HFD 2011 not 71

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut i utlämnandefrågan

Not 71. Överklagande av Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun i mål ang. utlämnande av allmän handling. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-07-12, Jäderblom) : Skälen för avgörandet. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan den som begärt att få ta del av en handling överklaga ett beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller annars förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att någon annan än sökanden inte är behörig att överklaga ett beslut angående rätten att ta del av allmänna handlingar. Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun har således inte rätt att överklaga kammarrättens dom. Överklagandet ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. (mål nr 4705-11, fd 2011-07-12, Perttu)