AD 2002 nr 88

Enligt ett kollektivavtal för piloter i ett bolag skall före varje trafikprograms ikraftträdande en slingkommitté upprätta principiella flygprogram för besättningen. Fråga om ett flygbolag sedan detta skett gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att genomföra vissa ändringar utan att dessförinnan ta upp dessa i slingkommittén.

Parter:

Svensk Pilotförening; Flygarbetsgivarna; Skyways Express Aktiebolag

Nr 88

Svensk Pilotförening

mot

Flygarbetsgivarna och Skyways Express Aktiebolag i Arlandastad.

Mellan Flygarbetsgivarna och Svensk Pilotförening (föreningen) gäller kollektivavtal rörande anställnings- och lönevillkor för anställda piloter i Skyways Express AB (bolaget). En bilaga A till kollektivavtalet, den s.k. tjänstgöringsbilagan, innehåller bl.a. följande.

ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTGÖRINGSTID, VILA, FRITID MM

Före varje trafikprograms ikraftträdande skall en slingkommitté uppgöra principiella flygprogram för besättningen. I dessa flygprogram skall anges den planerade besättningsåtgången, tider och platser för vila och fritid, regler för trafikens genomförande vid förseningar och oregelbundenheter samt andra för den flygande personalens arbetsförhållanden väsentliga omständigheter.

I slingkommittén skall ingå två representanter för arbetsgivaren och två representanter för pilotföreningen. En av arbetsgivarrepresentanterna skall vara ordförande. Kommittén skall kunna sammanträda senast fem dagar efter kallelse. Underlag skall vara slingkommittén tillhanda senast 14 dagar innan sammanträdet. Arbetsgivaren kallar till möte i slingkommittén.

Som underlag för kommitténs arbete skall ligga kollektivavtalets Bilaga A kombinerat med ett fritt objektivt bedömande. Vad som överenskommes i kommittén skall gälla för trafikprogrammet. I händelse att viss ny trafik undantagsvis igångsättes utan föregående slingförhandling skall slingkommittén sammanträda inom 7 dagar.

Protokollsanteckning

1. SPF förklarar sig positivt inställd till träffande av sådan överenskommelse, som kan befinnas erforderlig för uppläggning av ett i ekonomisk mening rationellt trafikprogram.

- - - - -

A Beräkning av tjänstgöringstiden

- - - - -

Såsom tjänstgöringstid räknas:

- - - - -

2) Uppehåll mellan landning on block och efterföljande start off block, som är kortare än 4 timmar, samt längre uppehåll om möjlighet till sängvila ej finns. Vid uppehåll som är 4 timmar eller längre och där möjlighet till sängvila i hemmet eller på hotell finns, räknas ej tjänstgöring för tiden från ankomst till platsen för vila till tidpunkten för avresa därifrån.

- - - - -

B Begränsningar i tjänstgöringstid

1) Med arbetspass förstås period som föregås och efterföljs av min vila eller motsvarande. Den planerade längden på ett arbetspass får vara högst 11 timmar. Arbetspasset kan utsträckas utöver 11 timmar, om det innehåller nattvila längre än 4 timmar enligt punkt A 2 ovan. Den sammanlagda tjänstgöringstiden i ett sådant arbetspass får uppgå till 11, 5 timmar. Tjänstgöringen efter sådan nattvila får innehålla maximalt en flygning, inklusive mellanlandning, till ort där minimum vila planeras.

- - - - -

C Bestämmelser om minimum vila

1) Mellan två arbetspass skall pilot beredas minst 8 timmars sängvila samt, vid behov, tid för transport, dock max 1 timme per transportväg.

- - - -

F Ändring av tjänstgöringsprogram

1) Programändring skall meddelas pilot senast vid utcheckningen för den fritidsperiod som föregår den för ändringen aktuella arbetsperioden.

2) Vid ändring av betydelse i utfärdat tjänstgöringsprogram efter nämnda tidsgräns skall företaget alltid eftersträva samråd med berörd pilot.

3. Vid programändring med kortare varseltid än 24 timmar gäller:

- - - - -

H Reservtjänst

1) Reservtjänst skall planeras som helt arbetspass.

