AD 2013 nr 38

Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid bl.a. om bolaget anmält förhinder.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; Cyncronia Bygg AB

Nr 38

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Cyncronia Bygg AB i Järfälla.

Bakgrund och yrkanden m.m.

Mellan Cyncronia Bygg AB (bolaget) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (förbundet) föreligger inte något kollektivavtal. I februari 2012 skickade förbundet till bolaget en begäran om förhandling, angående obetald lön och semesterersättning, att äga rum den 13 mars 2013. Bolaget inställde sig inte. Mellan parterna är tvistigt om bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran.

Förbundet har väckt talan mot bolaget och yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbundet betala 30 000 kr i allmänt skadestånd, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 8 maj 2012, till dess betalning sker.

Bolaget har bestritt käromålet.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Efter att bolaget inte inställt sig till muntlig förberedelse meddelade Arbetsdomstolen tredskodom, dom nr 64/12. Sedan bolaget ansökt om återvinning har handläggningen återupptagits.

Målet har, med stöd av 4 kap. 10 § tredje stycket arbetstvistlagen, företagits till avgörande utan huvudförhandling. Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning.

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Förbundet

Förbundet kallade i februari 2012 bolaget till förhandling först till den 20 februari 2012 och därefter till den 13 mars 2012 kl. 11.00. Bolagets ställföreträdare N-F.K. meddelade, inför förhandlingen den 13 mars, förbundets ombudsman P.L. att bolaget inte hade för avsikt att inställa sig till förhandlingen. I ett brev meddelade bolaget samma sak samt bestred lönekraven. Brevet inkom till förbundet den 12 mars 2012. I brevet anges bl.a. att arbetstagaren i fråga fått ersättning enligt "stämpelklocka och avtal" samt att eftersom avtalet följts så fanns det ingen anledning till möte eller förhandling.

Bolaget inställde sig inte till förhandlingen den 13 mars 2012. Det är inte riktigt, som bolaget påstått, att bolagets ombud den dagen skulle ha lämnat något meddelande per telefon till ombudsmannen P.L. Bolaget har även gjort gällande att det, den 13 mars 2012, skickat ett brev och ett mejl till förbundet om att bolaget inte kunde inställa sig till förhandling den aktuella dagen. Varken brevet eller mejlet har kommit förbundet eller förbundets region Stockholm-Gotland (Byggettan) tillhanda.

Den e-postadress till vilken bolaget påstår sig ha skickat ett mejl går till en allmän inkorg hos Byggettan. Den bevakas kontinuerligt av två ombudsmän och samtliga mejl, bortsett från reklam, sparas och arkiveras. Av åberopad skärmbild från Byggettans inkorg framgår att det av bolaget åberopade mejlet inte kommit förbundet tillhanda. Mejlet har inte heller återfunnits i ombudsmannen P.L:s inkorg.

Bolaget har åberopat en handling, ett leveranskvitto, och uppgett att det genom handlingen är bevisat att mejlet inkommit till förbundet. Handlingen saknar bevisvärde eftersom det är möjligt att i efterhand skapa ett sådant dokument. Vid värderingen av bolagets bevisning ska även beaktas att innehållet i brevet och mejlet, som bolaget påstår att ombudet skickat den 13 mars 2012, inte stämmer överens med innehållet i det brev från bolaget som inkom till förbundet den 12 mars 2012.

Sammanfattning av grunderna för talan

Bolaget har genom att inte inställa sig till förhandlingen den 13 mars 2012 gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran. Bolaget är därmed, enligt 54 och 55 §§ medbestämmandelagen, skyldigt att betala allmänt skadestånd till förbundet.

Bolaget

Det är riktigt att bolagets ställföreträdare N-F.K. kontaktade förbundet både muntligen och skriftligen och meddelade att bolaget inte avsåg att inställa sig till förhandlingen. Brevet, som inkom till förbundet den 12 mars 2012, skickades per fax. N-F.K. tog därefter kontakt med ombudet A.F. A.F. försökte den 13 mars 2012 kontakta ombudsmannen P.L. per telefon utan framgång, men lämnade meddelanden. Han skickade, samma dag, även ett brev och ett mejl till förbundet med bl.a. följande innehåll.

"Undertecknad har sökt P.L. och även lämnat meddelande flera gånger, men inte fått någon kontakt eller återkoppling. Tillskriver därför Svenska Byggnadsarbetareförbundet detta brev, som också likalydande skickats med E-post på uppgiven e-postadress byggettan@byggnads.se

Undertecknad biträder Cyncronia i juridiska frågor och är ombedd att sköta eventuell förhandling med Svenska Byggnadsförbundet, Byggettan.

N-F.K. har tillskrivit Er och den fråga som var aktuell uppfattas som utagerad. Önskar ni ändå hålla en förhandling med bolaget så kommer undertecknad att företräda bolaget i förhandlingen, det saknas möjlighet för mig av den föreslagna tiden den 13 mars 2012.

Vidare så föreslår jag att förhandlingen i så fall hålls hos bolaget i Enköping, så det finns tillgång till bolagets handlingar m.m.

