HFD 2011 not 61

Beslut om skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (avslag)

Not 61. Ansökan av L.D. om rättsprövning av ett beslut ang. skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde. - Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattade beslut om skyddsföreskrifter som i nu aktuell del inte ändrades av regeringen (Miljödepartementet, 2010-11-25) . I ansökningen om rättsprövning anförde L.D. bl.a. följande. Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska hänsyn tas till enskilda intressen när man prövar frågor om områdesskydd. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark och vatten får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Det kan inte vara ett angeläget allmänt intresse att förbjuda tvåtaktsmotorer i Öresjö. Samma krav ställs inte beträffande t.ex. Vänern och Göta älv. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-06-08, Melin, Dexe, Hamberg, Saldén Enérus, Jäderblom) : Skälen för avgörandet . - - - Av 7 kap. 22 § miljöbalken framgår att länsstyrelsen får meddela beslut som innebär inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett vattenskyddsområde, om det behövs för att tillgodose syftet med området. Vid en prövning av en sådan fråga om skydd ska enligt 7 kap. 25 § hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. - Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 28 augusti 2009 med stöd av bl.a. 7 kap. 22 § miljöbalken att förbjuda framdrivande av fordon med vissa motorer på vattendrag eller sjö i närmare angivna zoner inom ett område som länsstyrelsen i samma beslut förklarade som vattenskyddsområde för en vattentäkt. Förbudet, som gäller fr.o.m. den 1 januari 2011, avser bensin- eller dieseldrivna tvåtaktsmotorer vars avgaser överstiger gränsvärdena för avgasutsläpp enligt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:4) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. - I det nu klandrade avgörandet har regeringen instämt i länsstyrelsens bedömning i fråga om förbudet och avslagit överklaganden av länsstyrelsens beslut i denna del. - Högsta förvaltningsdomstolen finner att det i målet inte har framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag eller att det vid handläggningen har förekommit något annat fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 74-11, fd 2011-05-18, Öjemark)