not. Lag (1999:603).

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

[K5]6 §  Utöver det som följer av 1 § ska för var och en av posterna under Fordringar (F) och Skulder (HH) upplysningar lämnas om de belopp som avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Lag (2015:818).

Årsredovisningslagens tillämpning

[K6]1 §  Följande bestämmelser i 6 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

Prop. 2005/06:196: Paragrafen innebär att för försäkringsföretag skall bl.a. vissa bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554, ÅRL) gälla i fråga om innehållet i förvaltningsberättelsen.

I det nya andra stycket har tillagts en bestämmelse innebärande att vad som sägs i ÅRL i fråga om upplysningar om kvotvärde för egna aktier i förvaltningsberättelsen i stället skall avse nominellt belopp. Tillägget innebär att försäkringsföretag ...

Prop. 2005/06:186: Se författningskommentaren till 6 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Endast de försäkringsföretag som

är skyldiga att besluta om riktlinjer omfattas av bestämmelsen, dvs. försäkringsaktiebolag som är aktiemarknadsbolag (se 8 kap. 9 § försäkringsrörelselagen). ...

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning. Övervägandena finns i avsnitt 5.2–5.5. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

Tillägget i första stycket innebär att försäkringsföretag ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt reglerna i 6 ...

Prop. 2002/03:121: (Jfr 6 kap. 1 § ÅRFL i förslaget i Finansdepartementets promemoria .)

I paragrafen klargörs att förslaget om upplysningar om användningen av finansiella instrument inte skall lämnas av försäkringsföretag. Det kan dock erinras om att liknande upplysningar ändå skall lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:21) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Prop. 2008/09:71: (Jfr 6 kap. 1 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1 och 5.5.3.

Ett nytt fjärde stycke har införts i paragrafen. Av detta framgår att försäkringsaktiebolag, vars aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad, även ska tillämpa <a href="https://lagen.nu/1995:1554#K6" ...

Prop. 2005/06:140: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen, som är placerad i kapitlet om förvaltningsberättelse och resultatanalys, har lagts till en hänvisning till den nya bestämmelsen om information om målbolaget i årsredovisningslagen. För en kommentar hänvisas till kommentaren till lagen om ändring i årsredovisningslagen.

1 §  första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

10–14 §§ om hållbarhetsrapport.

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6–8 årsredovisningslagen om upplysningar om kvotvärde ska dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Försäkringsaktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska även tillämpa 6 kap.69 §§årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport. Lag (2016:949).

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

[K6]2 §  Utöver vad som följer av 1 § skall i förvaltningsberättelsen upplysningar lämnas om

 1. skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren, och
 2. företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

Resultatanalys

[K6]3 §  Försäkringsföretag ska i resultatanalysen, fördelat på försäkringsgrenar, lämna upplysningar om försäkringstekniska avsättningar (DD och EE), återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E), intäkter, kostnader och rörelseresultat. Lag (2010:2058).

Koncernredovisningens upprättande

[K7]1 §  Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Lag (2022:646).

Prop. 2021/22:74: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa försäkringsföretag att upprätta koncernredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Årsredovisningslagens tillämpning

[K7]2 §  Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

[S2]2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

Prop. 1999/2000:23: Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till årsredovisningslagen. Bestämmelsen innebär att redovisningsvalutan i årsredovisningen också skall användas i koncernredovisningen.

Det kan anmärkas att koncernbalansräkningen för det gamla räkenskapsåret skall räknas om på det sätt som föreskrivs i nya 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna beror på att de bestämmelser till vilka paragrafen hänvisar har fått ändrade beteckningar.

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning beträffande koncernredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.3 i ändringsdirektivet.

Tillägget i första stycket innebär att moderföretag som är försäkringsföretag eller finansiella holdingföretag ska upprätta en ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 2 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.2.

Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i årsredovisningslagen om koncernredovisning som ska tillämpas. Uppräkningen har kompletterats med en hänvisning till 7 kap. 31 § andra och tredje styckena <a href="https://lagen.nu/1995:1554" ...