2) Under reservtjänst kan pilot kallas till tjänst enligt denna bilaga eller av slingkommittén överenskomna avsteg från dessa, inte enbart under den programmerade reservtjänsten utan även under efterföljande tjänstefri tid. - - - - -

3) Pilot som planeras för reservtjänst skall vara anträffbar och beredd att snarast inställa sig till tjänstgöring, dock med strävan senast inom en timme efter utkallelse.

Tvist har uppkommit sedan bolaget dels ställt in en flyglinje den 19 december 2000, dels förändrat förläggningen av reservtjänstgöringen utan att dessförinnan ta upp dessa förändringar i slingkommittén. Enligt föreningen har bolaget därigenom gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott och ådragit sig skyldighet att utge skadestånd. Tvisten har varit föremål för lokala och centrala förhandlingar utan att parterna kunnat enas.

Yrkanden m.m.

Föreningen har yrkat att Arbetsdomstolen skall förplikta bolaget att till föreningen utge allmänt skadestånd med 250 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 25 september 2001, till dess full betalning sker.

Flygarbetsgivarna och bolaget har bestritt talan. Ränteyrkandet har vitsordats som skäligt i och för sig. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott bör skadeståndet enligt arbetsgivarparterna jämkas i första hand till noll kr.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Föreningen

Skyways Holding AB, som ägs av bl.a. SAS, är moderbolag i Skywayskoncernen och har tre dotterbolag, bland dem Skyways Express AB (bolaget), som är ett regionalflygbolag.

Mellan parterna i målet gäller kollektivavtal. Den i målet aktuella delen av kollektivavtalet är den s.k. tjänstgöringsbilagan som innehåller regler om tjänstgöringstid, vila och fritid samt om vad som skall behandlas i slingkommittén. Slingkommittén är sammansatt av representanter för bolaget och föreningen och utgör ett inflytandeorgan. Genom överenskommelser i slingkommittén kan avvikelser göras från reglerna i tjänstgöringsbilagan.

I slingkommittén hålls förhandling för att i princip bestämma ett vinter- och ett sommarprogram. Eventuella avvikelser från tjänstgöringsbilagans bestämmelser tas upp. Tjänstgöringsprogrammen eller scheman görs upp i form av s.k. pairing reports.

Den första frågan i målet är om bolaget kunnat ändra ett tjänstgöringsprogram, ett schema, utan att detta behandlats i slingkommittén. Den andra frågan är om bolaget radikalt kunnat ändra förläggningen av reservtjänst utan att först ta upp detta i slingkommittén.

Ett trafikprogram är ett program över de flyglinjer som bolaget tilldelats. Genom flygprogrammen, som görs upp av slingkommittén, bemannas flyglinjerna. Flygprogrammen utgör således tjänstgöringsscheman för besättningarna.

Av tjänstgöringsbilagan framgår att ett arbetspass är en period som föregås och efterföljs av minimum vila. Ett arbetspass får vara högst 11 timmar. Mellan två arbetspass skall en pilot beredas minimum vila, dvs. minst åtta timmars sängvila samt vid behov även ytterligare tid för transport med maximalt en timme per transportväg. Utgångspunkten är att minimum vila skall planeras till pilotens hemmabas, dvs. till hemmet.

Vid slingförhandling den 6 september 2000, som avsåg perioden den 29 oktober 2000 till den 24 mars 2001, dvs. vinterprogrammet, kom man beträffande ett antal slingor överens om avsteg från tjänstgöringsbilagans bestämmelser framför allt i fråga om matstopp. Där gjordes också ett avsteg såvitt rör SF-slingan ARN 753/720/921/924 där det medgivits undantag från regeln att endast en flygning får inplaneras efter s.k. kort natt.

Det kan ibland, på grund av yttre omständigheter som t.ex. dåligt väder eller tekniska fel, vara svårt att hålla tjänstgöringsprogrammen. Vid sådan programändring skall pilot meddelas ändringen senast vid utcheckning för den fritidsperiod som föregår den för ändringen aktuella arbetsperioden och vid ändring av betydelse skall bolaget alltid ha samråd med berörd pilot. Detta följer av tjänstgöringsbilagans punkt F.