Ni kan kontakta undertecknad på telefon, brev eller e-post i så fall för bestämmande av datum om det är aktuellt. Ni bör också specificera vad förhandlingen avser för något innan. Avser det lönespecifikation att ni anger vad som vitsordas och vad som är i så fall tvistigt."

Bolaget har således samma dag som förhandlingen skulle äga rum anmält att bolaget inte hade möjlighet att närvara den aktuella dagen, men att bolaget var berett att förhandla vid en annan tidpunkt. Bolaget har också i svaromålet erbjudit sig att ingå i förhandlingar.

Eftersom meddelandet skickades både per brev och mejl samt då ombudet även försökt kontakta förbundet per telefon har bolaget gjort vad som ankommer på det för att meddela att det förelåg hinder för förhandlingen. A.F. hade inte tillgång till någon fax. Det finns inget formellt krav på att en kommunikation med anledning av en förhandlingsframställning ska ske på visst sätt. Det krävs således inte att ett meddelande skickas med delgivningsman eller med rekommenderat brev.

Det åberopade leveranskvittot visar att förbundet mottagit det mejl som A.F. skickade den 13 mars 2012. Av leveranskvittot framgår tidpunkten för när mejlet levererades samt att det mottagits av Byggettans e-postserver med angivande av IP-nummer. Funktionen med leveranskvitto är en standardfunktion i Outlook som inte kräver något aktivt val av läsaren utan leveranskvitto skickas tillbaka automatiskt när mejlet har levererats till mottagaren.

Bolaget har ingen information om hur Byggettan hanterar sina mejl, dvs. om mejlen sparas, raderas, vidarebefordras eller filtreras bort. Mejl kan raderas exempelvis av misstag eller på grund av felaktiga inställningar, vilket ligger utanför bolagets kontroll.

Sammanfattning av grunderna för bestridandet

Bolaget har samma dag som förhandlingen skulle äga rum meddelat förbundet att det var förhindrat att förhandla den aktuella dagen och bett förbundet återkomma med förslag på nya datum. Bolaget har således inte vägrat att förhandla med förbundet.

Domskäl

Tvisten

Av 10 § medbestämmandelagen framgår att en arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med en arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Parterna är överens om att bolaget har varit förhandlingsskyldigt enligt den bestämmelsen.

Tvisten gäller om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran genom att inte inställa sig till förhandling i mars 2012. Parterna är bl.a. oense om bolaget anmält förhinder.

Har bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran?

Följande är ostridigt mellan parterna. Förbundet skickade i februari 2012 en förhandlingsframställning till bolaget och begärde att förhandling, angående vissa lönekrav, skulle äga rum den 13 mars 2012 kl. 11.00 hos Byggettan i Solna. Bolagets ställföreträdare meddelade muntligen att bolaget inte hade för avsikt att förhandla med förbundet. Bolaget skickade även ett brev som inkom till förbundet den 12 mars 2012. Av brevet framgår att bolaget ansåg att arbetstagaren i fråga fått rätt ersättning och att det därför inte fanns någon anledning att förhandla. Bolaget inställde sig därefter inte till förhandlingen den 13 mars 2012.

Bolaget har bestritt att det gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och anfört i huvudsak följande. Samma dag som förhandlingen skulle hållas, dvs. den 13 mars 2012, sökte bolagets ombud kontakt med ombudsmannen P.L. per telefon utan framgång, men lämnade meddelanden. Bolaget skickade samma dag även ett brev och ett mejl om att bolaget inte hade möjlighet att inställa sig till förhandling den aktuella dagen, men att förbundet kunde kontakta bolaget för att bestämma ett annat datum för förhandling. Bolaget har således anmält förhinder och visat att det haft vilja att förhandla.

Förbundet har bestritt att förbundet den 13 mars 2012 fått något meddelande eller att det åberopade brevet och mejlet kommit förbundet tillhanda.

Arbetsdomstolen gör följande överväganden.

Parterna är ense om att det inte förekom någon telefonkontakt mellan bolagets ombud och förbundet den 13 mars 2012. Bolaget har dock påstått att bolagets ombud A.F. skulle ha lämnat ett meddelande till ombudsmannen P.L., men inte närmare angett på vilket sätt eller vad det skulle ha innehållit. Förbundet har bestritt att ombudsmannen eller någon annan hos förbundet mottagit något meddelande. Mot förbundets bestridande har bolaget inte visat att bolagets ombud lämnat något muntligt meddelande till förbundet. Arbetsdomstolens slutsats är således att bolaget inte muntligen, den 13 mars 2012, meddelat förbundet att bolaget inte hade möjlighet att genomföra förhandlingen den dagen.

Parterna är oense i frågan om bolaget skriftligen anmält förhinder.

Arbetsdomstolen har tidigare uttalat att befordran av meddelanden enligt allmänna rättsgrundsatser sker på avsändarens risk och att den som påstår sig ha avsänt ett meddelande således normalt har bevisbördan härför. Då mottagaren gör gällande att en postförsändelse inte kommit mottagaren till handa, åligger det avsändaren att styrka att så har skett (se AD 1985 nr 1). Det ankommer alltså på bolaget att visa att det brev och mejl som bolaget påstår har skickats till förbundet har kommit förbundet tillhanda (jfr AD 2007 nr 6 och AD 2011 nr 46).