[K7]4 §  1–4 om koncernredovisningens delar,

[S2]5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

[S3]6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

[S4]7 § andra stycket om valuta,

[S5]8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

[S6]9 § om innehav utan bestämmande inflytande,

[S7]10 § om balansdag,

[S8]12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

[S9]13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

[S10]15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

[S11]16 och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

[S12]1823 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,

[S13]2530 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen,

[S14]31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering, och

[S15]31 a31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen.

[S16]Vid tillämpningen av 7 kap. 31 a § årsredovisningslagen ska moderföretaget anses som ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2016:949).

[S17]Särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas

[S18]3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 1. I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 a) ska gälla att moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG.
 2. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmelser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap.5, 5 a och 6 §§ denna lag.
 3. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
 4. Det som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värderingsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att koncernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i en not.
 5. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen. Lag (2015:818).

Prop. 2005/06:186: Paragrafen motsvarar 7 kap. 14 § årsredovisningslagen (1995:1554). Se författningskommentaren till den paragrafen och till 7 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Prop. 2002/03:6: I paragrafen regleras bl.a. vilka tilläggsupplysningar som skall göras i koncernredovisningen för försäkringsföretag. Ändringen innebär att upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom inte behöver tas in i koncernredovisningen.

Prop. 2002/03:121: (Ändringen saknar motsvarighet i promemoriorna.)

Ändringen avser paragrafens lydelse enligt SFS 2002:1064 som träder i kraft den 1 juli 2003.

Det undantag för 2 § 3 som avses i fjärde punkten klargör att upplysningar om förändringar i storlek eller sammansättning av fond för verkligt värde i förekommande fall skall lämnas i koncernredovisning som upprättas av försäkringsföretag som är moderföretag. Vidare har hänvisningen till fjärde punkten i denna paragraf ...

Prop. 2009/10:235: I paragrafen anges vilka bestämmelser i lagen som ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas.

Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 7 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:235#S7-1" ...

Allmänna regler för koncernredovisningen

4 §  För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

 1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 2 kap.13 §§årsredovisningslagen (1995:1554),
 2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det tillägget att det som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp i koncernbalansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),
 3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
 4. bestämmelserna om noter m.m. i 5 kap., med undantag för 2 § 5 och hänvisningarna till 5 kap.21, 29, 30 och 45 §§årsredovisningslagen, samt
 5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1 § första stycket och 2 §, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen.

Trots första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningenårsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner från koncernföretag. Lag (2015:818).

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-förordningen

[K7]5 §  Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

 1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
 2. 2 § när det gäller hänvisningarna till
  1. 7 kap.2 och 3 a §§årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
  2. 7 kap. 4 § 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
  3. 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
  4. 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,
  5. 7 kap.31 a31 c §§ samma lag om hållbarhetsrapport för koncernen,
 3. 3 § 1, 2 och 4 när det gäller hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
 4. 4 § när det gäller hänvisningarna till
  1. 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om undertecknande,
  2. 3 kap. 4 § denna lag om indelningen av eget kapital,
  3. 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap.årsredovisningslagen:
  • 18 § om lån till ledande befattningshavare,
  • 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
  • 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
  • 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
  • 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
  • 40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,
  • 41 § om pensioner och liknande förmåner,
  • 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
  • 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
  • 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
  • 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
  1. 5 kap. 2 § 3 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,
  2. 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
  3. 5 kap. 4 § 1 och 3–5 denna lag om avsättningar och eget kapital,
  4. 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckenaårsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll, och
  5. 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

[S2]Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2016:949).

Prop. 2005/06:186: Se författningskommentaren till 7 kap. 7 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning beträffande koncernredovisning i moderföretag som omfattas av den s.k. IAS-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.3 i ändringsdirektivet.

Den nya punkten 2 e i första stycket innebär att moderföretag ...

