HFD 2011 not 79

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Inkomstskatt (återköp av pensionsförsäkring, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Ersättning kunde inte beviljas i mål om återköp av pensionsförsäkring / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då frågan gällde om återköp av en pensionsförsäkring var helt avgörande för möjligheten att undvika konkurs (prejudikatskäl)

Not 79. Överklagande av P.W. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om återköp av pensionsförsäkring. - P.W. ansökte hos Skatteverket om dispens för återköp av sin pensionsförsäkring i SEB Trygg Liv. Enligt försäkringsbolaget fanns inga försäkringstekniska hinder mot återköp av försäkringen. Denna hade den 1 juli 2010 ett tekniskt återköpsvärde om 653 381 kr. - Skatteverket beslutade den 17 augusti 2010 att avslå P.W:s begäran om dispens. P.W. överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Linköping som i dom den 7 september 2010 avslog överklagandet (mål nr 7249-10). Sedan P.W. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Jönköping den 24 november 2010 att inte meddela prövningstillstånd. - P.W. överklagade och yrkade att han skulle beviljas dispens för återköp av sin pensionsförsäkring. Han yrkade också ersättning för kostnader i Högsta förvaltningsdomstolen. - Skatteverket medgav att prövningstillstånd meddelades i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Av kontrolluppgifter för 2010 framgår att P.W. fått utbetalningar från sin pensionsförsäkring hos SEB Trygg Liv med 168 560 kr och allmän pension med 51 926 kr. Från beloppen har dragits preliminär skatt. Enligt protokoll från konkursförhandling den 14 april 2011 uppgick restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten till 148 111 kr. Vid förhandlingen bestred P.W. Skatteverkets konkursansökan och förnekade påståendet om obestånd. Han försattes den 28 april 2011 i konkurs efter egen ansökan. Den omständigheten att P.W. numera är försatt i konkurs kan inte utgöra skäl att inte pröva ansökan. Återköpsbeloppet skulle mer än väl täcka kända utestående skulder och konkursen skulle därmed kunna hävas. Med kännedom om att P.W. försatts i konkurs kan det möjligen ifrågasättas om han inte redan vid tidpunkten för ansökan om dispens var på obestånd och att ett återköp hade kunnat medföra en varaktig lösning på de ekonomiska problemen. Å andra sidan förefaller det som att uppgifterna om de löpande pensionsutbetalningarna inte var kända i vare sig dispens- eller konkursärendet. Låga levnadskostnader och förekomsten av privata fordringar talar emot att obestånd förelegat redan vid ansökningstidpunkten. Det skulle onekligen ha varit av vikt för rättstillämpningen att frågan om obestånd blivit prövad i kammarrätten för att därigenom förstärka den praxis gällande obestånd i återköpsärenden som utvecklats genom RÅ 2010 ref. 89 I och II samt för att i övrigt klarlägga rättsläget. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-09-15, Sandström, Almgren, Knutsson, Jermsten, Stenman) : Skälen för avgörandet . Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit (2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (3). - Av 58 kap. 18 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) följer att en pensionsförsäkring får återköpas i vissa särskilt angivna fall. I andra stycket finns den i målet aktuella dispensregeln. Enligt den får Skatteverket medge återköp om försäkringstagaren är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl. Ett medgivande förutsätter att återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer. - I samband med en ändring av återköpsreglerna 1993 angavs som exempel på fall då dispens kan medges att försäkringstagaren kan visa att han är på obestånd och att ett återköp är helt avgörande för möjligheten att undvika konkurs (prop. 1993/94:85 s. 52 f., jfr prop. 2005/06:124 s. 66). - Högsta förvaltningsdomstolen gör följande bedömning. - Av Skatteverkets yttrande framgår att verket ansökt om att P.W. skulle försättas i konkurs och att denne därefter den 28 april 2011 efter egen ansökan försatts i konkurs. Särskilt mot bakgrund av vad som i förarbetena förutsatts vara dispensskäl är det motiverat med en sakprövning i kammarrätten. Prövningstillstånd bör därför meddelas. - Ett mål om återköp av pensionsförsäkring är inte ett sådant mål som avses i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Yrkandet om ersättning för kostnader ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar P.W. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 7 september 2010 i mål nr 7249-10. - Högsta förvaltningsdomstolen avslår P.W:s yrkande om ersättning för kostnader enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. - (mål nr 7470-10, fd 2011-08-24, Björner)