HFD 2011 not 70

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Klagande som inte tidigare varit part i målet var inte berättigad att först hos Högsta förvaltningsdomstolen träda in som part i rättegången genom att överklaga kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 70. Överklagande av TeliaSonera Sverige AB i mål ang. offentlig upphandling. - Genom ett av Inera AB fattat tilldelningsbeslut antogs TeliaSonera Sverige AB som leverantör. Softtronic AB ansökte om överprövning. Förvaltningsrätten i Stockholm biföll ansökningen i dom den 4 maj 2011 och förordnade att ny utvärdering av anbuden skulle genomföras varvid anbudet från TeliaSonera Sverige AB inte skulle beaktas. Inera AB överklagade men Kammarrätten i Stockholm beslutade den 21 juni 2011 att inte meddela prövningstillstånd. - TeliaSonera Sverige AB överklagade kammarrättens beslut. Bolaget gjorde gällande att det borde ha beretts tillfälle att yttra sig hos förvaltningsrätten och kammarrätten och att bolaget i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 471-11 hade rätt att överklaga kammarrättens beslut. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-07-08, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet. Enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får ett avgörande av kammarrätt överklagas av den som det angår, om avgörandet gått honom emot. - TeliaSonera Sverige AB har inte överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten. TeliaSonera Sverige AB har därmed inte rätt att först hos Högsta förvaltningsdomstolen träda in som part i målet (RÅ 2002 ref. 58 och RÅ 2008 not. 114). TeliaSonera Sverige AB:s överklagande hos Högsta förvaltningsdomstolen ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar TeliaSonera Sverige AB:s överklagande. (mål nr 4658-11, fd 2011-07-08, Krafft)