HFD 2011:32

Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningar anses ha tillerkänts pension även för tiden efter det att uttaget av pensionen återkallats. Samordning av arbetslöshetsersättning och pension ska därför ske trots att sökanden inte längre uppbär pension.

Småföretagarnas arbetslöshetskassa (kassan) beslutade den 14 maj 2008 att med stöd av 68 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, av S.L. återkräva 77 520 kr avseende arbetslöshetsersättning som han erhållit för perioden den 8 januari 2007 till och med den 22 februari 2008. Som skäl för sitt beslut uppgav kassan bl.a. följande. S.L. har under perioden den 8 januari 2007 - den 22 februari 2008 fått full arbetslöshetsersättning. Det har sedan kommit till kassans kännedom från Försäkringskassan att S.L. från och med den 1 januari 2007 blivit beviljad ålderspension. Ålderspensionens månadsbelopp är på 11 181 kr per månad. Pensionsbeloppet på 11 181 kr reduceras från S.L:s arbetslöshetsersättning. Det har även kommit till kassans kännedom att han har återkallat sin ålderspension. Utbetalningen av ålderspensionen upphör att gälla från och med den 1 mars 2007. Trots att S.L. har återkallat utbetalning av sin ålderspension så kommer kassan ändock att dra av ålderspension från hans arbetslöshetsersättning även fortsättningsvis. Även om den arbetssökande frivilligt avstår från att lyfta pensionen görs pensionsavdrag. Kassan har inte funnit anledning att helt eller delvis befria S.L. från återbetalningsskyldighet.

Arbetslöshetsersättningen skall därför återbetalas.

Arbetslöshetskassan vidhöll vid omprövning den 17 juni 2008 sitt beslut.

Länsrätten i Stockholms län

S.L. överklagade arbetslöshetskassans beslut hos länsrätten och yrkade att det skulle ändras på så sätt att endast en begränsad del av den utbetalda arbetslöshetsersättningen skulle återbetalas. Han medgav att för den tid han uppburit både arbetslöshetskassa och pension var det självklart att återbetalning skulle ske. Till stöd för sin talan anförde S.L. bl.a. följande. Han försattes på grund av kassans mycket långsamma handläggning i en omöjlig situation där försörjningsmöjligheter saknades. Han blev därför tvungen att söka pension för att klara livets nödtorft. När han senare under februari 2007 fick besked om att arbetslöshetsersättning hade beviljats, stoppade han genast pensionen. Under oktober 2006 blev han utan uppdrag i sitt företag. Han hade då varit medlem i kassan under ett stort antal år. Hans ansökte om ersättning i oktober 2006 och per den 1 november fick han ett rörigt eller i vart fall ett mycket svårtytt brev av kassan om de handlingar han skulle insända. Därefter hördes inget från kassan förrän under andra veckan i februari 2007. Under perioden oktober 2006 - mitten av januari 2007 hade han ingen inkomst alls. Detta beroende på den mycket segdragna handläggningen på kassan. Under mellantiden hade han kontakt med Försäkringskassan för att efterhöra möjligheter att få till stånd någon annan form av inkomst. I kontakt med Försäkringskassan fick han rådet att eftersom han uppnått 61 års ålder söka om pension, för i det fallet skulle utbetalningen komma snart. I princip samma dag som han fick besked från kassan att han skulle få arbetslöshetskassa begärde han att pensionen skulle upphöra omedelbart.

Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. Till stöd för sin inställning anförde kassan bl.a. följande. Det är inte riktigt att handläggningstiden varit lång. Första kontakten togs först den 5 januari 2007 och beslut fattades den 7 februari 2007, efter det att kompletteringar inkommit den 30 januari samt den 2 februari 2007. S.L. menar att från och med mars 2007 har inget förekommit som borde kunna föranleda återkrav. Kassan konstaterar tvärtom följande. Dagpenning för den som uppbär pension ska göras enligt 27 och 32 §§ ALF på det sätt som redovisats i omprövningsbeslutet. Att förtida uttag av ålderspension återkallas saknar betydelse; pensionsavdrag ska trots återkallelse göras.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län (2009-03-31, ordförande Löfgren) yttrade: Tillämpliga bestämmelser - Enligt 25 § ALF lämnas ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen med ett belopp per dag som är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning). Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst det belopp som regeringen fastställer och lägst det belopp som bestäms enligt 24 § andra stycket, om inte annat följer av denna lag. - Av 27 § ALF framgår följande. Dagpenning till sökande som har tillerkänts allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete, lämnas med 65 procent av den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden med den begränsning som följer av 25 § andra stycket. - Enligt 32 § ALF skall dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning enligt 27 § minskas med 1/260 av årspensionen. Motsvarande avdrag skall göras på dagpenning i form av grundbelopp, om den sökande tillerkänts ålderspension eller annan pension på sätt som anges i 27 §. - I 68 § ALF anges följande. Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp eller har någon på annat sätt obehörigen eller med för högt belopp fått ersättning och har han eller hon skäligen bort inse detta, skall det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detta gäller om det inte i det särskilda fallet finns anledning att helt eller delvis befria från återbetalningsskyldighet. - Utredningen i målet - S.L. har i anmälningar om arbetslöshet daterade den 8 januari 2007 och den 28 december 2007 uppgett att han inte tillerkänts pension eller annan form av ersättning som grundar sig på tidigare arbete. - Arbetslöshetskassan har i beslut den 7 februari 2007 beviljat S.L. arbetslöshetsersättning från och med den 1 januari 2007. - Försäkringskassan beslutade den 12 februari 2007 att upphöra att betala ut S.L:s ålderspension från och med mars 2007. - Länsrättens bedömning - Fråga i målet är inledningsvis om S.L:s arbetslöshetsersättning skall samordnas med hans pension även från och med den 1 mars 2007 då han från och med det datumet återkallat pensionsuttaget. - I ALF och dess förarbeten saknas stöd för att samordning av arbetslöshetsersättning och tillerkänd ålderspension skall upphöra vid en återkallelse av pensionsuttaget. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för att samordna S.L:s arbetslöshetsersättning med hans pension även efter återkallelsen och således för perioden den 1 mars 2007 - den 22 februari 2008. - Genom att inte meddela kassan att han tagit ut pension från och med januari 2007 har S.L. orsakat att ersättning lämnats med för högt belopp. Återbetalningsskyldigheten är i sådana fall strikt, vilket innebär att det saknar betydelse om S.L. varit i god tro eller ej. Han är därför återbetalningsskyldig för arbetslöshetsersättning som utgått med för högt belopp även för perioden den 1 mars 2007 - den 22 februari 2008. Storleken på återbetalningsbeloppet är inte ifrågasatt. Skäl att helt eller delvis befria från återbetalningsskyldighet har inte framkommit. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för sitt beslut och överklagandet skall således avslås. - Länsrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm

S.L. överklagade länsrättens dom och yrkade i första hand att han skulle anses återbetalningsskyldig endast för arbetslöshetsersättning avseende januari och februari 2007 och i andra hand att han helt eller delvis skulle befrias från återbetalningsskyldighet.

Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. Kassan anförde bl.a. följande. S.L. anmälde sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen den 30 oktober 2006. Kassan skickade med anledning av hans anmälan ett allmänt formulerat informationsbrev samt kassakort till honom och informerade generellt om hur han borde gå till väga för att ansöka om arbetslöshetsersättning. S.L. avanmäldes som arbetssökande på arbetsförmedlingen den 13 december 2006. Kassan saknar noteringar om att någon annan kontakt än detta förekommit mellan kassan och S.L. under år 2006. S.L. skickade inte in vare sig kassakort eller några andra ansökningshandlingar till kassan förrän i januari 2007. Han har inte ansökt om arbetslöshetsersättning avseende perioden den 30 oktober - 13 december 2006. S.L. har intygat att hans tidigare verksamhet upphörde tillfälligt den 31 december 2006, vilket innebär att han betraktas som arbetslös företagare tidigast fr.o.m. den 1 januari 2007. Han anmälde sig åter som arbetssökande på arbetsförmedlingen den 4 januari 2007 och hans första ansökningshandlingar inkom till kassan den 11 januari 2007. Sedan hans ärende hade kompletterats beviljades S.L. genom beslut den 7 februari 2007 arbetslöshetsersättning från och med den l januari 2007. Handläggningstiden har därför inte varit lång. Pensionsavdrag ska göras från dagpenningen när en sökande har tillerkänts allmän ålderspension. Det är inte möjligt att sluta samordna arbetslöshetsersättning med pensionen efter det att pensionsuttaget återkallats.

