Dir. 2009:59

Inrättande av

Kommittédirektiv

Inrättande av

Försvarsunderrättelsedomstolen

Dir.

2009:59

Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2009

Sammanfattning

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av

en ny domstol, Försvarsunderrättelsedomstolen. Domstolen ska

enligt ett förslag till lag om försvarsunderrättelsedomstol ha till

uppgift att ansvara för tillståndsgivning enligt ett förslag till lag

om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i

försvarsunderrättelseverksamhet. Uppdraget gäller med

förbehåll för att riksdagen fattar nödvändiga beslut. Utredaren

ska bl.a. besluta om domstolens närmare organisation och

bemanning. Utgångspunkten för arbetet ska vara att domstolen

tar över Signalspaningsnämndens befintliga resurser. Den nya

domstolen ska kunna inleda sin verksamhet den

1 december 2009.

Bakgrund

Riksdagen antog den 18 juni 2008 lagen (2008:717) om

signalspaning (prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr.

2007/08:266). Lagen föreskriver att signalspaning i

försvarsunderrättelseverksamhet endast får ske i de fall

regeringen eller, enligt regeringens bestämmande, en myndighet

närmare bestämt inriktningen av signalspaningen. För en

myndighets närmare inriktning av signalspaning krävs tillstånd,

om inte inriktningen har angetts av regeringen eller

2

Regeringskansliet. Tillstånd lämnas av den myndighet som

regeringen bestämmer, Signalspaningsnämnden.

Signalspaningsnämnden inrättades den 1 januari 2009 och

ansvarar för prövningen av tillstånd till signalspaning fram till

dess att Försvarsunderrättelsedomstolen inrättas, vilket enligt

propositionen Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

(prop. 2008/09:201) bör ske den 1 december 2009. Vid samma

tidpunkt ska Signalspaningsnämnden avvecklas.

Uppdraget

En särskild utredare ska svara för det förberedelsearbete som

behövs för att den nya domstolen, Försvarsunderrättelse-

domstolen, ska kunna inleda sin verksamhet den 1 december

2009. Domstolen ska enligt förslag till lag om försvars-

underrättelsedomstol ha till uppgift att ansvara för

tillståndsgivning enligt förslag till lag om ändring i lagen

(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Båda lagförslagen finns i propositionen Förstärkt

integritetsskydd vid signalspaning (prop. 2008/09:201).

Utredaren ska förbereda uppbyggnaden av domstolen och

ska i det sammanhanget ingå nödvändiga avtal för domstolens

räkning. Utredaren ska bedöma vilken kompetens som är

nödvändig för domstolens verksamhet, besluta om bemanning

av domstolens kansli och i övrigt utöva arbetsgivarens

befogenheter. Vid bemanningen av Försvarsunderrättelse-

domstolen ska 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

beaktas. Utredaren ska fullgöra de åtgärder som krävs enligt

lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Utredaren ska förbereda lämplig organisation och lämpliga

arbetsformer för verksamheten samt utarbeta en arbetsordning

och en arkivplan för domstolen.

Utgångspunkten för arbetet ska vara att domstolen tar över

administrativa system, lokaler och andra tillgångar från

Signalspaningsnämnden. Domstolen ska liksom nämnden vara

ansluten till den statliga redovisningsorganisationen.

3

Uppdragets genomförande och tidsplan

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet

(Försvarsdepartementet).

Utredaren ska i den utsträckning som är nödvändigt samråda

med berörda myndigheter och organisationer. Utredaren ska

även samråda med Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket

och Statens pensionsverk.

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagar-

organisationer informerade om arbetet och ge dem möjlighet att

framföra synpunkter.

Senast den 1 september 2009 ska utredaren lämna förslag till

förordning med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

och till de författningsändringar i övrigt som anses nödvändiga.

Senast den 1 oktober 2009 ska utredaren till regeringen

lämna förslag om regleringsbrev.

Det står utredaren fritt att lämna även andra förslag som

utredaren finner behov av för domstolens verksamhet.

Uppdraget gäller med förbehåll för att riksdagen fattar

nödvändiga beslut (prop. 2008/09:201 Förstärkt

integritetsskydd vid signalspaning). När det behövs ska

åtgärder, såsom t.ex. tecknande av avtal, förses med förbehåll

att riksdagen fattar nödvändiga beslut.

Slutrapport om vilka åtgärder utredaren vidtagit i sitt arbete

m.m. ska lämnas till regeringen senast den 18 december 2009.

(Försvarsdepartementet)