Prop. 2006/07:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafen finns en uppräkning av de regler i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag som gäller för de företag som upprättar koncernredovisning med stöd av IAS-förordningen. I första stycket 4 f) har lagts till en hänvisning till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen för noterade aktiebolag. För en kommentar ...

Prop. 2008/09:71: 3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när kocernredovisning inte behöver upprättas,

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser som ska tillämpas av företag som omfattas av artikel 4 i EU:s s.k. IAS-förordning.

Ändringarna i paragrafen är av samma slag som ändringarna i 7 kap. 32 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

[K7]6 §  Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får upprätta koncernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 5 §. Lag (2004:1177).

Registreringsmyndighet

Årsredovisningslagens tillämpning

[K8]2 §  Följande bestämmelser i 8 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

[S2]14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,

[S3]15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport, och

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i paragrafen är en följd av ändringar i årsredovisningslagen.

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningslagens tillämpning. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.3 i ändringsdirektivet.

Ändringen reglerar hur försäkringsföretag ...

Prop. 1997/98:118: Av paragrafens nya lydelse följer att också företag som omfattas av ÅRFL har rätt att tillämpa bestämmelsen i 8 kap. 16 § andra stycket årsredovisningslagen.

Prop. 2008/09:71: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.) . Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1 och 5.5.2.

Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till 8 kap. 15 a § årsredovisningslagen om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport. Hänvisningen innebär ...

[K8]16 §  2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen. Lag (2016:949).

[S2]Uppgifter om anmärkningar enligt försäkringsrörelselagen

3 § Har upphävts genom lag (2010:2058).

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

[K8]4 §  Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast en månad före ordinarie stämma. Lag (1999:1115).

Ingivande till registreringsmyndighet

[K8]5 §  Försäkringsföretag ska ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda.

[S2]På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller försäkringsföretagets vinst eller förlust.

[S3]Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original. Lag (2009:36).

Prop. 2008/09:71: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.9.

Paragrafen innehåller bestämmelser om ingivande till registreringsmyndighet. Av första stycket framgår att försäkringsföretag ska ge in årsredovisningen och revisionsberättelsen till registreringsmyndigheten ...

Prop. 2007/08:35: Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av årsredovisning och revisionsberättelse och gäller för försäkringsbolag och understödsföreningar. Av paragrafens första stycke framgår att skyldigheten att offentliggöra årsredovisningen och revisionsberättelsen ska fullgöras genom att ”bestyrkta kopior” av handlingarna ges in till registreringsmyndigheten, dvs. Bolagsverket, så snart det kan ske efter det att stämman har fastställt balansräkningen och resultaträkningen. Med kopia avses både ...

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

[K8]5 a §  Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

[S2]Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en elektronisk signatur.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 5 §,
 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och
 3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket. Lag (2007:1462).

5 b § Har upphävts genom lag (2013:438).

Registrering i försäkringsregistret

[K8]5 c §  Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning och revisionsberättelse för försäkringsaktiebolag i försäkringsregistret.

[S2]Registreringen ska göras på svenska. Om ett försäkringsaktiebolag som en registrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

[S3]Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar något annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet. Lag (2007:1462).

Kungörande

[K8]6 §  När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och 5 a §§ har getts in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.

[S2]I fråga om försäkringsaktiebolag ska en kungörelse skrivas på samma språk som registreringen i försäkringsregistret. Lag (2007:1462).

Prop. 2007/08:35: Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörande av årsredovisning och revisionsberättelse för försäkringsföretag. I i första stycket har införts en hänvisning till det nya elektroniska ingivandet i 5 a §.

Vite

[K8]7 §  Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett försäkringsföretag som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

[S2]Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten. Lag (2000:824).

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

[K8]8 §  Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9 kap. Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

[K9]1 §  Bestämmelser om företag som skall lämna delårsrapport finns i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2007:543).

