Lag (2004:629) om trängselskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-06-17
Ändring införd
SFS 2004:629 i lydelse enligt SFS 2024:519
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-26

Inledande bestämmelser

1 §  Trängselskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

Prop. 2003/04:145: I den inledande bestämmelsen anges att trängselskatt skall betalas till staten. Trängselskatt är således en statlig skatt.

2 §  Skatteverket är beskattningsmyndighet.

[S2]För beskattningsmyndighetens räkning ska Transportstyrelsen, genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, besluta om trängselskatt och tilläggsavgift, om inte annat följer av 15, 15 a eller 20 §, samt verkställa uppbörd av sådan skatt och avgift. Lag (2008:1381).

Prop. 2007/08:52: Ändringen i paragrafen är föranledd av att bestämmelserna om expeditionsavgift tas bort och av att bestämmelserna till grund för omprövning av beslut flyttas till 15 a §. I övrigt görs en redaktionell ändring av bestämmelsen.

Prop. 2003/04:145: Bestämmelsen har till viss del utformats efter förebild från fordonsskattelagen (1988:327).

I första stycket anges att det är Skatteverket som är beskattningsmyndighet.

I 3 § fordonsskattelagen stadgas att Skatteverket är beskattningsmyndighet för fordonsskatten. Påförande av skatt genom automatiserad databehandling svarar emellertid ...

3 §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Prop. 2003/04:145: Bestämmelsen har utformats i enlighet med 1 § andra stycket i fordonsskattelagen. Bestämmelsen hänvisar till sådana definitioner i

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner som har betydelse för uttag av trängselskatt enligt ...

3 a §  Bestämmelserna i 3639 §§förvaltningslagen (2017:900) om rättelse och ändring av beslut tillämpas inte i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt denna lag. Lag (2018:818).

Prop. 2007/08:52: Undantaget från förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser om underrättelse och motivering avseende beslut tas bort eftersom det inte längre finns något behov av ett undantag. Se vidare kommentar i avsnitt 4.6.

Ett undantag från 26 och <a href="https://lagen.nu/1986:223#P27" ...

3 b §  I ärenden och mål om trängselskatt och tilläggsavgift enligt denna lag gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §, samt
 2. betalningssäkring i 46 kap., 68 kap. 1 §, 69 kap.1318 §§ och 71 kap. 1 §. Lag (2011:1259).

Skattepliktiga fordon

4 §  Trängselskatt betalas för en bil som när skattskyldigheten inträder enligt 9 §

 1. är införd i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller
 2. brukas med stöd av saluvagnslicens. Lag (2014:1501).

Prop. 2003/04:145: Trängselskatt betalas för bil som när skattskyldigheten inträder enligt 9 §, dvs. när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation som anges i bilagan till denna lag, är införd i vägtrafikregistret eller brukas med stöd av saluvagnslicens. Som fordon införda i vägtrafikregistret räknas även fordon som är tillfälligt registrerade i detta register. Bestämmelsen är utformat i enlighet med vad Lagrådet har förordat.

Eftersom militära fordon dels inte registreras ...

5 §  Skattepliktig är inte

 1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,
 2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
 3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,
 4. EG-mobilkran, eller
 5. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt. Lag (2009:229).

Prop. 2008/09:53: Av ändringen framgår att EG-mobilkran inte är skattepliktig för trängselskatt. Angående begreppet EG-mobilkran, se kommentaren till 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner samt avsnitt 6.2.

Prop. 2008/09:12: Ändringen innebär att nuvarande bestämmelse i 5 § 4 slopas och att undantaget från skatteplikt för trängselskatt för miljöbilar därmed upphör att gälla. Dagens bestämmelse i 5 § 5 flyttas till 5 § 4.

Den nya lydelsen av paragrafen, och ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen till ändringen, innebär en tidigareläggning av den ändring som annars skulle ha trätt i kraft den 1 augusti 2012 enligt lagen (2007:617) ...

