HFD 2011 not 90

I ett ärende om antagande av detaljplan för en organisation enligt sina stadgar inte hade som huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen och inte heller för en person vars civila rättigheter eller skyldigheter inte berördes av planen

Not 90. Ansökan om rättsprövning av T.F. och Kulturarvet - Ej till salu! av ett beslut att anta detaljplan. - Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade den 15 april 2010 att anta detaljplan för Bulten 19, del av Södermalm 3:1 och 3:10 vid Hornstull i stadsdelen Södermalm. Syftet med planen är bl.a. att skapa förutsättningar för ett bilfritt torg för torgliv och serveringar samt förbättrad omstigning mellan bussar och tunnelbana. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog den 20 oktober 2010 överklaganden från T.F. och Kulturarvet - Ej till salu!. Genom beslut den 10 februari 2011 avslog regeringen (Miljödepartementet) deras överklagande av länsstyrelsens beslut. - T.F. och Kulturarvet - Ej till salu! ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. att detaljplanen strider mot plan- och bygglagen (1987:10), att samrådsutskicket inte motsvarade de krav som ställs på en kungörelse, att ökad exploatering och kommersialisering kommer att öka de redan svåra miljöproblemen och att planerna på en galleria kommer att leda till höjda lokalhyror och utslagning av småföretag. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-11-01, Dexe, Jermsten, Stenman, Saldén Enérus, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Enligt 2 § får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). - Bestämmelsen i 16 kap. 13 § miljöbalken avser en ideell förening eller en annan juridisk person som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, inte är vinstdrivande, har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år och har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd. - Av ansökan framgår att T.F. bor utanför planområdet. Det har inte kommit fram i målet att han i egenskap av fastighetsägare eller på annan grund är berörd av regeringens beslut på ett sådant sätt att beslutet innefattar en prövning av hans civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Kulturarvet - Ej till salu! har enligt ingivna stadgar inte till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen och är därför inte en sådan miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. - Ansökningarna om rättsprövning ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna om rättsprövning. - (mål nr 1621-11, fd 2011-10-19, Jonsson)