HFD 2011 not 40

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om socialnämnd kunde besluta att en person måste sälja sin andel i en fritidsfastighet för att vara aktuell för bistånd, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om socialnämnd kunde besluta att en person måste sälja sin andel i en fritidsfastighet för att vara aktuell för bistånd, prejudikatskäl)

Not 40. Överklagande av K.H. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). - Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun slog fast i ett beslut den 21 april 2010 att K.H. för att vara aktuell för fortsatt försörjningsstöd måste sälja sin andel i en fritidsfastighet, med motiveringen att försäljningen kunde leda till en tids självförsörjning. Hon överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Uppsala som avslog överklagandet genom dom den 21 september 2010 (mål nr 4376-10). Förvaltningsrätten ansåg att nämnden haft fog för sitt beslut då K.H. som sökande av bistånd i första hand ska söka tillgodose sina egna behov. Efter överklagande beslutade Kammarrätten i Stockholm den 26 november 2010 att inte meddela prövningstillstånd. - K.H. överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Hon äger en fritidsfastighet i Östhammars kommun gemensamt med sin bror. Hennes mor disponerar ett mindre hus på fastigheten men har nyttjanderätt till hela fastigheten under sin livstid enligt testamente. Enligt lag är det inte möjligt att tvinga fram en försäljning av andelen i fastigheten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-04-05, Melin, Lundin, Jermsten) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Målet gäller i sak frågan om K.H. uppfyller villkoren för rätt till försörjningsstöd, närmare bestämt om kravet på självförsörjning innebär att hon måste vidta åtgärder för att få till stånd en försäljning av sin andel i en fritidsfastighet. - Den fastighetsandel som K.H. äger har tillfallit henne genom testamente men belastas i enlighet med villkor i samma testamente av nyttjanderätt till hela fastigheten till förmån för en annan person. Enligt 12 kap.2 och 6 §§ärvdabalken får en ägare till egendom som belastats med nyttjanderätt på detta sätt inte överlåta eller annars förfoga över egendomen utan nyttjanderättshavarens, eller i andra hand domstols, samtycke. Av utredningen i målet framgår att något sådant samtycke till överlåtelse inte funnits. - Enligt Högsta domstolens praxis har förhållanden som liknar dem i detta mål ansetts utgöra hinder mot bifall till ansökan om försäljning enligt samäganderättslagen (se NJA 2004 s. 14). - K.H. saknade faktiska möjligheter att uppfylla kravet på försäljning av fastighetsandelen på annat sätt än genom att utverka tillstånd till försäljningen från domstol. Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen när det gäller om egendom som omfattas av rådighetsinskränkning på detta sätt ska anses vara realiserbar och den biståndssökande kunna åläggas att vidta åtgärder för dess försäljning. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar överklagandet ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar K.H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 21 september 2010 i mål nr 4376-10. (mål nr 7538-10, fd 2011-03-15, Borlid)