Dir. 2009:73

Tilläggsdirektiv till 2008 års

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2008 års

postlagsutredning (N 2008:12)

Dir.

2009:73

Beslut vid regeringssammanträde den 27 augusti 2009

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Den särskilda utredaren ska, utöver nuvarande uppdrag (dir.

2008:128), studera effekterna av samgåendet mellan Posten AB

och Post Danmark A/S (prop. 2007/08:143, bet. 2007/08:NU13,

rskr. 2007/08:253) på den samhällsomfattande posttjänsten.

Utredaren ska också analysera eventuella följder av samgåendet

för regleringen på postmarknaden. Utredaren ska vidare

analysera konsekvenserna av de ändrade ägarförhållandena när

det gäller tillgång till och beslutanderätt över den postala infra-

strukturen, dvs. postboxar och postnummersystemet samt

adressändring och eftersändning. Även frågan om Post- och

telestyrelsens (PTS) ekonomiska tillsyn och PTS och

Konkurrensverkets (KKV) roll när det gäller konkurrens-

främjande arbete ska analyseras.

Med ändring av den beslutade tiden för redovisning ska

utredaren redovisa det ursprungliga uppdraget i ett

delbetänkande senast den 30 september 2009 och tilläggs-

uppdraget i ett slutbetänkande senast den 31 december 2009.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 6 november 2008 att tillkalla en

särskild utredare med uppdrag att analysera Europaparlamentets

och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om

ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genom-

2

förande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (EUT

L 52, 27.2.2008, s. 3, Celex 32008L0006). Utredaren ska

analysera de olika möjligheter till finansiering av den samhälls-

omfattande tjänsten som ges i 2008 års postdirektiv och lämna

förslag till hur dessa bestämmelser bör genomföras i postlagen

(1993:1684). Utredaren ska också analysera om bestäm-

melserna i 1997 års postdirektiv1 om redovisning och avgifter

genomförts i den svenska regleringen på ett ändamålsenligt sätt

samt överväga om systemet för konsumentklagomål i Sverige

uppfyller postdirektivets bestämmelser. Vidare ska utredaren

göra en allmän översyn av postlagen. Uppdraget ska redovisas

senast den 30 september 2009.

Behovet av en översyn

Regeringen överlämnade den 24 april 2008 propositionen

Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S

(prop. 2007/08:143) till riksdagen. Den 18 juni 2008 beslutade

riksdagen att godkänna samgåendet i enlighet med förslagen i

Bakgrunden till samgåendet mellan Posten AB och Post

Danmark A/S är bland annat den förändrade postmarknaden. Ett

samgående förväntas trygga postutdelningen i hela landet även i

framtiden. I propositionen aviserade regeringen att den avsåg att

studera effekterna av samgåendet på den samhällsomfattande

posttjänsten och eventuella följder för regleringen på post-

marknaden.

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen anförde närings-

utskottet att det är av största vikt att konkurrensförut-

sättningarna efter samgåendet är likvärdiga och icke-

diskriminerande. Utskottet påpekade också att frågan om

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den

15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av

gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av

kvaliteten på tjänsterna (EGT L 15, 21.1.1998, s. 14, Celex

3997L0067).

3

ansvarsfördelning för konkurrensfrågorna mellan PTS och

KKV borde övervägas i detta sammanhang.

Utskottet konstaterar att en viktig del i en fri och rättvis

konkurrens på postmarknaden är utformningen av och till-

gängligheten till den postala infrastrukturen. Denna innefattar

postboxar och postnummersystemet, vilka regleras i postlagen,

samt adressändring och eftersändning. Det är framför allt

villkoren för postnummersystemet och adressändring som på

sikt kan komma att påverkas av samgåendet.

Utskottet påpekade att det utgick från att regeringen i

samband med en aviserad beredning av regleringen på post-

marknaden kommer att studera effekterna av samgåendet från

konkurrenssynpunkt och med hänsyn till den postala infra-

strukturen. Utskottet aviserade också att effekterna av

samgåendet på den samhällsomfattande posttjänsten och

eventuella följder för regleringen på postmarknaden skulle

analyseras.

Tilläggsuppdraget

Utöver nuvarande uppdrag ska utredaren studera effekterna av

samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S på den

samhällsomfattande posttjänsten och eventuella följder för

regleringen på postmarknaden. De ändrade ägarförhållandena

aktualiserar bland annat vissa konkurrensfrågor som gäller

tillgång till och beslutanderätt över den postala infrastrukturen.

Exempelvis bör utredaren analysera frågan om vem som ska

förfoga över postnummersystemet och ha beslutanderätt över

detta. Detsamma gäller tillgången till postboxar.

Adressändringar och eftersändningar hanteras i dag av

Svensk Adressändring AB som ägs till 85 procent av Posten AB

och till 15 procent av Bring CityMail Sweden AB. Mot

bakgrund av de förändrade förutsättningarna ska utredaren även

analysera om verksamheten bör bedrivas i annan form eller hur

det framtida ägandet av Svensk Adressändring AB ska vara

utformat, för att konkurrensneutraliteten ska kunna upprätt-

hållas.

4

Samgåendet aktualiserar också frågan om hur en effektiv

ekonomisk tillsyn ska bedrivas med hänsyn till de ändrade

förhållandena. Förändringarna innebär nya och mer komplexa

förutsättningar för PTS ekonomiska tillsyn, eftersom den bland

annat syftar till att den samhällsomfattande posttjänsten ska

tillhandahållas till rimliga priser och vara kostnadsorienterad.

Förändringarna kan komma att kräva nya metoder och rutiner i

den ekonomiska tillsynen. Utredaren ska utifrån dessa utgångs-

punkter analysera PTS roll när det gäller den ekonomiska

tillsynen och även analysera frågan om PTS och KKV:s roll när

det gäller konkurrensfrämjande arbete.

Utredaren ska lämna förslag till de författningsändringar

som övervägandena ger upphov till.

Tilläggsuppdragets genomförande

Utredaren ska vid uppdragets genomförande samråda med PTS

och KKV, andra berörda myndigheter, representanter för före-

tag inom postsektorn och berörda organisationer. Utredaren ska

dessutom beakta tidigare utredningars förslag såsom

Postmarknad i förändring (SOU 2005:5). Utredaren ska

kostnadsberäkna och lämna förslag till finansiering av

eventuella förslag. Tilläggsuppdraget ska redovisas i ett slut-

betänkande senast den 31 december 2009. Det ursprungliga

uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast vid den

tidigare beslutade tidpunkten, dvs. den 30 september 2009.

(Näringsdepartementet)