HFD 2011 not 27

Ansökan av E.D. m.fl. om rättsprövning av beslut att fastställa järnvägsplan och anta detaljplan

Not 27. Ansökan av E.D. m.fl. om rättsprövning av beslut att fastställa järnvägsplan och anta detaljplan. - Banverket beslutade att fastställa järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnad av Godsstråket genom Bergslagen, sträckan Motala - Norrsten. Regeringen (Näringsdepartementet, 2009-11-26) avslog samtliga överklaganden utom ett som i stället avvisades. - Kommunfullmäktige i Motala kommun beslutade att anta detaljplan för utbyggnad av järnvägen till dubbelspår genom Motala stad, delen Broarna över Göta kanal, Motala ström m.m. Länsstyrelsen i Östergötlands län avslog samtliga överklagandena utom ett som i stället avvisades. Sedan länsstyrelsens beslut överklagats avslog regeringen (Miljödepartementet, 2010-03-04) överklagandena. - E.D. m.fl. yrkade hos Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens båda beslut skulle upphävas eller, för det fall att regeringens beslut avseende järnvägsplanen inte upphävdes, att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ställa villkor för järnvägsbygget. - Högsta förvaltningsdomstolen höll muntlig förhandling i målen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-17, Almgren, Hamberg, Knutsson, Jermsten, Stenman) : Skälen för avgörandet . - - - I enlighet med 17 kap. 1 § 3 miljöbalken har regeringen genom beslut den 27 oktober 2005 prövat tillåtligheten av en utbyggnad av järnväg till dubbelspår på sträckan Motala - Mjölby i Motala och Mjölby kommuner. Tillåtlighetsprövningen innefattar i allt väsentligt avvägningar mellan olika allmänna intressen - näringspolitiska, ekonomiska, miljömässiga - och är därmed av väsentligen politisk natur. - Regeringens beslut i tillåtlighetsfrågan är bindande för den efterföljande prövningen på så sätt att frågan om järnvägens lokalisering blivit slutligt avgjord genom tillåtlighetsbeslutet (RÅ 2008 ref. 89). Järnvägsplanen har därför bara kunnat avse järnvägens sträckning inom det område som regeringens tillåtlighetsbeslut anvisar. Den aktuella detaljplanen är i sin tur avhängig järnvägsplanen. - Rättsprövningen av regeringens beslut i vad de avser lokalisering av den nya järnvägen i Motala begränsas därför till vad som innefattas i regeringens överprövning av besluten om järnvägsplan respektive detaljplan. - - - Efter att ha därefter ha behandlat bl.a. invändningar om att Banverket borde ha utrett ett tunnelalternativ, att kommunen och Banverket inte iakttagit bestämmelserna om samråd med bl.a. sakägare i plan- och bygglagen (1987:10), PBL, respektive lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och att kommunen borde ha använt sig av en egen miljökonsekvensbeskrivning och inte använt sig av Banverkets anförde Högsta förvaltningsdomstolen vidare följande. De i målen tillämpliga bestämmelserna i lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och PBL är allmänt hållna och ger de beslutande organen ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målen har inte kommit fram att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden av det nu aktuella slaget eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendena. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målen att besluten på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Någon möjlighet för Högsta förvaltningsdomstolen att besluta om särskilda villkor för järnvägsbygget finns inte utan domstolen kan antingen undanröja regeringens beslut eller låta dem stå fast. Sökandenas yrkande i detta hänseende föranleder därför ingen domstolens åtgärd. - - - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 1107-10 och 2069-10, fd 2011-01-18, Mattsson)