Prop. 2003/04:145: I paragrafen regleras de bilar som inte är skattepliktiga. Eftersom trängselskatt är en statlig skatt skall, enligt punkten 1, den som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige inte betala trängselskatt. Bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret är, enligt punkten 2, inte heller skattepliktig.

Bussar i kollektivtrafik skall inte ...

Befrielse från skatteplikt i vissa fall

6 §  Skatteverket ska besluta om att undanta en viss bil från skatteplikt efter ansökan från

 1. den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller
 2. den som beviljats motsvarande tillstånd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, ska ett undantag enligt första stycket gälla två bilar.

[S3]Befrielse från skatteplikt enligt första eller andra stycket får inte medges om bilen enligt anteckning i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register används i yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055, eller yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211). Lag (2022:463).

Prop. 2011/12:80: Vad som är att anse som yrkesmässig trafik framgår av artikel 2 i trafiktillståndsförordningen. Av 1 kap. 3 § i den nya yrkestrafiklagen framgår att trafiktillståndsförordningen och den nya yrkestrafiklagen även ska tillämpas på företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg med lätta lastbilar eller personbilar med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton. Hänvisningen ...

Prop. 2003/04:145: För att undanta rörelsehindrade från trängselskatt görs en koppling till sådana parkeringstillstånd för rörelsehindrade som avses i 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276). Eftersom det är olämpligt att i en lag hänvisa till en av regeringen beslutad förordning hänvisas det i paragrafen till den lag som bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om parkeringstillstånd, dvs. lagen (1975:88) ...

7 § Har upphävts genom lag (2007:616).

Skattskyldighet

8 §  Skattskyldig är ägaren av bilen.

[S2]Som ägare av bilen anses

 1. den som när skattskyldigheten inträder är eller bör vara upptagen som ägare i vägtrafikregistret,
 2. i fråga om en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som när skattskyldigheten inträder innehar licensen, eller
 3. den som när skattskyldigheten inträder är upptagen som ägare i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren. Lag (2014:1501).

Prop. 2003/04:145: I denna paragraf anges, i likhet med bestämmelsen i 10 § fordonsskattelagen, att skattskyldigheten åvilar bilens registrerade ägare. Genom hänvisning till den som, när skattskyldigheten inträder, är eller bör vara upptagen som ägare i vägtrafikregistret blir ägarbegreppet i 4 § lagen (2001:558) om ...

Skattskyldighetens inträde

9 §  Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Stockholms kommun som anges i bilaga 1 till denna lag.

[S2]Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Göteborgs kommun som anges i bilaga 2 till denna lag. Lag (2010:1023).

Prop. 2003/04:145: Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation som anges i bilagan till denna lag. Vad som avses med formuleringen ”brukas vid passage” behandlas närmare i avsnitt 7.2.4, jfr vidare NJA 1972 s. 177. De skattebelagda passagerna redovisas i separat bilaga.

Betalningsskyldighet

9 a §  Den som är skattskyldig är också betalningsskyldig för trängselskatt och tilläggsavgift. Av 17 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem framgår att en EETS- betalningsförmedlare är betalningsskyldig för trängselskatt i vissa fall. Lag (2022:350).

Skattens omfattning

10 §  Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Stockholms kommun i bilaga 1 till denna lag.

[S2]Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Göteborgs kommun i bilaga 2 till denna lag. Lag (2010:1023).

Prop. 2003/04:145: Skattenivåerna kan variera vid en skattebelagd passage och mellan olika skattebelagda passager. Bestämmelserna om skattens omfattning, var den tas ut och under vilka tidpunkter som den skall tas ut, anges därför i bilaga till lagen.

Beskattningsbeslut

11 §  Beskattningsbeslut ska fattas för varje bil, för vilken skattskyldighet enligt 9 § har inträtt. Varje beslut ska avse en kalendermånad.

[S2]Om mer än en person under en kalendermånad blivit skattskyldig för en bil, ska ett beskattningsbeslut fattas för varje skattskyldig.

[S3]Om mer än en person eller EETS-betalningsförmedlare under en kalendermånad blivit betalningsskyldig för en bil, ska ett beskattningsbeslut fattas avseende varje betalningsskyldig. Lag (2022:350).

