HFD 2011 not 43

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av skatt (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde -befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av trängselskatt (prejudikatskäl)

Not 43. Överklagande av Svenska Bilgruppen AB (bolaget) ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. - Enligt beslut av Transportstyrelsen skulle skatt enligt lagen om trängselskatt avseende december 2008 för 22 av bolagets bilar ha bokförts på styrelsens särskilda konto för trängselskatt senast den 2 mars 2009. Trängselskatten uppgick till totalt 910 kr. Bolagets betalning bokfördes den 2 mars 2009 på styrelsens särskilda konto för fordonsskatt men först den 5 mars på det särskilda kontot för trängselskatt. Skatteverket fastställde den 8 maj 2009 att bolaget var skyldigt att betala tilläggsavgift med 500 kr avseende var och en av de 22 bilarna eftersom trängselskatten inte hade betalats i rätt tid. - Bolaget överklagade Skatteverkets beslut hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 27 oktober 2009 (mål nr 12342-09) avslog överklagandet. I domskälen anförde länsrätten bl.a. att det inte kunde anses uppenbart oskäligt att ta ut den fastställda tilläggsavgiften om 500 kr per bil. - Bolaget överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 22 december 2009 inte meddelade prövningstillstånd. - Bolaget överklagade och yrkade att prövningstillstånd skulle meddelas i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Det kan inte vara lagstiftarens mening att tilläggsavgifter ska dömas ut när bolaget i god tid har erlagt skatten. Den omständigheten att det inbetalda beloppet för trängselskatt av misstag råkat betalas in på ett annat av Transportstyrelsens konton borde inte föranleda tilläggsavgifter med femsiffriga belopp. Transportstyrelsen kunde ha fört in beloppet på rätt konto. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. En betalning ska anses ha skett i rätt tid om den finns bokförd på det särskilda bankkontot för trängselskatt den dag betalning senast ska ha skett enligt beskattningsbeslutet. Den omständigheten att Transportstyrelsen har flera andra bankkonton och således är rätt betalningsmottagare för andra skatter medför inte att en betalning av trängselskatt till ett sådant bankkonto kan ske med befriande verkan för den skattskyldige. I varje beskattningsbeslut anges också tydligt att det är viktigt att betalning av trängselskatt sker till det särskilda bankkontot för trängselskatt. Enligt förarbetena till lagen om trängselskatt är möjligheten till befrielse avsedd för situationer där den skattskyldige nästintill inte haft någon möjlighet att förhindra skattskyldigheten (prop. 2003/04:145 s. 112 f.). Det framstår inte som uppenbart oskäligt att ta ut en tilläggsavgift om en skattskyldig av misstag angett fel konto så att betalningen inte skett i rätt tid. Det framstår inte heller som uppenbart oskäligt att ta ut en tilläggsavgift om 500 kr avseende ett visst skattebeslut när den skattskyldige samtidigt påförts tilläggsavgifter för andra skattebeslut där betalning också skett till fel konto. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-04-08, Melin, Sandström, Almgren, Hamberg, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 12 § lagen om trängselskatt framgår att trängselskatt ska betalas senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beslutet avser. Om trängselskatt inte betalas i rätt tid ska enligt 14 § en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kr. Inbetalning av skatt och avgift ska enligt 16 § göras genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar. Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot. Tilläggsavgift får påföras högst en gång per bil och kalendermånad. Skatteverket får enligt 18 § besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut eller att den ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften. - Bestämmelser om hel eller delvis befrielse från tilläggsavgift har funnits sedan lagen infördes den 1 januari 2005. Frågan om när det kan framstå som uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgift har inte belysts i något vägledande rättsfall. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att bolagets överklagande av länsrättens dom prövas av högre rätt och prövningstillstånd i kammarrätten ska därför meddelas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Svenska Bilgruppen AB prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av bolagets överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 27 oktober 2009 i mål nr 12342-09. (mål nr 109-10, fd 2011-03-23, Stålnacke) Samma dag avgjordes mål nr 1886-10 där omständigheterna var liknande och utgången densamma.