HFD 2011 not 31

Ansökan av J.B. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att upphäva del av detaljplan

Not 31. Ansökan av J.B. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att upphäva del av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun beslutade att upphäva del av detaljplan omfattande del av fastigheten Brännbo 1:28; syftet var att ett vägparti inte skulle strida mot gällande detaljplan och att vägen skulle enkelriktas för att användas endast för infart från Uppsalavägen. Beslutet överklagades men Länsstyrelsen i Stockholms län avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades men överklagandet avslogs av regeringen (Miljödepartementet, 2008-11-27) . Enligt regeringen förutsatte en trafiksäker utformning av korsningspunkten Stora Brännbovägen-Uppsalavägen att gällande detaljplan upphävdes i aktuella avsnitt. - J.B. m.fl. yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-18, Eliason, Kindlund, Knutsson, Jermsten, Stenman) återgav under Skälen för avgörandet bl.a. innehållet i 2 kap. 4 § första stycket och 3 kap. 15 § första stycket och 18 § första stycketplan- och bygglagen (1987:10), PBL, och fortsatte: I 5 kap. 36 § andra stycket första meningen PBL anges att åtgärder som inte kräver lov och som avser byggnader, andra anläggningar, tomter och allmänna platser ska utföras så att de inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser. I detaljplanen från 1968 gällde beträffande den del som numera upphävts att Stora Brännbovägen skulle vara en återvändsgata med vändplan vid tomt nr 10 i kvarteret Fasanen och gatumarken öster därom fram till Uppsalavägen skulle utgöra parkmark. Om planen upphävs i den del som utgörs av allmän platsmark mellan Stora Brännbovägen och Uppsalavägen kommer planen inte att utgöra hinder för att åstadkomma en anslutning från Uppsalavägen. Högsta förvaltningsdomstolen finner inte att vad sökandena anfört kan anses innebära att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett. Det har inte heller i övrigt visats att det har förekommit fel som kan ha påverkat utgången i ärendet och det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 591-09, fd 2011-03-09, Öjemark)