Om däremot en generell ändring skall göras i lagt schema skall frågan tas upp i slingkommittén. En förändring av ett schema som innebär att besättningsåtgången, tid eller plats för vila och fritid ändras skall tas upp i slingkommittén.

För den 19 - 20 december 2000 ändrade bolaget vad som tidigare bestämts i en s.k. pairing report. Flyglinjen JZ 720 utgick som tidigare från Borlänge kl. 06.50 till Arlanda. Den flyglinje, JZ 727, som skulle återgå till Borlänge från Arlanda kl. 10.05 ställdes däremot in. Det innebar att besättningen blev kvar på Arlanda till kvällen varefter de flög tillbaka till Borlänge kl. 22.10. De anlände dit kl. 23.20. Efter transport var piloterna i säng vid 01-tiden för att därefter kl. 06.50 åter flyga linjen JZ 720 till Arlanda. Piloterna hade att inställa sig till denna flygning vid 05-tiden. Det som inträffade var att minimum vila inte kom att bli i Borlänge i enlighet med det tidigare överenskomna flygprogrammet utan minimum vilan förlades till Arlanda och s.k. kort natt förlades till Borlänge. Ändringarna utgjorde inte sådana ändringar i tjänstgöringsprogrammet som avses i tjänstgöringsbilagan punkten F utan avsåg en planerad ändring av schemat. Ändringarna var planerade i de scheman som piloterna tagit del av tre veckor tidigare. Ändringarna har påverkat tider och platser för vila och fritid och skulle därför ha hanterats i slingkommittén. Bolaget har i stället ensidigt beslutat om denna förändring. Bolaget har därmed gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott.

Den andra frågan i målet rör reservtjänst. Reservtjänsten har hos bolaget alltid lagts ut som ett arbetspass per dygn, i regel mellan kl. 05.00 och 19.00. Det har alltid fungerat så och det har därför inte funnits anledning att diskutera reservtjänstens förläggning i slingkommittén. Under slutet av år 2000 beslutade bolaget att ändra utläggningen av reservtjänsten. Det bestämdes att reservtjänsten skulle förläggas mellan kl. 05.00 och 06.00 följd av minimum vila, varefter en ny reservtjänst förlades mellan kl. 14.00 och 19.00 på nytt följd av minimum vila. Det kan ifrågasättas om denna förläggning av reservtjänsten tillgodosåg tjänstgöringsbilagans krav på minimum vila. Någon transporttid är inte inräknad. Denna förändring av reservtjänsten innebar att en pilot fick två pass reservtjänst och två pass minimum vila per dygn. Detta har aldrig tidigare förekommit inom bolaget och utgör därför en principiell nyhet. Bolagets beslut innebar för piloterna en väsentlig förändring som påverkade tiderna för vila och fritid. En så radikal förändring borde ha tagits upp i slingkommittén. Bolaget har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott även i detta avseende.

Bolaget har ådragit sig skyldighet att utge skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Arbetsgivarparterna

Av tjänstgöringsbilagan framgår att slingkommittén skall göra upp principiella flygprogram för besättningen. Vid förhandlingar i slingkommittén bestäms i huvudsak ett vinter- och ett sommarprogram. I flygprogrammen anges den planerade besättningsåtgången, platser för vila och fritid och annat som kan överblickas vid tidpunkten för förhandlingen. Det som parterna kommer överens om dokumenteras i ett slingprotokoll.

I slingkommittén diskuteras främst avsteg från tjänstgöringsbilagans regler. Vid förhandlingen den 6 september 2000 diskuterades endast ett avsteg från tjänstgöringsbilagan såvitt avsåg tjänstgöringstid, nämligen ett avsteg från bestämmelsen att tjänstgöringen efter s.k. kort natt endast får innehålla en flygning. I övrigt diskuterades olika frågor om matstopp. Det diskuterades inte något annat som rörde tjänstgöringstiden. Det träffades inte heller någon överenskommelse om att minimum vila skulle förläggas till någon viss plats.

