HFD 2011 not 94

I fråga om beslut att till polismyndighet utlämna uppgifter som inhämtats för trängselskatteändamål

Not 94. Ansökan av J.T. om rättsprövning av ett beslut att utlämna uppgifter till polismyndighet. - Polismyndigheten i Stockholms läns begärde hos Transportstyrelsen att få uppgifter om vissa passager ur vägtrafikregistret som registrerats där för trängselskatteändamål. Enligt polismyndigheten var uppgifterna av avgörande betydelse i en förundersökning om grovt rån. Transportstyrelsen avslog begäran i beslut den 1 juni 2011 och angav att ett utlämnande stred med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Polismyndigheten överklagade beslutet till regeringen. - Regeringen (2011-07-28, Näringsdepartementet) upphävde beslutet. Regeringen hänvisade till den s.k. generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL och förklarade att de begärda uppgifterna avseende kamerabilder skyndsamt skulle göras tillgängliga för polismyndigheten. - J.T. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Regeringens beslut innebär att polisen ges insyn i vägtrafikregistrets uppgifter om passager vid en betalstation för trängselskatt vilka hämtats in genom allmän kameraövervakning. Beslutet innebär intrång i privatlivet och saknade stöd i lag. Beslutet medförde en kränkning av vägtrafikanters civila rättigheter enligt artikel 8 i Europakonventionen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-11-14, Melin, Sandström, Almgren, Jäderblom) : Skälen för avgörandet . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Av vad J.T. åberopat eller vad som i övrigt har framkommit i målet framgår inte att han berörs av regeringens beslut om utlämnande av uppgifter rörande trängselskatt. Hans ansökan ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen. (mål nr 5186-11, fd 2011-11-08)