RÅ 2008 not 114

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Klagande som inte tidigare varit part i målet var inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången genom att överklaga kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 114. Överklagande av T.J. i mål angående tvångsåtgärder enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. - Länsrätten i Stockholms län beslutade i dom den 10 mars 2008 att de handlingar som omfattades av revisionen av SNS-LAN Trading AB i likvidation (bolaget) fick eftersökas och omhändertas i Draupner Universal AB:s lokaler på P.O. Hallmans gata 15 i Stockholm. Under förutsättning att de eftersökta handlingarna inte påträffades där medgav länsrätten att handlingar som omfattades av revisionen även fick eftersökas och omhändertas hos Hagenfeldt Advokatbyrå AB (advokatbyrån) med adress Döbelnsgatan 15 i Stockholm. Domen överklagades av bolaget och advokatbyrån hos Kammarrätten i Stockholm som i det nu överklagade beslutet avvisade advokatbyråns överklagande och avskrev målet avseende bolaget. Kammarrättens beslut överklagades till Regeringsrätten som inte beviljade prövningstillstånd (mål nr 2613-08). - T.J. anförde i överklagande hos Regeringsrätten att han ville ansluta sig till bolagets och advokatbyråns överklagande av kammarrättens beslut. Vidare yrkade han ersättning för kostnader i Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2008-07-03, Fernlund, Ståhl, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. T.J. har tidigare inte varit part i målet och är inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången (jfr RÅ 2002 ref. 58). Hans talan kan därför inte tas upp till prövning. - Förutsättningar för att bevilja ersättning för kostnader föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader. (fd I 2008-07-01, Bolund Thornell)