Dir. 2011:12

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten

(M 2010:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 17 juni 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av Havs- och vattenmyndigheten (dir. 2010:68).

Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att också genomföra de åtgärder som behövs för att huvudparten av den verksamhet som bedrivs på avdelningen för forskning och utveckling inom Fiskeriverket överförs till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fr.o.m. den 1 juli 2011.

Utredaren ska vidare genomföra de åtgärder som behövs för att säkerställa Havs- och vattenmyndighetens roll som kvalificerad beställare, mottagare och utvärderare så att den nuvarande FoU-verksamheten vid Fiskeriverket även fortsättningsvis bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt levererar rådgivning med hög kvalitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2011 med en delredovisning senast den 3 mars 2011 av sådana finansieringsfrågor för FoU-verksamheten som behöver regeringens ställningstagande och som inte omfattas av det budgetunderlag som utredaren lämnar den 1 mars 2011.

Havs- och vattenmyndighetens kunskapsförsörjning för fiskefrågor till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Regeringen har gett Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) i uppdrag att i samråd med Statskontoret närmare analysera vilka delar i Fiskeriverkets nuvarande forsknings- och utvecklingsverksamhet som bör ingå i den nya myndigheten och vilka delar som lämpligen bör utföras på universitet och högskolor, överföras i privat regi eller avvecklas (dnr Jo2010/1375).

I oktober 2010 redovisade Formas sin rapport till regeringen med förslag om att i huvudsak föra forskningen och anknytande datainsamlingsverksamhet till SLU.

I uppdraget till Formas ingick att komma med förslag på hur Havs- och vattenmyndigheten ska lösa sin kunskapsförsörjning som motsvarar Fiskeriverkets nuvarande FoU-verksamhet och vilka delar av Fiskeriverkets forskning och kunskapsförsörjande verksamhet som ska överföras till universitet, högskolor, forskningsråd, annan förvaltningsmyndighet eller avvecklas som statlig verksamhet. Regeringens utgångspunkt var att forskning ska bedrivas vid universitet och högskolor. Regeringen anser även att det är av vikt att den nya myndigheten samt andra närmast berörda myndigheter, främst Regeringskansliet, Jordbruksverket, länsstyrelser och Naturvårdsverket, ska ha tillgång till nödvändig kunskap och kompetens.

Formas förslag innebär att större delen av forsknings- och utvecklingsverksamheten vid Fiskeriverket bör läggas i en extern organisation inom högskolan, förslagsvis Sveriges lantbruksuniversitet. Denna forsknings- och utvecklingsverksamhet föreslås svara för forskning, datainsamling, undersökningar och analyser samt vetenskaplig rådgivning för den nya myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten ska enligt Formas förslag ansvara för att den externa verksamheten ges tydliga riktlinjer och beställningar samt finansieras. Myndighetens roll blir således beträffande datainsamling och rådgivning att förvalta de ekonomiska resurserna för verksamheten och med hjälp av dessa vara kvalificerad beställare, mottagare och utvärderare av

verksamheten. Datainsamlingen och rådgivningsfunktionen ska bedrivas så att den sker i enlighet med Rådets förordning avseende datainsamling EG (nr 199/2008) samt även tillgodoser behoven hos övriga berörda myndigheter samt fiskerinäringen och andra organisationer.

Den till SLU överförda datainsamlings- och rådgivningsfunktionen kommer att behöva bedriva behovsmotiverad forskning som stöd för att bl.a. säkerställa kvaliteten i rådgivning och undersökningar. Denna forskning bör utvecklas utifrån sektorns behov och inomvetenskapliga prioriteringar.

Det är vidare angeläget att säkerställa långsiktighet i Havs- och vattenmyndighetens kunskapsförsörjning för att möjliggöra långa tidsserier och trygga jämförbarheten över tid när det t.ex. gäller datainsamling och miljöövervakning.

Uppdraget att överföra FoU-verksamheten till SLU och säkerställa Havs- och vattenmyndighetens beställarroll

Den särskilda utredaren ska, genom utvidgning av tidigare direktiv, genomföra de åtgärder som behövs för att huvudparten av den verksamhet som bedrivs på avdelningen för forskning och utveckling inom Fiskeriverket överförs till SLU fr.o.m. den 1 juli 2011. Uppgiften för denna överförda verksamhet ska vara att svara för forskning, datainsamling, undersökningar och analyser samt att ta fram underlag till de vetenskapliga råd som Havs- och vattenmyndigheten behöver för att fullfölja uppdraget som central myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor av minst det slag och i minst den omfattning och som hittills bedrivits av Fiskeriverket. Forskningen ska inte skiljas från denna verksamhet. Vid överföringen av denna verksamhet ska utredaren i samråd med SLU beakta de som är antagna till utbildning på forskarnivå vid andra lärosäten så att de ges möjlighet att slutföra sin utbildning.

Utredaren ska vidare genomföra de åtgärder som behövs för att Havs- och vattenmyndigheten, i rollen som kvalificerad beställare, mottagare och utvärderare, ska kunna svara för att datainsamlings- och rådgivningsverksamheten säkerställs och finansieras samt att genom löpande uppföljningar och utvär-

deringar se till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt levererar rådgivning med hög kvalitet.

Förändringen av FoU-verksamhetens huvudmannaskap ska utgå från befintliga resurser och behovet av långsiktigt bibehållen kvalitet i verksamheten. Utredaren ska säkerställa att Havs- och vattenmyndigheten får och bibehåller tillräckliga resurser för att skapa och vidmakthålla den kompetens som behövs för myndighetens roll som kvalificerad beställare, mottagare och utvärderare.

Utredaren ska ingå nödvändiga överenskommelser på såväl lång som kort sikt med SLU för den nya myndighetens räkning för att säkerställa övergången samt kontinuitet och kvalitet i den löpande verksamheten.

Utgångspunkten ska vara att den överförda FoU-verksamheten ska hållas samman och det ankommer på SLU att besluta om verksamhetens organisation och arbetsformer inom SLU, liksom att svara för beslut om bemanning och i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Det ankommer också på SLU att i samråd med utredaren fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet beträffande den överförda verksamheten. Överföringen av verksamhet till SLU ska ske med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Samråd och redovisning av uppdraget

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet) och i samråd med SLU. Utredaren ska särskilt samråda med Fiskeriverket och utredningen Havsplanering i svenska vatten (dir. 2009:109). Utredaren ska även samråda med Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2011 med en delredovisning senast den 3 mars 2011 av sådana finansieringsfrågor av FoU-verksamheten som behöver regeringens ställningstagande och som inte omfattas av det budgetunderlag som utredaren lämnar den 1 mars 2011.

(Landsbygdsdepartementet)