Kammarrätten inhämtade yttrande i målet från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som avstyrkte bifall till överklagandet. IAF anförde i sitt yttrande bl.a. följande. Frågan i målet är om arbetslöshetskassan ska fortsätta att samordna arbetslöshetsersättningen med ålderspension från den 1 mars 2007 då S.L. återkallat ålderspensionen. Tidigare fanns en kommentar i IAF:s regelbok om att pensionsavdrag inte längre skulle göras när pensionen upphörde. Kommentaren, som inte var rättsligt bindande, har troligen sin bakgrund i konstruktionen av det tidigare pensionssystemet med folkpension och ATP. Frågan om fortsatt samordning av arbetslöshetsersättning vid återkallat pensionsuttag har varit uppe till avgörande tidigare (se Kammarrätten i Stockholms mål nr 1065-01 angående tjänstepension och mål nr 1115-07 angående ålderspension). I mål nr 1115-07 anförde IAF i yttrande att lagtexten inte ger stöd för att samordning ska upphöra vid en återkallelse av pensionsuttag. Detta får anses grundas på att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet och inte ett verktyg för att planera den försäkrades ekonomi. Kammarrätten konstaterade i domen att det saknas stöd i lagen och dess förarbeten för att samordning av arbetslöshetsersättning och tillerkänd ålderspension ska upphöra vid en återkallelse av pensionsuttag. Domen överklagades till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd. I aktuellt mål har S.L. tillerkänts ålderspension från Försäkringskassan. Mot bakgrund av att arbetslöshetsersättningen är en omställningsförsäkring samt konstruktionen av det nya ålderspensionssystemet anser IAF att S.L:s arbetslöshetsersättning ska samordnas med pensionen även efter det att ålderspensionen återkallats. Vad S.L. uppgett om att han sökt ålderspension på grund av arbetslöshetskassans långa handläggningstid medför inte någon annan bedömning.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2010-04-07, Jansson, Jonsson, Posjnov samt nämndemännen Löwenborg och Lagerkvist Tranströmer) yttrade: Tillämpliga bestämmelser framgår av länsrättens dom. - Det är ostridigt i målet att S.L. genom att inte meddela att han uppburit pension under januari och februari 2007 erhållit arbetslöshetsersättning med för högt belopp och att det således finns grund för återbetalning för denna period. Av kassans beräkningar framgår att S.L. för januari och februari 2007 erhållit 18 060 kr för mycket i arbetslöshetsersättning. Det finns inte skäl att helt eller delvis befria S.L. från återbetalningsskyldighet i denna del. S.L. ska därför återbetala detta belopp. Frågan är därefter om S.L. är återbetalningsskyldig för perioden den 1 mars 2007 - 22 februari 2008 under vilken han, efter att ha återkallat pensionsuttaget, således inte uppburit någon ålderspension. IAF har i målet anfört att 27 § ALF inte ger något stöd för att samordningen ska upphöra vid en återkallelse av pensionsuttag. Enligt kammarrätten talar visserligen uttrycket ”har tillerkänts allmän ålderspension” med viss styrka för en sådan tolkning, men inte på sådant sätt att det kan anses klart framgå av ordalydelsen att samordningen inte kan upphöra. Inte heller i förarbetena uttalas någon klar och tydlig tolkning av uttrycket. Kammarrätten finner således att uttryckligt stöd saknas i lagtext och förarbeten för att arbetslöshetsersättningen alltid ska minskas genom samordning när en sökande har återkallat ett pensionsuttag. Det huvudsakliga syftet med reglerna i 27 och 32 §§ ALF är att undvika att sökande som uppbär pension överkompenseras genom att samtidigt uppbära arbetslöshetsersättning. S.L. har efter att ha återkallat sitt ålderspensionsuttag inte uppburit någon pension efter den 28 februari 2007. Han kan därför inte anses ha överkompenserats efter denna tidpunkt. S.L. har genom kassans beslut kommit i ett sämre ekonomiskt läge jämfört med dem som inte begärt förtida pensionsuttag. Omständigheterna i målet är inte heller sådana att S.L. kan anses ha utnyttjat sin arbetslöshetsförsäkring som ett verktyg för att planera sin ekonomi. Vidare påverkar S.L:s tidigarelagda pensionsuttag avseende januari och februari 2007 hans framtida pension på ett negativt sätt även utan beaktande av det i målet aktuella återbetalningskravet. Sammantaget finner kammarrätten att omständigheterna i målet är sådana att någon samordning mellan S.L:s arbetslöshetsersättning och pension inte ska ske efter det att S.L. återkallat sitt pensionsuttag, dvs. för perioden den 1 mars 2007 - 22 februari 2008. - Kammarrätten förklarar, med delvis bifall till överklagandet och med ändring av underinstansernas avgöranden, att S.L. ska återbetala 18 060 kr till Småföretagarnas Arbetslöshetskassa.

