HFD 2011 not 38

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Rätt för en facklig organisation att överklaga kommunal nämnds beslut, ändringsskäl / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då det framstod som osäkert om en facklig organisation hade rätt att överklaga en kommunal nämnds beslut, ändringsskäl

Not 38. Överklagande av Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Åre kommun ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. - Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Åre kommun beslutade den 14 juni 2007 att uppdra åt räddningschefen att genomföra vissa förändringar i kommunens räddningstjänst. Brandmännens Riksförbund överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Jämtlands län och yrkade att beslutet skulle upphävas. Som grund angav förbundet bl.a. att kommunen saknade handlingsplan enligt 3 kap. 8 § lagen om skydd mot olyckor för den nya mandatperioden och att nämnden därför inte var behörig att fatta några beslut om räddningstjänsten. Länsstyrelsen upphävde beslutet. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut hos Länsrätten i Jämtlands län som avslog överklagandet i dom den 18 mars 2009 (mål nr 73-08). Genom beslut den 16 september 2009 fann Kammarrätten i Sundsvall inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Miljö-, bygg- och räddningsnämnden överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra kammarrättens beslut att inte ge prövningstillstånd. - Brandmännens Riksförbund förelades att yttra sig i målet men hördes inte av . - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-31, Melin, Almgren, Dexe, Hamberg, Brickman) : Skälen för avgörandet . Enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om anledning förekommer till ändring i det slut som förvaltningsrätten kommit till. - I målet aktualiseras frågan om Brandmännens Riksförbund haft rätt att överklaga nämndens nu aktuella beslut. - I 10 kap. 5 § andra stycket lagen om skydd mot olyckor anges att ett beslut enligt lagen som har fattats av en kommunal nämnd får överklagas hos länsstyrelsen. Det finns inte någon särskild bestämmelse om vem som har rätt att överklaga ett sådant beslut. - Enligt den allmänna bestämmelsen i 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Som en förutsättning för talerätt beträffande ett beslut brukar krävas att beslutet antingen påverkar klagandens rättsställning eller berör ett intresse för honom som på något sätt erkänts av rättsordningen. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det förhållandet att ett beslut berör intressen som en facklig organisation har att ta till vara enligt sina stadgar inte är tillräckligt för att uppfylla förutsättningarna för talerätt (RÅ 1973 ref. 20). - Mot denna bakgrund borde det för kammarrätten ha framstått som osäkert om Brandmännens Riksförbund hade rätt att överklaga nämndens beslut och därmed om länsrättens dom var riktig. Högsta förvaltningsdomstolen finner därför att kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i målet enligt 34 a § andra stycket 2 FPL. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Åre kommun prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av nämndens överklagande av Länsrätten i Jämtlands läns dom den 18 mars 2009 i mål nr 73-08. (mål nr 6353-09, fd 2011-03-09, Fazlic)