I tjänstgöringsbilagan anges att flygprogrammen är principiella och att den planerade besättningsåtgången m.m. skall anges. Det ligger i sakens natur att det inte går att överblicka verksamheten sex månader framåt i tiden. Det görs därför ständigt ändringar i programmen. Piloterna erhåller tjänstgöringsscheman var tredje till fjärde vecka. Det sker även förändringar i dessa scheman. Ändringar kan i princip ske ända till dess att planet lyfter. Men vid ändring av betydelse skall samråd ske med berörd pilot.

Förändringen den 19 - 20 december 2000 gjordes på grund av trafiknedskärningar. Förändringen innebar att piloten, som var stationerad i Borlänge, fick minimum vila förlagd till Arlanda, en s.k. utestation, i stället för till Borlänge. Den förändrade slingan utformades helt i enlighet med tjänstgöringsbilagans bestämmelser och krävde alltså inte något avsteg från dessa. Det var inte fråga om någon ny trafik. Det var en högst tillfällig och inte principiell förändring.

Det bestrids att bolaget brutit mot kollektivavtalet genom att genomföra denna förändring utan att först ta upp den i slingkommittén.

Reservtjänst innebär att en pilot kan inkallas till aktiv tjänst snarast möjligt. Piloten skall under reservtjänsten vara anträffbar. Reservtjänstens förläggning har aldrig behandlats i slingkommittén. Därmed gäller tjänstgöringsbilagans regler.

Enligt reglerna skall reservtjänst planeras som ett helt arbetspass. Ett arbetspass är en period som föregås och efterföljs av minimum vila eller motsvarande. Ett arbetspass längd får vara högst 11 timmar, i vissa undantagsfall 11, 5 timmar. Det finns dock inga regler om hur kort ett arbetspass får vara.

Det har funnits ett otal varianter på förläggningen av reservtjänst inom bolaget. Det har funnits en reservtjänst förlagd mellan kl. 05.00 och 19.00. Det fanns enligt bolagets förmenande stora nackdelar med denna förläggning, inte minst för piloterna, och för att få ett mer flexibelt system ersatte bolaget denna reservtjänst med ett reservtjänstpass mellan kl. 05.00 och 06.00 och ett mellan kl. 14.00 och 19.00. Däremellan förlades minimum vila. Som nämnts har förläggningen av reservtjänsten aldrig behandlats i slingkommittén och föreningen har inte heller begärt förhandling härom.

Det bestrids att bolaget brutit mot kollektivavtalet genom att ändra förläggningen av reservtjänsten utan att dessförinnan ta upp detta i slingkommittén.

Domskäl

Skyways Express AB (bolaget) är genom medlemskap i Flygarbetsgivarna bundet av ett mellan Flygarbetsgivarna och Svensk Pilotförening ingånget kollektivavtal rörande anställnings- och lönevillkor för anställda piloter i bolaget. En bilaga A till avtalet, den s.k. tjänstgöringsbilagan, innehåller bestämmelser om tjänstgöringstid, vila, fritid m.m. Enligt dessa skall en slingkommitté, bestående av företrädare för arbetsgivaren och föreningen, före varje trafikprograms ikraftträdande göra upp principiella flygprogram för besättningen. I flygprogrammen skall det anges den planerade besättningsåtgången, tid och plats för vila, fritid, regler för trafikens genomförande vid förseningar och oregelbundenheter samt andra för den flygande personalens arbetsförhållanden väsentliga omständigheter m.m.

Tvisten har uppkommit med anledning av att bolaget fattat och genomfört två beslut om förändringar utan att dessförinnan ta upp dessa i slingkommittén. Föreningen har gjort gällande att bolaget enligt kollektivavtalet varit skyldigt att ta upp dessa förändringar i slingkommittén och genom att underlåta detta ådragit sig skadeståndsskyldighet, vilket arbetsgivarparterna bestritt. Föreningen har inte gjort gällande att besluten i sig lett till att bolaget ordnat förhållandena så att några bestämmelser i tjänstgöringsbilagan åsidosatts. Tvisten rör alltså endast frågan om bolaget enligt bestämmelserna i tjänstgöringsbilagan hade skyldighet att ta upp dessa förändringar i slingkommittén innan de genomfördes.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har förhör upplysningsvis hållits på föreningens begäran med D.A. och T.D. samt på arbetsgivarparternas begäran med P.P. och T.O. Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning.

