Kollektivavtal

Ett skriftligt avtal som främst reglerar löner men även anställningsvillkor och förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta sluts mellan mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller mellan en arbetstagarorganisation och enskild arbetsgivare.

Båda parter måste ha som avsikt att ingå just ett kollektivavtal för att det ska anses som ett sådant avtal.

Kravet på skriftlighet medför att muntliga överenskommelser inte kan omfattas av kollektivavtalet. De har istället allmän avtalsrättslig verkan. Det går dock att hänvisa till bilagor eller andra dokument i ett kollektivavtal då även dessa är skriftliga.

En anledning till varför kravet på skriftlighet är såpass strängt är för att avtalet inte bara binder avtalsparterna men även medlemmarna i organisationen. Avtalets tydlighet är därför något mycket viktigt. En medlem ska kunna läsa vilka bestämmelser denne omfattas av. Ett muntligt tillägg uppfyller därför inte kravet på tydlighet och kan därför inte inkluderas i kollektivavtalet.

Medlemmarna i organisationen blir bundna till avtalet inom dess tillämpningsområde förutom i de fall de redan är bundna av annat kollektivavtal. Som regel gäller att först ingångna avtalet gäller.

Kollektivavtalet verkar bara inom dess tillämpningsområde vilket defineras av avtalsinnehållet. Det finns dock s.k. dolda klausuler som exempelvis inkluderar 29/29-principen som ger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Dessa klausuler ingår alltid trots att de ej finns uttryckta i det skriftliga avtalet.

Vid tolkning av avtalet ska först den gemensamma partsavsikten vara avgörande. Därefter ser man till avtalets lydelse och vad som framgår av texten enligt allmänt språkbruk. Slutligen tillämpas en mängd olika tolkningsregler beroende på situationen, däribland en slags oklarhetstolkning där författande parten av den otydliga avtalsklausulen ansvarar för att förtydliga innehållet för den andra parten samt får avtalet tolkat till sin nackdel.

Kollektivavtalsbrott sanktioneras enligt MBL 54-55 §§.