HFD 2011 not 95

Den närmare innebörden av ett gåvobrev var oklar (inkomstskatt)

Not 95. Överklagande av A m.fl. (sökandena) och Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Två makar överförde genom gåvobrev i början av 1900-talet värdehandlingar till en ”familjefond”. Enligt fondens föreskrifter gällde bl.a. att avkastningen successivt skulle utbetalas till givarnas bröstarvingar och att barnbarnsbarnen, efter att de blivit berättigade till andel i avkastningen, skulle få ut sin andel av kapitalet när de uppnått viss ålder. Sökandenas far övervägde att avsäga sig sin rätt till avkastning. Sökandenas frågor avsåg hur en utbetald avkastning skulle beskattas (fråga 1) och vilka skatteeffekterna skulle bli av en utbetalning till dem av kapitalandelen efter en avsägelse (fråga 2). Vidare om svaret på fråga 2 skulle ändras om någon avsägelse inte skedde utan kapitalet betalades ut först efter faderns bortgång (fråga 3). - Skatterättsnämnden (2011-03-03, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) åberopade RÅ 1998 ref. 28 och besvarade samtliga frågor med att beskattning skulle ske i inkomstslaget tjänst enligt bestämmelserna om periodiskt understöd i 10 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. André, ordf ., och Svanberg var med instämmande av sekreteraren Gilbe skiljaktiga och ansåg med hänvisning till NJA 1984 s. 246, och till RÅ 1997 ref. 31 inklusive Skatterättsnämndens motivering till den där ej överklagade frågan angående slutliga utbetalningar, att fråga 2 skulle besvaras med att någon inkomstbeskattning av de slutliga mottagarna inte skulle ske och att fråga 3 därmed förföll. Också Dahlberg var skiljaktig. Han ansåg att ansökningen borde avvisas med hänsyn till att de civilrättsliga rättsverkningarna av gåvobrevet inte var tillräckligt klara. -Sökandena yrkade att frågorna 2 och 3 skulle besvaras med att en utbetalning av kapitalandelen inte skulle inkomstbeskattas medan Skatteverket yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas. Sökandena anförde bl.a. följande. Det är här inte fråga om en egentlig familjestiftelse som i RÅ 1998 ref. 28 utan om en svävande äganderätt som beror på ett förordnande om en uppskjuten gåva. Visserligen har en temporär familjestiftelse bildats under den period då avkastningstagarna ska uppbära sin avkastning. Utbetalningen till de blivande kapitalägarna är emellertid inte en utbetalning från stiftelsen utan ett fullbordande av den uppskjutna gåvan. När en utbetalning civilrättsligt sett är en gåva tar regeln om skattefrihet i 8 kap. 2 § IL rimligtvis över den mer generella regeln om periodiska understöd i 10 kap. 6 §. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-11-17, Sandström, Almgren, Brickman, Ståhl, Jäderblom) : Skälen för avgörandet . I en bestämmelse i gåvobrevet anges att ”Rätt till afkastning eller andel i fondens kapital må ej öfverlåtas …”. I målet har inte belysts hur den bestämmelsen förhåller sig till att fadern, som förutsätts i frågorna 1 och 2, avstår från avkastningsrätten. Något svar på dessa frågor bör därför inte lämnas. Med de oklara förutsättningarna för fråga 2 är det inte visat att sökandena står inför något sådant val mellan olika handlingsalternativ som motiverar att fråga 3 besvaras. - Mot denna bakgrund ska förhandsbeskedet undanröjas och ansökningen avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. (mål nr 1728-11, fd 2011-09-21, Saar)