HFD 2011 not 84

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Undantaget för bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel ansågs omfatta ett åtagande att i samband med en aktiemission förvärva sådana aktier som inte tecknats / När ersättning med visst belopp begärts i kammarrätten för kostnader där kunde en i Högsta förvaltningsdomstolen framställd begäran om ersättning för ytterligare kostnader i kammarrätten inte prövas

Not 84. Överklagande av JP Bank AB Momsgrupp ang. mervärdesskatteplikt för garantiåtaganden i samband med aktieemission. - Skatteverket påförde JP Bank AB Momsgrupp ytterligare mervärdesskatt avseende redovisningsperioder 2002 och 2003 för tjänster i form av åtagande att förvärva aktier som inte tecknats vid nyemission eller att förvärva hela emissionen för vidare spridning. - Länsrätten i Stockholms län (2007-08-22, ordf. Lagercrantz, nämndemannen Berg skiljaktig) avslog momsgruppens överklaganden. - Kammarrätten i Stockholm (2009-01-14, Schött, Riberdahl, Svensson, referent) avslog momsgruppens överklagande och fann inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. - Momsgruppen överklagade, yrkade att förhandsavgörande skulle inhämtas och att ersättning för kostnader skulle beviljas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-10-10, Melin, Sandström, Brickman, Ståhl, Jäderblom) återgav under Skälen för avgörandet bestämmelserna i artikel 13 B d 5 i sjätte direktivet (77/388/EEG) och 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), Högsta förvaltningsdomstolens fråga till EU-domstolen följt av EU-domstolens dom den 10 mars 2011 i mål C-540/09 och Högsta förvaltningsdomstolens dom (se HFD 2011 ref. 38), samt fortsatte därefter. Eftersom EU-domstolen redan har besvarat frågan om undantag från skatteplikt enligt den aktuella direktivbestämmelsen för ersättning för garantigivningstjänster är det obehövligt att inhämta förhandsavgörande i förevarande mål. Det står också klart att momsgruppens överklagande i fråga om mervärdesskatt ska bifallas. - Med hänsyn till utgången i mervärdesskattefrågan ska momsgruppen beviljas ersättning för kostnader i målen hos länsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. - Av 7 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. följer att en framställning om ersättning för kostnader ska göras hos den domstol där kostnaderna har uppkommit. Framställningen ska ha kommit in innan domstolen avgör målet. - Hos kammarrätten framställde momsgruppen ett yrkande om ersättning med ett bestämt belopp för specificerade kostnader i målet där. Högsta förvaltningsdomstolen kan inte pröva en begäran om ersättning för kostnader i kammarrätten som framställts först i Högsta förvaltningsdomstolen. Begärd ersättning till den del den överstiger det i kammarrätten yrkade beloppet kan därför inte läggas till grund för bedömningen av ersättningsbeloppets storlek. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas beslut att påföra JP Bank AB Momsgrupp utgående skatt på omsättning av garantigivningstjänster i samband med aktieemissioner. - Högsta förvaltningsdomstolen beviljar JP Bank AB Momsgrupp ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. med 100 000 kr. (mål nr 1773-1775-09, fd 2011-09-21, Engsbråten)