Prop. 2006/07:65: I denna paragraf erinras om den skyldighet att upprätta delårsrapport som framgår av bestämmelserna om regelbunden finansiell information i 5 a kap. lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.4.3.

Årsredovisningslagens tillämpning

[K9]2 §  Bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap.årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med undantag för 1 § första stycket och andra stycket andra och tredje meningarna samt hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap. 3 b §. En delårsrapport i ett försäkringsaktiebolag som ges in till registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag. Lag (2007:1462).

Prop. 2006/07:65: Av paragrafen framgår att i princip hela 9 kap. årsredovisningslagen skall tillämpas vid upprättande av delårsrapport i försäkringsföretag. Undantag görs för 1 § första stycket samt andra stycket andra och tredje meningarna. I 9 kap. 1 § första stycket årsredovisningslagen begränsas skyldigheten att upprätta delårsrapport till räkenskapsår som omfattar mer ...

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

10 kap. Överklagande

Prop. 2006/07:65: Kapitlet är nytt. Dess innehåll överensstämmer dock med nuvarande 9 kap., som nu föreslås upphävas och ersättas med ett nytt kapitel om delårsrapport, i syfte att uppnå en liknande disposition som i

[K10]1 §  Finansinspektionens och registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:803).

Prop. 2012/13:95: Ändringen, som innebär att första stycket upphävs, är en följd av att Finansinspektionen inte längre ska överlämna ett ärende till regeringen för prövning.

Övriga ändringar är endast språkliga.

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital

B. Immateriella tillgångar

I Goodwill
II Andra immateriella tillgångar
C. Placeringstillgångar
I Byggnader och mark
II Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 1. Aktier och andelar i koncernföretag
 2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag
 3. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresseföretag och gemensamt styrda företag
 5. Aktier och andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 6. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, övriga företag som det finns ett ägarintresse i
IIIAndra finansiella placeringstillgångar
1. Aktier och andelar
2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
3. Andelar i investeringspooler
4. Lån med säkerhet i fast egendom
5. Övriga lån
6. Utlåning till kreditinstitut
7. Övriga finansiella placeringstillgångar
IVDepåer hos företag som avgivit återförsäkring
D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
 1. Tillgångar för villkorad återbäring
 2. Fondförsäkringstillgångar
E. Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
 1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
 2. Livförsäkringsavsättning
 3. Oreglerade skador
 4. Återbäring och rabatter
 5. Övriga försäkringstekniska avsättningar
 6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk
  1. Villkorad återbäring
  2. Fondförsäkringsåtaganden

F. Fordringar

I Fordringar avseende direkt försäkring
II Fordringar avseende återförsäkring
III Övriga fordringar
G. Andra tillgångar
I Materiella tillgångar och varulager
II Kassa och bank
III Övriga tillgångar
H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
I Upplupna ränte- och hyresintäkter
II Förutbetalda anskaffningskostnader
III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
AA. Eget kapital
I Aktiekapital eller Garantikapital
II Överkursfonder
1. Bunden överkursfond
2. Fri överkursfond
III Uppskrivningsfond
IV Konsolideringsfond
V Andra fonder
1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Fond för utvecklingsutgifter
5. Övriga fonder
VI Balanserad vinst eller förlust
VII Årets resultat
BB. Obeskattade reserver
CC. Efterställda skulder
DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker
2. Livförsäkringsavsättning
3. Oreglerade skador
4. Återbäring och rabatter
5. Utjämningsavsättning
6. Övriga försäkringstekniska avsättningar
EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)
 1. Villkorad återbäring
 2. Fondförsäkringsåtaganden
FF. Andra avsättningar
 1. Pensioner och liknande förpliktelser
 2. Skatter
 3. Övriga avsättningar

GG. Depåer från återförsäkrare

HH. Skulder

I Skulder avseende direkt försäkring
II Skulder avseende återförsäkring
III Obligationslån
IV Skulder till kreditinstitut
V Övriga skulder
II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I anskaffningskostnader Återförsäkrares andel av Förutbetalda
II Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Lag (2020:989).