Prop. 2007/08:52: I första stycket anges att beskattningsbeslut ska avse en kalendermånad i stället för ett kalenderdygn samt att beslut ska fattas för varje bil, för vilken skattskyldighet enligt 9 § har inträtt.

Bestämmelsen i andra stycket, som är ny, tar sikte på situationer då en bil bytt ägare under den aktuella kalendermånaden. I dessa fall ska, om skattepliktiga passager har gjorts såväl under den förre som den nye ägarens innehavstid, beskattningsbeslut fattas för varje skattskyldig. ...

Prop. 2003/04:145: I första stycket anges när ett beskattningsbeslut skall fattas. Den skattskyldige kan därmed företa ett flertal skattepliktiga passager per dygn, men Vägverket kommer således endast att fatta ett beskattningsbeslut per kalenderdygn. I och med att ett beslut skall fattas för varje bil per kalenderdygn, kommer endast en expeditionsavgift att kunna påföras per dygn, se vidare kommentaren vid 13 §.

Om ett beslut som har fattats har blivit uppenbart oriktigt på grund av något misstag ...

11 a §  Beskattningsbeslut enligt 2 § andra stycket ska fattas senast den 20 i kalendermånaden efter den månad som beslutet avser. Lag (2022:350).

Betalningstid för trängselskatt som har påförts genom automatiserad behandling

12 §  Trängselskatt, som har beslutats enligt 2 § andra stycket, ska betalas senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beslutet avser. Lag (2008:185).

Prop. 2007/08:52: Betalningstiden för trängselskatt som bestämts i beslut av Vägverket genom automatiserad behandling enligt 2 § andra stycket ändras. Skatten

ska ha betalats senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beskattningsbeslutet avser. Skatt som påförts genom ett beskattningsbeslut som avser januari ska således betalas senast den 31 mars. ...

Prop. 2003/04:145: Bestämmelsen, som diskuteras i avsnitt 7.6, reglerar när skatten senast skall betalas. Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt. Enligt 2 § lagen (1930:173) om lagstadgad tid får skatten betalas nästa vardag, om sista ...

13 § Har upphävts genom lag (2008:185).

Tilläggsavgift

14 §  Om trängselskatt inte betalas inom den tid som anges i 12 §, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket, ska en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor. Detta gäller dock inte när en EETS- betalningsförmedlare är betalningsskyldig för trängselskatten enligt 17 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. Tilläggsavgift får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad.

[S2]Beslut om tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket ska fattas senast 20 dagar efter dagen då skatten skulle ha betalats.

[S3]Tilläggsavgift och obetald trängselskatt ska betalas senast 30 dagar efter dagen för beslutet om tilläggsavgift. Lag (2022:350).

Prop. 2007/08:52: I första stycket ändras hänvisningarna till de bestämmelser som anger frister för betalning. Hänvisningen till 12 § avser sista betalningsdag för skatt som påförts av Vägverket. Av 15 § andra stycket och den nya 15 a § andra stycket framgår sista betalningsdag för skatt som påförts genom beslut av Skatteverket.

Tilläggsavgiften höjs från 200 kronor till 500 kr. Första stycket ändras vidare på så sätt att tilläggsavgift för en kalendermånad får påföras en skattskyldig högst en ...

Prop. 2003/04:145: I paragrafen finns bestämmelser om en särskild avgift (tilläggsavgift) som en administrativ sanktion för dem som inte betalar trängselskatten eller expeditionsavgiften eller gör det för sent. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 7.7.1. Benämningen ”tilläggsavgift” har valts i enlighet med vad Lagrådet har förordat.

 • HFD 2012:57:Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I och II).

Rättelse

14 a §  Om trängselskatt eller tilläggsavgift som har beslutats enligt 2 § andra stycket har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska Transportstyrelsen rätta beslutet. Lag (2008:1381).

