HFD 2011 not 67

För att möjliggöra åtkomst till strandområde (avslag)

Not 67. Ansökan av A.P. och S.P. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Värmdö kommun antog den 17 juni 2009 en detaljplan för fastigheten Hemmesta 11:1 m.fl. Syftet med planen är bl.a. att tillförsäkra allmänheten åtkomst till strand på ett område där det skett en uppgrundning av vattenområdet närmast stranden. Området lades i planen ut som naturmark. - Sedan beslutet överklagats avslogs överklagandena av Länsstyrelsen i Stockholms län och sedermera av regeringen (Miljödepartementet, 2010-12-02 ). Regeringen anförde därvid följande. Regeringen har i ärendet endast att pröva kommunens beslut att anta aktuell detaljplan. Vid denna prövning har regeringen enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att antingen fastställa eller upphäva beslutet i dess helhet. - Regeringen konstaterar att frågan om rätt till mark- och vattenområdet i anslutning till Hemmesta träsk inte kan prövas i ett detaljplaneärende utan prövas i särskild ordning genom en lantmäteriförrättning. - Enligt 5 kap. 2 § PBL ska vid utformningen av en detaljplan skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. - I ärendet har framkommit att det skett en uppgrundning av vattenområdet närmast stranden vid klagandenas fastighet och att det råder en viss osäkerhet vad gäller äganderätten till det uppgrundade området. Av utställningsutlåtandet framgår bl.a. att kommunen bedömt att det uppgrundade området inte bedöms ligga inom hemfridszonen för de närmast liggande bostadshusen samt att områdets bredd, nivåskillnaden och avstånden till bostadshusen motiverar att området läggs ut som naturmark för att tillförsäkra åtkomst till stranden. Regeringen bedömer att kommunen haft tillräckliga skäl att redovisa området som allmän plats utan att först ha utrett äganderätts- och fastighetsförhållandena. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - A.P. och S.P. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde i huvudsak följande. De köpte fastigheten 1958. Enligt en karta över fastigheten upprättad vid avstyckning och gränsbestämning 1957 ingår den aktuella strandremsan i deras fastighet. Allmänheten kommer inte ner till stranden utan att gå på tomten eller att gå ut i vattnet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-06-21, Melin, Almgren, Dexe, Hamberg, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . - - - Den 2 maj 2011 upphävdes PBL och ersattes av en ny plan- och bygglag (2010:900). Av övergångsbestämmelserna till den nya lagen följer att den äldre lagen gäller i detta mål. - Enligt 2 kap. 1 § den äldre lagen ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 5 kap. 2 § första stycket ska man vid utformningen av en detaljplan ta skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. - Som regeringen har konstaterat kan frågan om rätt till mark- och vattenområdet i anslutning till Hemmesta träsk inte prövas i ett detaljplaneärende utan den prövas i särskild ordning genom en lantmäteriförrättning. - Det har i målet inte kommit fram att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 236-11, fd 2011-06-01, Öjemark)