lagen.nu

Lag (2004:629) om trängselskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1007
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-12-01

Inledande bestämmelser

1 § Trängselskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

2 § Skatteverket är beskattningsmyndighet.

För beskattningsmyndighetens räkning ska Transportstyrelsen, genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, besluta om trängselskatt och tilläggsavgift, om inte annat följer av 15, 15 a eller 20 §, samt verkställa uppbörd av sådan skatt och avgift. Lag (2008:1381).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1381, 2008:185

3 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 a § Bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt denna lag. Lag (2008:1381).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1381, 2008:185, 2007:616

3 b § I ärenden och mål om trängselskatt och tilläggsavgift enligt denna lag gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1259

Skattepliktiga fordon

4 § Trängselskatt betalas för en bil som när skattskyldigheten inträder enligt 9 §

 • 1. är införd i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller
 • 2. brukas med stöd av saluvagnslicens. Lag (2014:1501).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1501

5 § Skattepliktig är inte

 • 1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,
 • 2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
 • 3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,
 • 4. EG-mobilkran, eller
 • 5. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt. Lag (2009:229).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Befrielse från skatteplikt i vissa fall

6 § Skatteverket ska besluta om att undanta en viss bil från skatteplikt efter ansökan från

 • 1. den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller
 • 2. den som beviljats motsvarande tillstånd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns synnerliga skäl, ska ett undantag enligt första stycket gälla två bilar.

Befrielse från skatteplikt enligt första eller andra stycket får inte medges om bilen enligt anteckning i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register används i yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i den ursprungliga lydelsen eller yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211). Lag (2014:1501).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:616, 2012:221, 2014:1501
7 § Har upphävts genom lag (2007:616).

Skattskyldighet

8 § Skattskyldig är ägaren av bilen.

Som ägare av bilen anses

 • 1. den som när skattskyldigheten inträder är eller bör vara upptagen som ägare i vägtrafikregistret,
 • 2. i fråga om en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som när skattskyldigheten inträder innehar licensen, eller
 • 3. den som när skattskyldigheten inträder är upptagen som ägare i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren. Lag (2014:1501).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1501

Skattskyldighetens inträde

9 § Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Stockholms kommun som anges i bilaga 1 till denna lag.

Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Göteborgs kommun som anges i bilaga 2 till denna lag. Lag (2010:1023).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1023

Skattens omfattning

10 § Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Stockholms kommun i bilaga 1 till denna lag.

Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Göteborgs kommun i bilaga 2 till denna lag. Lag (2010:1023).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1023

Beskattningsbeslut

11 § Beskattningsbeslut ska fattas för varje bil, för vilken skattskyldighet enligt 9 § har inträtt. Varje beslut ska avse en kalendermånad.

Om mer än en person under en kalendermånad blivit skattskyldig för en bil, ska ett beskattningsbeslut fattas för varje skattskyldig.

Beskattningsbeslut enligt 2 § andra stycket ska fattas senast den 20 i kalendermånaden efter den månad som beslutet avser. Lag (2008:185).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:185

Betalningstid för trängselskatt som har påförts genom automatiserad behandling

12 § Trängselskatt, som har beslutats enligt 2 § andra stycket, ska betalas senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beslutet avser. Lag (2008:185).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:334, 2008:185
13 § Har upphävts genom lag (2008:185).

Tilläggsavgift

14 § Om trängselskatt inte betalas inom den tid som anges i 12 §, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket, ska en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor. Tilläggsavgift får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad.

Beslut om tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket ska fattas senast 20 dagar efter dagen då skatten skulle ha betalats.

Tilläggsavgift och obetald trängselskatt ska betalas senast 30 dagar efter dagen för beslutet om tilläggsavgift. Lag (2008:185).

Rättsfall (1)

HFD 2012 ref. 57: Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I och II).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:616, 2008:185

Rättelse

14 a § Om trängselskatt eller tilläggsavgift som har beslutats enligt 2 § andra stycket har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska Transportstyrelsen rätta beslutet. Lag (2008:1381).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1381, 2008:185

Beslut när trängselskatt eller tilläggsavgift inte har påförts genom automatiserad behandling

15 § Om det inte har fattats något beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket, får beskattningsmyndigheten besluta i frågan. Sådant beslut får fattas, i fråga om trängselskatt, senast 60 dagar efter den dag då ett beslut enligt 2 § andra stycket senast skulle ha kunnat fattas och, i fråga om tilläggsavgift, senast 60 dagar efter dagen då skatten skulle ha betalats.

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts enligt första stycket ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen. Lag (2008:185).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:616, 2008:185

Omprövning

15 a § Beskattningsmyndigheten ska ompröva beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift, om den skattskyldige begär det eller det finns andra skäl.

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts vid omprövning ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen. Lag (2008:185).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:185

15 b § När beskattningsmyndigheten på eget initiativ omprövar ett beslut, ska omprövningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan.