Prop. 2007/08:52: Innehållet i paragrafen, som är ny, motsvarar den nuvarande bestämmelsen i 11 § andra stycket, dock med vissa redaktionella ändringar. Bestämmelsen har flyttats för att uppnå bättre systematik i lagtexten.

Beslut när trängselskatt eller tilläggsavgift inte har påförts genom automatiserad behandling

15 §  Om det inte har fattats något beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket, får beskattningsmyndigheten besluta i frågan. Sådant beslut får fattas, i fråga om trängselskatt, senast 60 dagar efter den dag då ett beslut enligt 2 § andra stycket senast skulle ha kunnat fattas och, i fråga om tilläggsavgift, senast 60 dagar efter dagen då skatten skulle ha betalats.

[S2]Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts enligt första stycket ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen. Lag (2008:185).

Prop. 2007/08:52: Innehållet i första meningen i första stycket, som till viss del motsvarar nuvarande regel i första stycket, innebär ett förtydligande om att Skatteverket kan fatta beslut i en fråga om trängselskatt eller tilläggsavgift om Vägverket dessförinnan inte fattat något beslut genom automatiserad be-

handling. Bestämmelsen har utformats med <a href="https://lagen.nu/2006:227#K4P2S3" ...

Prop. 2003/04:145: Av denna paragraf framgår hur beslut om omprövning skall gå till och inom vilka tidsfrister sådan omprövning skall begäras av den skattskyldige. Det är beskattningsmyndigheten som bestämmer inom vilken tid sådan skatt eller avgift skall betalas. Det allmänna ombudet hos Skatteverket kan inte begära omprövning av ett beslut enligt lagen om trängselskatt. Bestämmelsen avhandlas närmare i avsnitt 7.7.3.

Omprövning

15 a §  Beskattningsmyndigheten ska ompröva beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift, om den skattskyldige begär det eller det finns andra skäl.

[S2]Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts vid omprövning ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen. Lag (2008:185).

Prop. 2007/08:52: Paragrafen, som är ny, innehåller vissa bestämmelser angående Skatteverkets omprövning av beslut.

I första stycket återfinns, med viss ändring, den nuvarande regeln i 15 § första stycket. Ändringen innebär i huvudsak att bestämmelsen endast avser omprövningsbeslut.

Andra stycket innehåller en regel om betalningstid. Bestämmelsen, som motsvarar nuvarande regel i 15 § andra stycket, tar sikte på fall då ytterligare trängselskatt eller tilläggsavgift har påförts ...

15 b §  När beskattningsmyndigheten på eget initiativ omprövar ett beslut, ska omprövningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan.

[S2]En begäran av den skattskyldige om omprövning ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan. Om Transportstyrelsen har beslutat om rättelse eller om beskattningsmyndigheten på eget initiativ har omprövat ett beslut, ska en begäran om omprövning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar efter beslutsdagen.

[S3]När beskattningsmyndigheten på den skattskyldiges begäran omprövar ett beslut om tilläggsavgift, får myndigheten samtidigt till den skattskyldiges fördel ompröva det beskattningsbeslut som föregått tilläggsavgiften, även om tiden för att begära omprövning av detta beslut har gått ut. Lag (2008:1381).

Prop. 2007/08:52: I paragrafen, som är ny, finns bl.a. bestämmelser om tidsfrister för omprövning.

Första stycket i paragrafen innehåller en ny regel om frist för Skatteverket att på eget initiativ ompröva ett beslut. Ett sådant omprövningsbeslut ska fattas senast 60 dagar efter det första beslutet som fattats i frågan. Detta innebär t.ex. att om Vägverket fattat ett beslut om trängselskatt genom automatiserad behandling den 20 mars, så har Skatteverket tid på sig till och med den 19 maj att ...

Inbetalning av skatt och avgift

16 §  Inbetalning av skatt och avgift skall göras genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar enligt denna lag.

