HFD 2011 not 22

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då

Not 22. Överklagande av J.M. i mål ang. vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. - Förvaltningsrätten i Linköping biföll en ansökan av Socialnämnden i Norrköpings kommun om att J.M:s son skulle beredas vård enligt 2 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kammarrätten i Jönköping biföll i dom den 23 december 2010 W.S:s överklagande vad avser vård enlig 3 § LVU men avslog överklagandet vad avser vård enligt 2 § samma lag. J.M. yrkade hos Högsta förvaltningsdomstolen att ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU inte skulle bifallas och att den pågående vården skulle upphöra. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-08, Brickman) : Skälen för avgörandet . J.M. har inte överklagat förvaltningsrättens dom. Kammarrättens dom kan vid sådant förhållande inte anses ha gått henne emot. J.M. har därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom (se RÅ 1997 not. 72 och RÅ 2010 ref. 24). Hennes överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. (mål nr 229-11, fd 2011-03-03, Gulliksson)