HFD 2011 not 24

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Fråga var om uppgift som hänförde sig till särskild rättsverkan av brott (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen då / Rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen (fråga om uppgift som hänförde sig till särskild rättsverkan av brott, prejudikatskäl)

Not 24. Överklagande av I.B. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen. - Genom en dom i ett brottmål förklarades ett belopp om 41 800 kr förverkat hos I.B. Tidigare hade en domstol beslutat om kvarstad på samma belopp och kvarstaden skulle bestå t.o.m. två veckor efter det att domen vunnit laga kraft. Rikspolisstyrelsen ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av beslutet om förverkande. Kronofogdemyndigheten uppmanade I.B. att betala skulden. När ingen frivillig betalning gjordes verkställdes beslutet genom utmätning. - I.B. ansökte om att Kronofogdemyndigheten skulle ta bort de uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen som utmätningen gett upphov till. Han anförde i huvudsak att han inte hade haft tillgång till pengarna eftersom de varit belagda med kvarstad. Kronofogdemyndigheten avslog hans begäran. Beslutet motiverades med att uppgifterna i registret motsvarade den faktiska handläggningen, vilken hade skett i enlighet med lagstiftningen på området; förutsättningarna för rättelse enligt 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet (databaslagen) var därmed inte uppfyllda. - I.B. överklagade beslutet. Länsrätten i Gotlands län biföll överklagandet genom en dom den 9 december 2009 och beslutade att uppgifterna i utsöknings- och indrivningsdatabasen skulle blockeras. Länsrätten motiverade sitt avgörande på följande sätt. Vid tiden för registreringen i databasen var det aktuella beloppet, som tidigare tagits i beslag, förverkat till staten och redan överfört till Kronofogdemyndigheten. Därför var uppgiften om I.B:s skuld felaktig. - Kronofogdemyndigheten överklagade länsrättens dom och yrkade att registeruppgifterna skulle kvarstå i databasen. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 17 februari 2010 att inte meddela prövningstillstånd. - Kronofogdemyndigheten yrkade hos Högsta förvaltningsdomstolen att prövningstillstånd skulle beviljas i kammarrätten för prövning av dess överklagande av länsrättens dom. Kronofogdemyndigheten anförde bl.a. följande. Uppgifterna har behandlats enligt lag och de är inte missvisande. Länsrättens domskäl tyder på att länsrätten missförstått regelverket kring förverkande och därför kommit till fel slut. Medlen var inte förverkade till staten vid tidpunkten för registreringen av utsökningsmålet. Först genom utmätningen verkställdes beslutet om att medlen skulle förverkas. Registeruppgifterna återspeglar endast det faktiska händelseförloppet och kan inte anses vara felaktiga. Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-16, Sandström, Lundin, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Målet gäller förutsättningarna för rättelse enligt 3 kap. 3 a § databaslagen av uppgifter som hänför sig till särskild rättsverkan av brott. Det finns inte något vägledande avgörande som gäller den frågan och det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att den prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. (mål nr 1570-10, fd 2011-02-15, Rönström)