Det är alltså två beslut om förändringar som föreningen menar borde ha föregåtts av behandling i slingkommittén.

Förändringen den 19 - 20 december 2000

Enligt det flygprogram som gjordes upp vid förhandling i slingkommittén den 6 september 2000 skulle en flygning starta från Borlänge den 19 december 2000 kl. 06.50 och gå till Arlanda, JZ 720, för att sedan starta från Arlanda kl. 10.05 och återvända till Borlänge, JZ 727. Vid det i tvisten aktuella tillfället gjorde bolaget den förändringen att flygningen från Arlanda till Borlänge ställdes in. Besättningen blev kvar på Arlanda till dess den startade kl. 22.10 och ankom till Borlänge kl. 23.20. Påföljande morgon genomfördes som tidigare planerats en flygning från Borlänge till Arlanda med start kl. 06.05. För besättningen innebar bolagets beslut förändringar såtillvida att minimum vila förlades till Arlanda i stället för till Borlänge, dit i stället s.k. kort natt förlades.

Förbundet har gjort gällande följande. Att flygningen skulle dras in visste bolaget i vart fall tre veckor före avgång. Det var därför inte en sådan ändring av tjänstgöringsprogrammet som skett så sent att en diskussion skulle ske med piloten direkt i enlighet med vad som framgår av tjänstgöringsbilagan punkten F. Bolaget har som policy att piloter skall ha minimum vila förlagd till hemorten. Att minimum vila förlades till annan ort än hemorten innebar en så väsentlig förändring av tid och plats för vila och fritid, att den skulle ha tagits upp i slingkommittén.

Arbetsgivarparterna har gjort gällande följande. De flygprogram som bestäms i slingkommittén är endast av principiell karaktär. Det görs hela tiden, av olika skäl som t.ex. bristande passagerarunderlag eller dåligt väder, förändringar av dessa program. Det ligger i branschens natur. Den ändring som gjorts i detta fall var högst tillfällig och inte principiell. En ändring som denna som inte kräver några avsteg från tjänstgöringsbilagans regler tas inte upp i slingkommittén.

Förläggningen av reservtjänst

Reservtjänsten innebär att pilot under viss tid skall vara anträffbar och beredd att snarast inställa sig till tjänstgöring. Enligt föreningen har reservtjänsten hos bolaget alltid varit utlagd som ett arbetspass per dygn, i regel mellan kl. 05.00 och 19.00 även om vissa variationer förekommit. Under slutet av år 2000 beslutade bolaget att förlägga reservtjänst mellan kl. 05.00 och 06.00 följd av minimum vila och ny reservtjänst mellan kl. 14.00 och 19.00 på nytt följd av minimum vila.

Föreningen har framhållit följande. Som reservtjänsten tidigare varit förlagd har det inte funnits anledning att ta upp förläggningen i slingkommittén. Förändringen som bolaget genomförde innebar att piloten fick två pass reservtjänst och två pass minimum vila per dygn. Detta har aldrig tidigare förekommit hos bolaget och utgjorde därför en principiell förändring som påverkade tiderna för vila och fritid och som borde ha tagits upp i slingkommittén.

Arbetsgivarparterna har gjort gällande följande. Det har funnits ett otal varianter på förläggningen av reservtjänst inom bolaget, en har varit mellan kl. 05.00 och 19.00. Denna var förenad med nackdelar, inte minst för piloterna, och förändringen gjordes för att få ett mer flexibelt system. Förläggningen av reservtjänst har aldrig behandlats i slingkommittén och föreningen har aldrig begärt förhandling om detta.

Arbetsdomstolens bedömning

Vad Arbetsdomstolen har att ta ställning till är alltså om det enligt kollektivavtalet förelegat en skyldighet för bolaget att ta upp de två aktuella förändringarna i slingkommittén innan de företogs.