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkningen

I. TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
1. Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
c. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/-)
d. Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker (+/-)
2. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)
3. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
4. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
a. Utbetalda försäkringsersättningar
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
5. Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-)
6. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
7. Driftskostnader
8. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
9. Förändring i Utjämningsavsättning
10. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.1)
II. TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
2. Kapitalavkastning, intäkter
3. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
a. Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
aa) Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeökning på fondförsäkringstillgångar
b. Värdeökning på övriga placeringstillgångar
4. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
5. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
a. Utbetalda försäkringsersättningar
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
6. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-)
a. Livförsäkringsavsättning
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
b. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk
aa) Villkorad återbäring
bb) Fondförsäkringsåtaganden
c. Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)
7. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)
8. Driftskostnader
9. Kapitalavkastning, kostnader
10. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
a. Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
aa) Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar
b. Värdeminskning på övriga placeringstillgångar
11. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)
12. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som post III.4)
13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)
III. ICKE-TEKNISK REDOVISNING
1. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)
2. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13)
3a. Kapitalavkastning, intäkter i skadeförsäkringsrörelsen
3b. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
4. Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post II.12)
5a. Kapitalavkastning, kostnader i skadeförsäkringsrörelsen
5b. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
6. Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)
7. Övriga intäkter
8. Övriga kostnader
9. Bokslutsdispositioner
10. Skatt på årets resultat
11. Övriga skatter
12. Årets resultat
Lag (2015:818).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
  2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift i 11 kap.försäkringsrörelselagen (1982:713) som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  3. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.
  4. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på andra anläggningstillgångar, om det finns särskilda skäl för en sådan utjämning. I så fall skall upplysning om detta lämnas i not.
  5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som upprättas enligt denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § denna lag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:91, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:LU4
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1146) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:56, Prop. 1996/97:32, Bet. 1996/97:LU3
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:11) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:56, Prop. 1996/97:167, Bet. 1997/98:JoU8
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:1551) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 1998/99:20, Prop. 1997/98:118, Bet. 1998/99:LU1
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:228) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
 2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen skall frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, avgöras enligt äldre bestämmelser.
 3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:130, Prop. 1997/98:186, Bet. 1998/99:FiU14
Omfattning
upph. 9 kap 2 §; ändr. 1 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 samt tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 1999.
 2. Försäkringsbolag som med stöd av punkten 2 i övergångs- bestämmelserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkrings- rörelselagen (1982:713) tillämpar där angivna äldre bestämmelser skall alltjämt tillämpa äldre föreskrifter i 3 kap. 3 §, 4 kap. 9 §, 5 kap.3-5 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 4 § och bilaga 1 och 2 till lagen.
 3. Äldre föreskrifter i 4 kap. 2 § 6 gäller för den uppskrivningsfond som livförsäkringsbolag innehar vid ingången av det räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2000. Uppskrivningsfonden skall redovisas som bundet eget kapital, om inte föreskrifterna i 2 skall tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:227, Prop. 1998/99:87, Bet. 1998/99:FiU28
Omfattning
ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 2, 9 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4, 7 §§, bil. 1, 2
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. De nya föreskrifterna skall tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
 3. Understödsföreningar får tillämpa äldre föreskrifter i 29 och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar för det första räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. En sådan tillämpning skall anmälas till Finansinspektionen före den 1 januari 2000.
 4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för den första årsredovisning som en understödsförening upprättar enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.
 5. Föreskrifterna i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen skall inte tillämpas på nedskrivning som en understödsförening har gjort före ikraftträdandet av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 2, 3, 6 §§, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §
CELEX-nr
391L0674
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1115) om ändring i lagen (1999:603) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 5 kap 4 §, 6 kap 3 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4 § i 1999:603