Högsta förvaltningsdomstolen

IAF överklagade kammarrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen med ändring av kammarrättens dom skulle fastställa att S.L. var återbetalningsskyldig för arbetslöshetsersättning för perioden den 1 mars 2007 - den 22 februari 2008. IAF anförde bl.a. följande. Regler för samordning av arbetslöshetsersättning och pension återfinns i 27 och 32 §§ ALF. Dessa bestämmelser återfanns tidigare i 20 och 21 §§ lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Enligt lagtexten krävs att den försäkrade har tillerkänts pension för att samordning ska ske. Vad som ska ske om pensionen återkallas anges inte i lagtexten. Av förarbetena till 1973 års lag framgår att bestämmelserna utformades för att undvika fall av överkompensation och för att motverka att ålderspensionärer anmäler sig på arbetsförmedlingen endast för att dryga ut pensionen med arbetslöshetsersättning utan att de är reellt arbetssökande. I förarbetena uttalas vidare att det ska räcka med att den försäkrade har tillerkänts pension för att pensionsavdrag ska göras. En försäkrad som frivilligt avstår från att lyfta pensionen ska inte därigenom kunna slippa avdrag (prop. 1987/88:114 s. 28 f.). När en person vidtar åtgärder för att pensionera sig innebär det i regel att arbetstagaren tänker minska sin arbetstid eller helt sluta arbeta och lämna arbetsmarknaden. När en försäkrad uppbär arbetslöshetsersättning innebär det att den försäkrade vill ha ett arbete och i arbetslöshetsförsäkringen finns krav på att den försäkrade ska vara aktivt arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är enligt dagens regelverk möjligt att uppbära både pension och arbetslöshetsförsäkring men då ska en samordning mellan ersättningsslagen ske. Denna samordning mellan arbetslöshetsersättning och pension bör fortsätta när pensionen återkallas för att främja arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring. Vidare bör samordningen fortsätta för att undvika att den enskilde använder arbetslöshetsförsäkringen som ett verktyg för att planera sin ekonomi. Det är inte meningen att en försäkrad som vidtagit åtgärder för att pensionera sig, i detta fall ansökt om ålderspension, ska kunna välja att skjuta upp pensionen och i stället välja arbetslöshetsersättning.

S.L. bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. att han inte har överkompenserats utan hamnat i ett sämre läge än den som inte har begärt förtida uttag av pension. Han har inte utnyttjat sin arbetslöshetsförsäkring som ett verktyg för att planera sin ekonomi. Det saknas uttryckligt lagstöd för att en möjlig men inte erhållen pension ska avräknas mot arbetslöshetsersättningen. Det är arbetslöshetskassans rekommendation och orimligt långa handläggningstider som tvingat honom att söka pension.

Domskäl

Högsta förvaltningsdomstolen (2011-05-23, Eliason, Knutsson, Jermsten, Ståhl, Stenman) yttrade: Skälen för avgörandet

Av 27 och 32 §§ ALF framgår att beräkningen av dagpenning till sökande som har tillerkänts allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete ska samordnas på visst sätt med pensionen. Det närmare innehållet i bestämmelserna framgår av länsrättens dom.

Av förarbetena framgår att bestämmelserna om samordning syftar till att undvika fall av överkompensation. Bestämmelserna ska vidare motverka att ålderspensionärer anmäler sig på arbetsförmedlingen endast för att dryga ut pensionen med arbetslöshetsersättning. Det anges dessutom att, för att pensionsavdrag ska göras, det räcker att den försäkrade har tillerkänts pension. En försäkrad som frivilligt avstår från att lyfta pension ska inte därigenom kunna slippa avdrag (prop. 1987/88:114 s. 28 f.).

Frågan i målet är om samordning ska ske även efter det att den försäkrade har återkallat pensionsuttaget och således inte längre uppbär någon pension.

I lagen anges att bestämmelserna om samordning ska tillämpas när den sökande ”har tillerkänts” pension. S.L. har ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat att uppbära pensionsutbetalningar och han har därmed tillerkänts pension. Syftet med bestämmelserna, såsom det angivits i förarbetena, talar för att det förhållandet att han senare återkallat pensionsuttaget inte innebär att pensionen inte längre ska anses tillerkänd och att samordningen således ska upphöra. Denna tolkning stöds också av bestämmelsernas ordalydelse.

Då S.L. inte meddelat arbetslöshetskassan att han tillerkänts pension föreligger förutsättningar för återkrav. Detta gäller även för den period för vilken han hade återkallat uttaget av pensionen. Skäl för befrielse har inte visats föreligga. Överklagandet ska därför bifallas.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet och förklarar att S.L. ska återbetala arbetslöshetsersättning även för perioden den 1 mars 2007 - den 22 februari 2008.

Föredraget 2011-04-06, föredragande Perttu, målnummer 3384-10