Dir. 2010:64

Bildande av Statens medieråd

Kommittédirektiv

Bildande av Statens medieråd

Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010

Sammanfattning

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av Statens medieråd.

Utredaren ska lämna förslag om bl.a. verksamhetsplan, instruktion och budget. Utredaren ska vidare besluta om bl.a. organisation och bemanning av myndigheten samt vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2011.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i de delar som krävs.

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 31 december 2010.

Myndighet till skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan

Regeringen föreslår i propositionen Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks (prop. 2009/10:228) att den förhandsgranskning av film avsedd att visas för vuxna som i dag utförs av Statens biografbyrå avskaffas. Åldersgränser ska även fortsättningsvis fastställas för filmer som är avsedda att visas för barn under 15 år vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. En ny lag föreslås reglera förutsättningarna för åldersprövningen.

I propositionen lämnas också förslag om att Statens biografbyrå avvecklas. Bedömningen görs att en ny myndighet bör bil-

das med uppdrag att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan genom att bl.a. överta Medierådets verksamhet och att besluta åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.

Den nya myndighetens inriktning och förutsättningar

Den nya myndigheten ska vara en förvaltningsmyndighet inom medieområdet med namnet Statens medieråd. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet och ledas av en myndighetschef. Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd.

Huvuduppgiften för den nya myndigheten ska vara att medverka till att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan och till att stärka dem som medvetna medieanvändare. Den nya myndigheten ska samarbeta med andra myndigheter och institutioner och med forskarsamhället. I den nya myndighetens uppgifter ska också ingå att fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.

För uppgiften att fastställa åldersgränser för filmer som ska visas offentligt ska det finnas filmgranskare. Nuvarande beslutsförhetsregler i ärenden om åldersprövning ska gälla även fortsättningsvis.

Statens medieråd ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2011.

Bemanningen av myndigheten ska ske med beaktande av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Uppdraget att bilda Statens medieråd

Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att bilda en ny myndighet som har i uppdrag att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan, att stärka dem som medvetna medieanvändare och att besluta åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år. Vad regeringen anfört om den nya myndigheten och i övrigt i propositionen Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks (prop. 2009/10:228) ska vara utgångspunkten för arbetet.

Den nya myndigheten ska ha till uppgift att

• medverka till att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare,

• genom samarbete med bl.a. forskarsamhället vara expert på medieutvecklingen i relation till barn och unga,

• sprida information och ge barn, unga och vuxna vägledning i frågor om skadlig mediepåverkan och i frågor om hur barn och unga kan stärkas som medvetna medieanvändare,

• verka för mediebranschernas självreglering,

• genom samarbete med andra myndigheter och institutioner, skolor, föreningsliv, ideella organisationer, opinionsgrupper, andra berörda branscher och intressenter skydda och stärka barn och unga i medielandskapet, samt

• följa den internationella utvecklingen och delta i internationellt samarbete inom verksamhetsområdet.

Den nya myndigheten ska även ha till uppgift att fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i de delar som krävs.

Instruktion, budget och verksamhetsplan

Utredaren ska lämna förslag till instruktion för myndigheten.

Utredaren ska lämna förslag om budget för 2011, underlag till regleringsbrev och verksamhetsplan för myndigheten. Utredarens förslag ska rymmas inom ramen för Statens biografbyrås och Medierådets nuvarande resurser. Utredaren ska också lämna ett budgetunderlag för perioden 2012–2013 samt vidta andra åtgärder som behövs. I budgetförslagen ska kostnader relaterade till avvecklingen av Statens biografbyrå särskilt redovisas.

Stödfunktioner, organisation och bemanning

Utredaren ska besluta om myndighetens organisation och föreslå lämpliga arbetsformer och arbetsordning för myndigheten. Utredaren ska vidare bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet.

Utredaren ska förbereda anslutningen av myndigheten till det statliga redovisningssystemet, lägga upp redovisningsplaner och fastställa diarieplaner. Utredaren ska ingå nödvändiga avtal för den nya myndighetens räkning.

Utredaren ska fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den nya myndigheten ska bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utredaren ska fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Samråd och redovisning av uppdraget

Utredaren ska samråda med Statens biografbyrå, Medierådet, Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket och Statens Pensionsverk. Därtill ska utredaren samråda med övriga berörda myndigheter och organisationer i den utsträckning det behövs. Myndigheterna ska lämna utredaren det underlag och stöd som denna begär.

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren ska senast den 26 juli 2010 lämna förslag till budget för 2011 och budgetunderlag för perioden 2012–2013.

Senast den 25 oktober 2010 ska utredaren lämna en verksamhetsplan, förslag till instruktion för myndigheten och underlag till regleringsbrev för 2011.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2010.

(Kulturdepartementet)