[S2]Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

Prop. 2003/04:145: Inbetalning av de skatter och avgifter som beslutas enligt denna lag, skall göras genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar. Beloppen anses betalda den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

 • HFD 2011 not 43:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av skatt (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde -befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av trängselskatt (prejudikatskäl)

Anstånd med betalning

17 §  Bestämmelserna i 63 kap.2, 47 och 23 §§, 65 kap. 4 § första stycket och 7 § samt 67 kap. 5 § första stycket 6skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas i fråga om anstånd med betalning av trängselskatt och tilläggsavgift. Med skattetillägg ska då i stället avses tilläggsavgift. Lag (2011:1259).

Prop. 2005/06:65: Hänvisningen till 60 och 60 a §§fordonsskattelagen (1988:327) byts ut mot hänvisningar till 17 kap. 2 och 2 a §§ samt 19 kap. 6 § första och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483). Anledningen är att bestämmelser om skattetillägg ...

Prop. 2007/08:52: Ändringen är föranledd av att bestämmelserna om expeditionsavgift tas bort.

Prop. 2003/04:145: Enligt hänvisningen till fordonsskattelagen skall vissa av den lagens bestämmelser om anstånd tillämpas på trängselskatt, expeditionsavgift och tilläggsavgift. Vid tillämpning av fordonsskattelagens bestämmelser skall med skatt avses även expeditionsavgift och med skattetillägg skall då i stället avses tilläggsavgift.

Befrielse och återbetalning

18 §  Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldige, besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften. Lag (2008:185).

Prop. 2007/08:52: Ändringen är föranledd av att bestämmelserna om expeditionsavgift tas bort.

Prop. 2003/04:145: Som anförts i avsnitt 7.7.6 kan det finnas situationer där det skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift. Möjligheten att befria bilens ägare från skatt eller avgift, alternativt att återbetala redan betalt belopp, bör dock användas restriktivt och främst i situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra ...

 • HFD 2012:57:Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I och II).
 • HFD 2011 not 43:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av skatt (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde -befrielse från tilläggsavgift vid felaktig betalning av trängselskatt (prejudikatskäl)
 • RÅ 2008:42:Situationen efter en trafikolycka har varit sådan att det framstått som uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt.

Användningsförbud

18 a §  En skattepliktig bil får inte användas om trängselskatt eller tilläggsavgift inte har betalats inom den tid som anges i 12 §, 14 § tredje stycket, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket. Användningsförbudet inträder dock först när

 1. obetald trängselskatt och tilläggsavgift uppgår till mer än 5 000 kronor, och
 2. minst sex månader har gått från den dag då ett belopp överstigande 5 000 kronor senast skulle ha betalats.

[S2]I den totala skulden ska inte räknas in

 1. skatt eller avgift som en tidigare ägare av bilen är skyldig att betala och som har beslutats efter ägarbytet,
 2. skatt eller avgift för vilken anstånd med betalningen gäller, eller
 3. skatt som en EETS-betalningsförmedlare är skyldig att betala enligt 17 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

[S3]Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats.

[S4]Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket medge att en viss bil får användas trots bestämmelserna i första stycket. Lag (2022:350).

18 b §  Om en bil har sålts vid en exekutiv försäljning, av ett konkursbo eller enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får den användas av den nya ägaren även om trängselskatt eller tilläggsavgift som en tidigare ägare är skattskyldig för inte har betalats. Detsamma gäller för en bil som tillhör ett konkursbo i fråga om trängselskatt eller tilläggsavgift som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för. Lag (2022:1232).

Prop. 2021/22:239: Paragrafen behandlar situationen när ett fordon, trots ett befintligt användningsförbud, ändå får användas. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Genom ett tillägg anges att ett fordon får användas om det sålts enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall även om trängselskatt eller tilläggsavgift, som en tidigare ägare är skattskyldig för, inte har betalats. Ett tidigare användningsförbud belastar ...

18 c §  Om en bil används i strid med 18 a §, ska en polisman eller bilinspektör ta hand om bilens registreringsskyltar.

[S2]Den som enligt första stycket har tagit hand om registreringsskyltarna får medge att bilen förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Lag (2014:1501).