Inledningsvis kan Arbetsdomstolen konstatera att det inte har förebringats någon utredning om kollektivavtalets tillkomst och om vad avtalsparterna då kan ha avsett med avtalet. Det finns alltså inget underlag för att påstå att det funnits en gemensam partsavsikt i den nu aktuella tvistefrågan vid avtalets tillkomst. Vid sådant förhållande blir avtalets ordalydelse av betydelse för bedömningen. Det finns också anledning att fästa vikt vid hur avtalet tidigare har tillämpats.

I tjänstgöringsbilagan anges som en huvudregel att slingkommittén skall göra upp principiella flygprogram inför varje trafikprograms ikraftträdande. Av utredningen framgår att sådana flygprogram i regel görs upp två gånger per år, inför vinter- respektive sommarprogrammens ikraftträdande. Bilagan innehåller inga uttryckliga regler om att slingkommittén skall sammankallas vid förändringar av flygprogrammen. Det finns dock en regel om att slingkommittén skall sammanträda inom sju dagar i händelse av att viss ny trafik undantagsvis igångsättes utan föregående slingförhandling. Något sådant är det dock inte fråga om i detta mål.

Av tjänstgöringsbilagan framgår alltså att det är "principiella flygprogram" som slingkommittén skall upprätta. Detta i förening med det förhållande att programmen avser längre, halvårsvisa, perioder ger otvivelaktigt en anvisning om att det inte kan vara fråga om några definitiva flygprogram utan att förändringar kan komma att göras i de uppgjorda programmen.

Av utredningen i målet framgår också att vad som behandlas och överenskoms i slingkommittén är framför allt avvikelser från tjänstgöringsbilagans regler. Som framgått i det föregående har föreningen inte gjort gällande att de av bolaget beslutade förändringarna inneburit några sådana avvikelser.

Tjänstgöringsbilagans punkt F innehåller bestämmelser om vad som skall iakttas vid ändring av tjänstgöringsprogram. Dessa bestämmelser tar, som även föreningen framhållit, sikte på ändringar som görs i ett sent skede. Där berörs bl.a. ändring i ett "utfärdat tjänstgöringsprogram". Några sådana sena ändringar är det inte fråga om i denna tvist.

Sammanfattningsvis kan konstateras dels att de flygprogram som upprättas i slingkommittén är principiella och rimligen måste kunna förändras, dels att tjänstgöringsbilagan inte innehåller några regler om vad som skall iakttas vid förändringar som sker efter det att en slingöverenskommelse träffats men innan en pilot fått ett sådant tjänstgöringsprogram som arbetsgivaren upprättar för perioder om tre - fyra veckor.

Enligt Arbetsdomstolens mening ger tjänstgöringsbilagans ordalydelse inte något stöd för föreningens ståndpunkt att bolaget skulle ha varit skyldigt att ta upp de i detta mål aktuella förändringarna till behandling i slingkommittén innan de genomfördes.

När det sedan gäller den tidigare tillämpningen av avtalet kan konstateras att det är ostridigt mellan parterna att förläggningen av reservtjänst aldrig behandlats i slingkommittén hos bolaget. Enligt föreningen har det inte funnits anledning att ta upp denna i slingkommittén, eftersom reservtjänsten alltid lagts ut som ett pass per dygn, i regel mellan kl. 05.00 och 19.00. Av utredningen i målet framgår dock att det faktiskt förekommit att reservtjänst förlagts på annat sätt, även om det framstår som ovisst i vilken utsträckning så varit fallet.

När det gäller tillämpningen i övrigt framgår av de uppgifter som lämnats av P.P. och T.O., som båda arbetar med slingförhandlingar hos bolaget, i huvudsak följande. Det förekommer ofta att flygningar ställs in utan att detta föregås av förhandlingar i slingkommittén. Om bolaget mellan slingförhandlingarna vill göra ändringar som kräver avsteg från tjänstgöringsbilagans regler tas dock kontakt med föreningen, som då kan ta ställning till om begärda avsteg kan medges.