En begäran av den skattskyldige om omprövning ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan. Om Transportstyrelsen har beslutat om rättelse eller om beskattningsmyndigheten på eget initiativ har omprövat ett beslut, ska en begäran om omprövning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar efter beslutsdagen.

När beskattningsmyndigheten på den skattskyldiges begäran omprövar ett beslut om tilläggsavgift, får myndigheten samtidigt till den skattskyldiges fördel ompröva det beskattningsbeslut som föregått tilläggsavgiften, även om tiden för att begära omprövning av detta beslut har gått ut. Lag (2008:1381).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1381, 2008:185

Inbetalning av skatt och avgift

16 § Inbetalning av skatt och avgift skall göras genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar enligt denna lag.

Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

Anstånd med betalning

17 § Bestämmelserna i 63 kap. 2, 4–7 och 23 §§, 65 kap. 4 § första stycket och 7 § samt 67 kap. 5 § första stycket 6 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas i fråga om anstånd med betalning av trängselskatt och tilläggsavgift. Med skattetillägg ska då i stället avses tilläggsavgift. Lag (2011:1259).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:241, 2008:185, 2011:1259

Befrielse och återbetalning

18 § Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldige, besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften. Lag (2008:185).

Rättsfall (2)

HFD 2012 ref. 57: Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I och II).
RÅ 2008 ref. 42: Situationen efter en trafikolycka har varit sådan att det framstått som...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:185

Användningsförbud

18 a § En skattepliktig bil får inte användas om trängselskatt eller tilläggsavgift inte har betalats inom den tid som anges i 12 §, 14 § tredje stycket, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket. Användningsförbudet inträder dock först när

 • 1. obetald trängselskatt och tilläggsavgift uppgår till mer än 5 000 kronor, och
 • 2. minst sex månader har gått från den dag då ett belopp överstigande 5 000 kronor senast skulle ha betalats.

I den totala skulden ska inte räknas in

 • 1. skatt eller avgift som en tidigare ägare av bilen är skyldig att betala och som har beslutats efter ägarbytet, eller
 • 2. skatt eller avgift för vilken anstånd med betalningen gäller.

Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats.

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket medge att en viss bil får användas trots bestämmelserna i första stycket. Lag (2014:1501).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1501

18 b § Om en bil har sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo, får den användas av den nya ägaren även om trängselskatt eller tilläggsavgift som en tidigare ägare är skattskyldig för inte har betalats. Detsamma gäller för en bil som tillhör ett konkursbo i fråga om trängselskatt eller tilläggsavgift som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för. Lag (2014:1501).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1501

18 c § Om en bil används i strid med 18 a §, ska en polisman eller bilinspektör ta hand om bilens registreringsskyltar.

Den som enligt första stycket har tagit hand om registreringsskyltarna får medge att bilen förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Lag (2014:1501).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1501

Överklagande

19 § Beslut som avses i 15, 15 a, 17 och 18 §§ samt 18 a § fjärde stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut som avses i 6 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den sökande eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Bestämmelserna i 67 kap. 7–10 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas i fråga om behörig förvaltningsrätt. Lag (2014:1501).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:616, 2008:185, 2014:1501

20 § Överklagande av den skattskyldige eller av sökanden skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den skattskyldige eller sökanden fick del av beslutet. Överklagande av allmänna ombudet skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från dagen för det överklagade beslutet.

Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

Beskattningsmyndigheten skall snarast ompröva det överklagade beslutet. Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

21 § Vid handläggning i förvaltningsrätt av mål om tilläggsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det finns anledning att anta att tilläggsavgiften inte kommer att tas ut. Lag (2009:843).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:843

22 § En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt eller avgift som omprövningen eller överklagandet avser.

Verkställighet

23 § Om skatt eller avgift enligt denna lag inte betalas i rätt tid, skall den lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Bilaga 1

Stockholms kommun
 • 1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.
Stockholms innerstad
/Kartan är inte med här/
Essingeleden
/Kartan är inte med här/
 • 2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från Lindhagensgatan.
Dag före helgdag och under juli månad ska ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Stockholms innerstad

Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.30–6.59 15
7.00–7.29 25
7.30–8.29 35
8.30–8.59 25
9.00–9.29 15
9.30–14.59 11
15.00–15.29 15
15.30–15.59 25
16.00–17.29 35
17.30–17.59 25
18.00–18.29 15
Essingeleden
Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.30–6.59 15
7.00–7.29 22
7.30–8.29 30
8.30–8.59 22
9.00–9.29 15
9.30–14.59 11
15.00–15.29 15
15.30–15.59 22
16.00–17.29 30
17.30–17.59 22
18.00–18.29 15