Överklagande

19 §  Beslut som avses i 15, 15 a, 17 och 18 §§ samt 18 a § fjärde stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut som avses i 6 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den sökande eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Bestämmelserna i 67 kap.710 §§skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas i fråga om behörig förvaltningsrätt. Lag (2014:1501).

20 §  Överklagande av den skattskyldige eller av sökanden skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den skattskyldige eller sökanden fick del av beslutet. Överklagande av allmänna ombudet skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från dagen för det överklagade beslutet.

[S2]Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

[S3]Beskattningsmyndigheten skall snarast ompröva det överklagade beslutet. Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2003/04:145: Rätten att överklaga till allmän förvaltningsdomstol omfattar beslut om befrielse från skatteplikt efter ansökan av person som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, beslut om befrielse från skatteplikt efter ansökan av bilens ägare om att undanta bil med en totalvikt ...

21 §  Vid handläggning i förvaltningsrätt av mål om tilläggsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det finns anledning att anta att tilläggsavgiften inte kommer att tas ut. Lag (2009:843).

Prop. 2003/04:145: I bestämmelsen stadgas att länsrätt skall hålla muntlig förhandling vid handläggning av mål om tilläggsavgift, om den skattskyldige begär det. Bestämmelsen har utformats till viss del i enlighet med 47 § fordonsskattelagen. För handläggning av mål om tilläggsavgift i kammarrätten skall bestämmelserna om handläggning enligt 9 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ...

22 §  En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt eller avgift som omprövningen eller överklagandet avser.

Prop. 2003/04:145: Enligt bestämmelsen måste den skattskyldige betala den skatt eller avgift som omprövningen eller överklagandet avser, även om en begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut har gjorts.

Särskilda bestämmelser när en EETS-betalningsförmedlare är betalningsskyldig

22 a §  Om ett beslut enligt 11, 14 a eller 15 § avser trängselskatt som en EETS-betalningsförmedlare är betalningsskyldig för enligt 17 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem, ska beslutet skickas till betalningsförmedlaren i stället för till den skattskyldige. Detsamma gäller för beslut som beskattningsmyndigheten på eget initiativ fattar enligt 15 a eller 18 §.

[S2]En EETS-betalningsförmedlare ska underrättas om andra beslut än de beslut som avses i första stycket om de påverkar betalningen av trängselskatt som EETS-betalningsförmedlaren är betalningsskyldig för. Lag (2022:350).

22 b §  Om en EETS-betalningsförmedlare är betalningsskyldig för trängselskatt enligt 17 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem, ska det som sägs om den skattskyldige i följande bestämmelser i stället tillämpas på EETS-väganvändaren:

 1. 15 a, 15 b, 18 och 20 §§, och
 2. 19 §, i fråga om beslut enligt 15, 15 a och 18 §§. Lag (2022:350).

22 c §  Om en EETS-betalningsförmedlare är betalningsskyldig för trängselskatt enligt 17 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem, ska det som sägs om den skattskyldige i 19 § i stället tillämpas på EETS- betalningsförmedlaren, i fråga om beslut enligt 17 §. Lag (2022:350).

22 d §  När en EETS-väganvändare underrättas om beskattningsmyndighetens beslut genom sin EETS- betalningsförmedlare, ska tiden för överklagande av beslutet enligt 20 § räknas från den dag då EETS-väganvändaren fick del av underrättelsen. Lag (2022:350).

Verkställighet

23 §  Om skatt eller avgift enligt denna lag inte betalas i rätt tid, skall den lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Prop. 2003/04:145: Den som inte betalar trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift inom föreskriven tid kommer att bli utsatt för indrivningsåtgärder enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. De sammanlagda beloppen som inte har betalats för det aktuella kalenderdygnet kommer i normalfallet att vara tillräckligt höga för att motivera en indrivning. Vid indrivning får verkställighet ske enligt <a href="https://lagen.nu/1981:774" ...