Lag (2000:44) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 5 kap 4 §, 7 kap 2 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:75) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2, 3 §§, bil. 1
CELEX-nr
391L0674
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:824) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:8, Prop. 1999/2000:131, Bet. 2000/01:FiU7
Omfattning
ändr. 8 kap 1, 7 §§, 9 kap 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1064) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.
 2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:43, Prop. 2002/03:6, Bet. 2002/03:LU1
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:488) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2003 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:221, Prop. 2002/03:56, Bet. 2002/03:LU7
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:773) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:26, Prop. 2002/03:121, Bet. 2003/04:LU2
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §, 5 kap 2 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:254) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 8 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:585) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:976) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:24, Prop. 2003/04:157, Bet. 2004/05:LU1
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1177) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004.
 2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.
 3. Äldre bestämmelser i 4 kap.1, 2 och 5 §§ får tillämpas för räkenskapsår som avslutas senast den 31 december 2006.
 4. Företag som tillämpar punkten 3 skall tillämpa 4 kap.3 och 6 §§, 5 kap. 4 § samt bilaga 1 i deras äldre lydelser.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:89, Prop. 2004/05:24, Bet. 2004/05:LU3
Omfattning
upph. 4 kap 3 §, rubr. närmast före 4 kap 3 §; ändr. 4 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§, 5 kap 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, rubr. närmast före 4 kap 5 §, bil. 1; nya 7 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 7 kap 5 §
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011. Lag (2010:692).
Förarbeten
Rskr. 2004/05:89, Prop. 2004/05:24, Bet. 2004/05:LU3
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 2, 6, 7 §§
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:937) om ändring i lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2006.
 2. Om det i en förvaltningsberättelse som har upprättats mellan den 1 januari 2006 och den 1 juli 2006 har lämnats upplysningar om nominellt belopp för aktier, skall dessa upplysningar anses likvärdiga med upplysningar om kvotvärde.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 4, 5 §§
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:572) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:873) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 1 kap 2, 3 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:369) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § får dock tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
upph. 9 kap; ändr 7 kap 3 §; nya 9, 10 kap
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:543) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:2007:874) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:28, Prop. 2006/07:112, Bet. 2007/08:CU2
Omfattning
ändr. 7 kap 5 §
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1462) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:120, Prop. 2007/08:35, Bet. 2007/08:FiU9
Omfattning
ändr. 7 kap 3 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2 §; nya 8 kap 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 8 kap 5 c §§
CELEX-nr
391L0674
Ikraftträder
2008-03-01

Lag (2008:95) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:1234) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:36) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:161, Prop. 2008/09:71, Bet. 2008/09:CU11
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 §, rubr. till 6 kap.
CELEX-nr
32006L0046
Ikraftträder
2009-03-01

Lag (2010:688) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 7 kap. 2, 5 §§
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:692) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1178
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1264) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1526) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2058) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010.
 2. Äldre bestämmelser ska alltjämt tillämpas för understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) tillämpar lagen (1972:262) om understödsföreningar.
 3. Medel som i ett försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst har tillförts överkursfonden före den 1 april 2011 utgör även därefter bundet eget kapital. I årsredovisningar för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010 ska de tas upp under reservfonden.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
upph. 8 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 4 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1556) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2011/12:72, Prop. 2011/12:26, Bet. 2011/12:CU10
Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:438) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 8 kap. 5 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:452) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:211, Prop. 2012/13:95, Bet. 2012/13:FiU36
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2013-07-15

Lag (2015:713) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:818) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4, 5 §§, bil. 1, 2, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6 §§; nya 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:567) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:949) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2018:803) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:748) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-12-15

Lag (2020:657) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2019/20:342, Prop. 2019/20:148, Bet. 2019/20:FiU41
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2020-08-01

Lag (2020:989) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2020/21:51, Prop. 2019/20:194, Bet. 2020/21:CU3
Omfattning
ändr. 3 kap. 2, 4 §§, bil. 1
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2022:646) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Förarbeten
Rskr. 2021/22:304, Prop. 2021/22:74, Bet. 2021/22:FiU36
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2022-07-01