AD 2019 nr 21

En dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verkställas på visst sätt. Ett yrkande om att verkställighet av en sådan dom tillsvidare inte får ske (inhibition) kan inte lagligen bifallas av domstol.

Intersolia Ltd

mot

K-A.S., C.P., P.L., M.P., R.L., H.C., Chemical Documentation cDoc AB och MPQ Software AB (tidigare Swedge AB).

Överklagade avgörandet: Halmstads tingsrätts dom den 14 mars 2019 i mål nr T 2433-15

Intersolia Ltd (bolaget) väckte talan vid tingsrätten och yrkade bl.a. att tingsrätten skulle fastställa att svarandena är solidariskt ansvariga att betala skadestånd till bolaget. Tingsrätten avslog bolagets talan och ålade bolaget att ersätta svarandena för rättegångskostnader med sammanlagt drygt 6 600 000 kr.

Bolaget har överklagat domen och i samband härmed begärt att vidare verkställighet av domen inte ska få ske (inhibition), dvs. såvitt avser rättegångskostnaderna. Bolaget har bl.a. anfört att det vid tingsrätten förekommit sådana grova rättegångsfel som utgör domvilla.

Skäl

Det är inte helt ovanligt att en part som överklagar en dom på betalningsskyldighet samtidigt begär att överinstansen ska besluta om inhibition, dvs. att verkställighet av domen tillsvidare inte får ske. Sådana yrkanden avslås regelmässigt med motiveringen att yrkandet om inhibition inte lagligen kan bifallas eller motsvarande. Bakgrunden till detta är i korthet följande.

I lagstiftningen finns regler som ger domstolar uttrycklig möjlighet att besluta om inhibition. Exempel på sådan reglering finns i 58 och 59 kap.rättegångsbalken om resning och återställande av försutten tid respektive om klagan över domvilla. I andra fall framgår möjligheten att besluta om inhibition av regler i t.ex. 3 kap.utsökningsbalken.

Som exempel kan här nämnas att domstol får besluta om inhibition vid klagan över domvilla (se 59 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken) och av en tredskodom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft (se 3 kap. 5 § utsökningsbalken). Såvitt avser en vanlig dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft finns det dock inte någon bestämmelse som ger överinstansen möjlighet att besluta om inhibition med anledning av att domen överklagas. Den skillnad som finns i möjligheten för domstolarna att besluta om inhibition synes huvudsakligen sammanhänga med de skilda regler som gäller för verkställighet i de olika fallen. Såvitt avser domar på betalningsskyldighet gäller bl.a. följande.

En dom på betalningsskyldighet som vunnit laga kraft får verkställas utan villkor (se 3 kap. 1 § utsökningsbalken). Om den vinnanande parten (borgenären) begär utmätning hos Kronofogden får verkställigheten slutföras med försäljning och redovisning av medel, dvs. att medlen betalas till parten. En tredskodom på betalningsskyldighet kan verkställas innan den vunnit laga kraft. Även beträffande sådana domar får utmätningen, med vissa undantag, följas av försäljning och medlen får betalas till borgenären (se 8 kap. 4 § och 13 kap. 14 § 1utsökningsbalken). Ett beslut om inhibition efter klagan över domvilla av en lagakraftvunnen dom eller efter ansökan om återvinning av en tredskodom som inte vunnit laga kraft kan således hindra att gäldenärens egendom säljs eller att utbetalning sker till borgenären.

Även en dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verkställas genast genom utmätning. Kronofogden får dock som huvudregel inte verkställa längre än till utmätning. Myndigheten får inte utan gäldenärens samtycke sälja utmätt egendom (se 8 kap. 4 § utsökningsbalken) och får heller inte betala ut medel till borgenären om inte säkerhet ställs (se 13 kap. 14 § 1 utsökningsbalken). Att en dom på betalningsskyldighet kan verkställas på angivet sätt innan den vunnit laga kraft syftar till att hindra att den förlorande parten ges möjlighet att uppskjuta verkställigheten (se prop. 1980/81:8 s. 293 f). Eftersom en utmätning i sådana fall inte leder till att egendom säljs utan gäldenärens samtycke eller att medel betalas ut till borgenären, finns inte samma skäl att tillåta inhibition som vid klagan över domvilla och beträffande återvunna tredskodomar.

Bolagets yrkande om inhibition kan alltså inte lagligen bifallas och ska därför avslås.

Arbetsdomstolens ställningstagande

Arbetsdomstolen avslår Intersolia Ltd:s yrkande om inhibition.

Dom 2019-04-10, målnummer B-34-2019

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Jonas Malmberg, referent, och Hannah Edström. Enhälligt.