Brevet har, enligt bolagets egen uppgift, skickats samma dag som förhandlingen skulle äga rum. Det har därmed inte funnits någon möjlighet att det skulle komma fram till förbundet innan den planerade förhandlingen skulle genomföras. Mot förbundets bestridande är det inte visat att brevet ens kommit förbundet tillhanda i tiden efter den utsatta förhandlingen.

Av det åberopade mejlet framgår att det skulle ha skickats från A.F:s e-postadress den 13 mars 2012 kl. 8.20 till e-postadressen byggettan@byggnads.se. Bolaget har till stöd för att mejlet levererats till förbundet åberopat en handling som bolaget gjort gällande är ett leveranskvitto där bl.a. följande framgår.

"Successful Mail Delivery Report

2012-03-13 08:25

a.@f.com

(...)

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. (...)

The mail system

<byggettan@byggnads.se>: delivery via (...)

Förbundet har ifrågasatt bevisvärdet av handlingen i fråga och till stöd för sin ståndpunkt att mejlet inte inkommit till Byggettan åberopat ett utdrag från Byggettans inkorg över mejl som den 13 mars 2012 inkommit till adressen byggettan@byggnads.se.

Enligt Arbetsdomstolens mening bör en avsändare kunna lita på ett leveranskvitto av vilket framgår att ett mejl inte bara avsänts utan även levererats till aktuell mejladress. Det av bolaget åberopade handlingen talar således för att mejlet i fråga både skickats och levererats till Byggettans inkorg på morgonen den 13 mars 2012. Leveranskvittot i fråga är dock en obestyrkt kopia och någon annan bevisning till styrkande av att det är fråga om ett leveranskvitto avseende åberopat mejl har inte åberopats. Arbetsdomstolen finner det tveksamt om det av den ingivna handlingen går att med säkerhet dra slutsatsen att mejlet i fråga inkommit till Byggettans inkorg. Oavsett hur det förhåller sig med den frågan gör Arbetsdomstolen följande bedömning.

Som redan anförts är det inte visat att bolagets ombud på förhandlingsdagen haft någon personlig kontakt med förbundet före den utsatta tiden för förhandlingen. Det är inte heller visat att det brev som bolaget påstår sig ha skickat över huvud taget kommit fram. Bolaget har gjort gällande att bolagets ombud skickade ett mejl till Byggettans allmänna inkorg kl. 08.20, dvs. cirka 2,5 timme innan förhandlingen var tänkt att hållas. Parterna är ense om att bolagets ställföreträdare, så sent som dagen innan, skriftligen motsatt sig förhandling. Mot bakgrund härav anser Arbetsdomstolen att det legat i bolagets intresse att förvissa sig om att informationen, att bolaget inte längre motsatte sig att förhandla men med mycket kort varsel önskade ställa in den planerade förhandlingen, verkligen kommit fram. Bolaget har emellertid inte ens gjort gällande att det tagit någon vidare kontakt med förbundet för att förvissa sig om att mejlet kommit fram. Enligt Arbetsdomstolens mening har bolaget i den situation som förelåg inte kunnat utgå från att förbundet hunnit ta del av det påstådda mejlet och att förhandlingen var inställd. Bolaget har inte heller påstått att det efter den utsatta tiden på något sätt sökt kontakt med förbundet för att kontrollera att förbundet tagit emot brevet eller mejlet och utröna om det var så att förbundet inte längre önskade förhandla med bolaget i den aktuella förhandlingsfrågan.

Arbetsdomstolen gör mot bakgrund av ovan beskrivna omständigheter bedömningen att bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran. Förbundets talan ska därför bifallas.

Skadestånd och rättegångskostnader

Arbetsdomstolen har funnit att bolaget har brutit mot 10 § medbestämmandelagen. Bolaget har därmed ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot förbundet enligt 54 och 55 §§ samma lag. Enligt Arbetsdomstolens mening bör det allmänna skadeståndet bestämmas till yrkat belopp.

Vid denna utgång ska bolaget, som förlorat målet, ersätta förbundet för dess rättegångskostnader. Yrkat belopp är skäligt.

Domslut

Domslut

1. Arbetsdomstolens tredskodom den 26 september 2012, dom nr 64/12, undanröjs.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Cyncronia Bygg AB att till Svenska Byggnadsarbetareförbundet betala allmänt skadestånd med 30 000 kr, med ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 8 maj 2012 till dess betalning sker.

3. Cyncronia Bygg AB förpliktas ersätta Svenska Byggnadsarbetareförbundets rättegångskostnader med 37 250 kr avseende ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Dom 2013-04-24, målnummer A-77-2012

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Maj Johansson, Britt Angleryd, Ari Kirvesniemi, Kent Johansson, Sten-Ove Niklasson och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Sofia Andersson