Bilaga 1

/Upphör att gälla U: den dag som regeringen bestämmer/

Stockholms kommun
 1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.
Stockholms innerstad
/Kartan är inte med här/
Essingeleden
/Kartan är inte med här/
 1. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från Lindhagensgatan.
Dag före helgdag ska, om inget annat framgår av tredje eller fjärde stycket, ingen skatt tas ut.
Skatt ska tas ut för
 • dag före långfredagen,
 • dag före Kristi himmelsfärdsdag, och
 • dag före alla helgons dag.
Skatt ska även tas ut för, om de infaller på en vardag utom lördag,
 • dag före första maj och
 • dag före nationaldagen.
Under juli månad ska ingen skatt tas ut förutom för de fem första vardagarna utom lördag i den månaden.
Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.
Med högsäsong avses 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Med lågsäsong avses övrig tid.
Stockholms innerstad
Tider klockanSkattebelopp kronor lågsäsongSkattebelopp kronor högsäsong
6.00–6.291515
6.30–6.592530
7.00–8.293545
8.30–8.592530
9.00–9.291520
9.30–14.591111
15.00–15.291520
15.30–15.592530
16.00–17.293545
17.30–17.592530
18.00–18.291520
Essingeleden
Tider klockanSkattebelopp kronor lågsäsongSkattebelopp kronor högsäsong
6.00–6.291515
6.30–6.592227
7.00–8.293040
8.30–8.592227
9.00–9.291520
9.30–14.591111
15.00–15.291520
15.30–15.592227
16.00–17.293040
17.30–17.592227
18.00–18.291520
 1. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong. Lag (2018:200).

Bilaga 1

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

Stockholms kommun
 1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.
Stockholms innerstad
/Kartan är inte med här/
Essingeleden
/Kartan är inte med här/
 1. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från Lindhagensgatan.
Dag före helgdag ska, om inget annat framgår av tredje eller fjärde stycket, ingen skatt tas ut.
Skatt tas ut för
 • dag före långfredagen,
 • dag före Kristi himmelsfärdsdag, och
 • dag före alla helgons dag.
Skatt ska även tas ut för, om de infaller på en vardag utom lördag,
 • dag före första maj och
 • dag före nationaldagen.
Under juli månad ska ingen skatt tas ut förutom för de fem första vardagarna utom lördag i den månaden.
Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.
Med högsäsong avses 1 mars-dagen före midsommarafton och 15 augusti-30 november. Med lågsäsong avses övrig tid.
Stockholms innerstad
Tider klockanSkattebelopp kronor lågsäsongSkattebelopp kronor högsäsong
6.00-6.291515
6.30-6.592530
7.00-8.293545
8.30-8.592530
9.00-9.291520
9.30-14.591111
15.00-15.291520
15.30-15.592530
16.00-17.293545
17.30-17.592530
18.00-18.291520
Essingeleden
Tider klockanSkattebelopp kronor lågsäsongSkattebelopp kronor högsäsong
6.00-6.291515
6.30-6.592227
7.00-8.293040
8.30-8.592227
9.00-9.291520
9.30-14.591111
15.00-15.291520
15.30-15.592227
16.00-17.293040
17.30-17.592227
18.00-18.291520
 1. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong. Lag (2023:395).

Bilaga 2

Göteborgs kommun
 1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.
/Kartan är inte med här/
 1. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.
Tider klockanSkattebelopp kronor
6.00-6.299
6.30-6.5916
7.00-7.5922
8.00-8.2916
8.30-14.599
15.00-15.2916
15.30-16.5922
17.00-17.5916
18.00-18.299
 1. Skatt betalas inte enligt punkt 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.
 2. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.
 3. Vid passage av någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen inträder skattskyldighet enligt 9 § andra stycket endast om passage av någon av kontrollpunkterna enligt punkt 6 har skett inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.
 4. Karta av vilken det framgår var kontrollpunkterna för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet ska placeras.
/Kartan är inte med här/ Förordning (2020:120).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag, utom bilagan till lagen, träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Bilagan till lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer och gäller till och med utgången av juli 2006, men tillämpas även därefter för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 augusti 2006.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:265, Prop. 2003/04:145, Bet. 2003/04:SkU35
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1037) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §

Förordning (2005:238) om ikraftträdande av bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt

Omfattning
ikrafttr. av 2004:629 vad avser bil.
Ikraftträder
2006-01-03

Lag (2005:547) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:293, Prop. 2004/05:151, Bet. 2004/05:SkU34
Omfattning
ändr. bil. p 1

Lag (2005:897) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:77, Prop. 2005/06:21, Bet. 2005/06:SkU8
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:241) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:334) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006. Äldre bestämmelse gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:251, Prop. 2005/06:198, Bet. 2005/06:SkU32
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2006-06-01

Lag (2007:616) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:212, Prop. 2006/07:109, Bet. 2006/07:SkU19
Omfattning
upph. 7 §; ändr. 5, 6, 13, 14, 15, 19 §§; ny 3 a §, bil.
Ikraftträder
2007-08-01

Lag (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2006/07:212, Prop. 2006/07:109, Bet. 2006/07:SkU19
Omfattning
utgår genom 2008:1042

Lag (2008:185) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:154, Prop. 2007/08:52, Bet. 2007/08:SkU23
Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 3 a, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§; nya 14 a, 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 14 a, 15 a §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:1041) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. För bil som före ikraftträdandet dels är införd i vägtrafikregistret, dels är undantagen från skatteplikt enligt 5 § 4, gäller 5 § i sin äldre lydelse till och med den 31 juli 2012.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:67, Prop. 2008/09:12, Bet. 2008/09:SkU6
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1042) om ändring i lagen (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:67, Prop. 2008/09:12, Bet. 2008/09:SkU6
Omfattning
ändr. 2007:617 utgår

Lag (2008:1381) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 2, 3 a, 14 a, 15 b §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:229) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:188, Prop. 2008/09:53, Bet. 2008/09:TU9
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-04-29

Lag (2009:843) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:1023) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket tillämpas från och med den 1 januari 2013.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:294, Prop. 2009/10:189, Bet. 2009/10:SkU39
Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 9, 10 §§; ny bil. 2
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1259) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på skatt för vilken skattskyldighet inträder efter utgången av 2011.
 2. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 3 b § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.
 3. De nya bestämmelserna om anstånd med betalning av skatt och avgift i 17 § tillämpas från och med ikraftträdandet. Bestämmelserna om ränta i 17 § tillämpas dock på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap.skattebetalningslagen (1997:483).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 17 §; ny 3 b §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1490) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. För passager av betalstationer som sker under perioden den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014 gäller punkten 2 i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:297, Prop. 2010/11:133, Bet. 2010/11:SkU34
Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:221) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:95, Prop. 2013/14:26, Bet. 2013/14:SkU15
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-09-07

Lag (2014:248) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:186, Prop. 2013/14:76, Bet. 2013/14:SkU24
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2014:1501) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 4, 6, 8, 19 §§; nya 18 a, 18 b, 18 c §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:253) om ikraftträdande av lagen (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Omfattning
ikrafttr. av 2013:1067

Lag (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:139) om ikraftträdande av lagen (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1007

Lag (2018:200) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:200, Prop. 2017/18:74, Bet. 2017/18:SkU13
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2018:818) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:176, Prop. 2019/20:30, Bet. 2019/20:SkU16
Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2020-12-16

Förordning (2020:849) om ikraftträdande av lagen (2020:120) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Omfattning
ikrafttr. av 2020:120

Lag (2022:350) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2021/22:230, Prop. 2021/22:118, Bet. 2021/22:TU10
Omfattning
ändr. 11, 14, 18 a §§; nya 9 a, 11 a, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§, rubr. närmast före 9 a, 22 a §§
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:463) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2021/22:303, Prop. 2021:22, Bet. 2021/22:TU15
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2022-06-15

Lag (2022:1232) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2021/22:450, Prop. 2021/22:239, Bet. 2021/22:TU18
Omfattning
ändr. 18 b §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2023:395) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:202, Prop. 2022/23:80, Bet. 2022/23:SkU19
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2024-09-04

Förordning (2024:519) om ikraftträdande av lagen (2023:395) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Omfattning
ikrafttr. av 2023:395