Dessa uppgifter motsägs inte av vad D.A. och T.D. uppgett, även om de som sin uppfattning framfört att bolaget borde ha förhandlat före de i målet aktuella ändringarna. D.A. har framhållit att ändringen den 19 - 20 december 2000 inte var lämplig med hänsyn till att besättningen inte fick minimum vila utan kort natt på hemorten. T.D. har framhållit att ändringen av reservtjänstens förläggning innebar två viloperioder per dygn, något som individen kan ha svårt att nyttja på ett lämpligt sätt.

Arbetsdomstolen kan konstatera att utredningen i målet inte ger belägg för att avtalet tidigare tillämpats så att bolaget påkallat förhandling i slingkommittén innan förändringar av det slag som är aktuella i målet genomförts.

Båda parter har i målet hänfört sig till uttalanden i en av Arbetsdomstolen tidigare meddelad dom (AD 2001 nr 75) i ett mål som rörde bl.a. motsvarande bestämmelser i det mellan Flygarbetsgivarna och föreningen ingångna regionalflygavtalet.

Arbetsgivarparterna har pekat på att Arbetsdomstolen i den tidigare domen uttalade följande. "Dessa föreskrifter ger vid handen att tjänstgöringsprogram är något som arbetsgivaren ensidigt har rätt att bestämma över, låt vara att han vid sena ändringar i programmet skall eftersträva samråd med berörd pilot."

Föreningen har å sin sida pekat på följande uttalande. "Det framstår som självklart att avsikten med avtalsregleringen varit att ett principiellt trafikprogram, eller en slingning, inte skall kunna rubbas av en ensidig åtgärd från arbetsgivarens sida. Avsikten torde enligt Arbetsdomstolens mening vara att en slingöverenskommelse skall gälla under det aktuella trafikprogrammet och att en ny slingöverenskommelse skall träffas i samma ordning."

Det sist återgivna uttalandet måste ses mot bakgrund av att det målet gällde frågan om arbetsgivaren genom en ensidig åtgärd satt en i en slingkommitté träffad överenskommelse om avvikelse från tjänstgöringsbilagans regler ur spel. Mot den bakgrunden och med hänsyn till det först återgivna uttalandet kan man enligt Arbetsdomstolens mening inte av den tidigare domen dra slutsatsen att Arbetsdomstolen ansett att det föreligger en skyldighet för arbetsgivaren att i slingkommittén ta upp sådana ändringar som de nu aktuella.

Avslutningsvis finns det anledning att framhålla att det inte finns anledning att betvivla att de berörda piloterna upplevt de av bolaget gjorda förändringarna som försämringar. Det finns dock anledning att åter framhålla att förändringarna inte inneburit att några avsteg gjorts från tjänstgöringsbilagans bestämmelser. Piloterna har alltså även sedan förändringarna genomförts arbetat på ett sätt som de kan åläggas att göra enligt den mellan kollektivavtalsparterna överenskomna tjänstgöringsbilagans bestämmelser. Det förhållandet att förändringarna inneburit försämringar för piloterna bör med hänsyn härtill inte tillmätas någon särskild betydelse.

Sammanfattning och rättegångskostnader

Enligt Arbetsdomstolens mening har föreningen inte visat att bolaget brutit mot kollektivavtalet på sätt som föreningen påstått. Föreningens skadeståndsyrkande skall därför avslås.

Vid denna utgång i målet skall föreningen som tappande part ersätta arbetsgivarparternas rättegångskostnader. Föreningen har överlämnat åt Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten av det yrkade ombudsarvodet. Arbetsdomstolen finner det yrkade ombudsarvodet skäligt.

Domslut

Domslut

1. Svensk Pilotförenings talan avslås.

2. Svensk Pilotförening skall ersätta Flygarbetsgivarna och Skyways Express AB dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med etthundrasextontusenetthundranittiotvå (116 192) kr, varav 115 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Dom 2002-08-28, målnummer A-160-2001

Ledamöter: Hans Tocklin, Brita Swan, Gunilla Upmark, Peter Ander, Göran Söderlöf, Jan Sjölin och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.

Sekreterare: Karina Hellrup