Bilaga 2

Göteborgs kommun /Kartan är inte med här/
Tider klockan Skattebelopp kronor
6.00–6.29 9
6.30–6.59 16
7.00–7.59 22
8.00–8.29 16
8.30–14.59 9
15.00–15.29 16
15.30–16.59 22
17.00–17.59 16
18.00–18.29 9

Bilaga 2

Göteborgs kommun /Kartan är inte med här/
Tider klockan Skattebelopp kronor
6.00–6.29 9
6.30–6.59 16
7.00–7.59 22
8.00–8.29 16
8.30–14.59 9
15.00–15.29 16
15.30–16.59 22
17.00–17.59 16
18.00–18.29 9
/Kartan är inte med här/ Förordning (2016:1007).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:629

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:629
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag, utom bilagan till lagen, träder i kraft den 1 januari 2005.
 • 2. Bilagan till lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer och gäller till och med utgången av juli 2006, men tillämpas även därefter för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 augusti 2006.

Lag (2004:1037) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2004:1037
Rubrik
Lag (2004:1037) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förordning (2005:238) om ikraftträdande av bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2004:629 vad avser bil.
Ikraft
2006-01-03
SFS-nummer
2005:238
Rubrik
Förordning (2005:238) om ikraftträdande av bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2005:547) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:151, bet. 2004/05:SkU34, rskr. 2004/05:293
Omfattning
ändr. bil. p 1
SFS-nummer
2005:547
Rubrik
Lag (2005:547) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2005:897) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:21, bet. 2005/06:SkU8, rskr. 2005/06:77
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:897
Rubrik
Lag (2005:897) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2006:241) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:241
Rubrik
Lag (2006:241) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2006:334) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:198, bet. 2005/06:SkU32, rskr. 2005/06:251
Ikraft
2006-06-01
Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
2006:334
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006. Äldre bestämmelse gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2006:334) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2007:616) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 2006/07:212
Ikraft
2007-08-01
Omfattning
upph. 7 §;ändr. 5, 6, 13, 14, 15, 19 §§;ny 3 a §, bil.
SFS-nummer
2007:616
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2007:616) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 2006/07:212
Omfattning
utgår genom 2008:1042
Ikraft
2012-08-01
SFS-nummer
2007:617
Rubrik
Lag (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2008:185) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154
Ikraft
2008-07-01
Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §;ändr. 2, 3 a, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§;nya 14 a, 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 14 a, 15 a §§
SFS-nummer
2008:185
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2008:185) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2008:1041) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6, rskr. 2008/09:67
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2008:1041
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. För bil som före ikraftträdandet dels är införd i vägtrafikregistret, dels är undantagen från skatteplikt enligt 5 § 4, gäller 5 § i sin äldre lydelse till och med den 31 juli 2012.
Rubrik
Lag (2008:1041) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2008:1042) om ändring i lagen (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6, rskr. 2008/09:67
Omfattning
ändr. 2007:617 utgår
SFS-nummer
2008:1042
Rubrik
Lag (2008:1042) om ändring i lagen (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2008:1381) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Omfattning
ändr. 2, 3 a, 14 a, 15 b §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1381
Rubrik
Lag (2008:1381) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2009:229) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2009-04-29
SFS-nummer
2009:229
Rubrik
Lag (2009:229) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2009:843) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:843
Rubrik
Lag (2009:843) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2010:1023) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:189, bet. 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1;ändr. 9, 10 §§;ny bil. 2
SFS-nummer
2010:1023
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2010:1023) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2011:1259) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 17 §;ny 3 b §
SFS-nummer
2011:1259
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på skatt för vilken skattskyldighet inträder efter utgången av 2011.
 • 2. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 3 b § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.
 • 3. De nya bestämmelserna om anstånd med betalning av skatt och avgift i 17 § tillämpas från och med ikraftträdandet. Bestämmelserna om ränta i 17 § tillämpas dock på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).
Rubrik
Lag (2011:1259) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2011:1490) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:133, bet. 2010/11:SkU34, rskr. 2010/11:297
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. bil. 2
SFS-nummer
2011:1490
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. För passager av betalstationer som sker under perioden den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014 gäller punkten 2 i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2011:1490) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2012:221) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
Ikraft
2012-06-01
CELEX-nr
32009R1071
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
2012:221
Rubrik
Lag (2012:221) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:26, bet. 2013/14:SkU15, rskr. 2013/14:95
Ikraft
2015-09-07
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2013:1067
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2014:248) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:76, bet. 2013/14:SkU24, rskr. 2013/14:186
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2014:248
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:248) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2014:1501) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 4, 6, 8, 19 §§;nya 18 a, 18 b, 18 c §§, rubr. närmast före 18 a §
SFS-nummer
2014:1501
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:1501) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förordning (2015:253) om ikraftträdande av lagen (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2013:1067
SFS-nummer
2015:253
Rubrik
Förordning (2015:253) om ikraftträdande av lagen (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 2
SFS-nummer
2016:1007
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation