HFD 2011:39

En förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstolen för inkomstförlust på grund av uppdraget överklagas hos förvaltningsrätten.

Kammarrätten i Stockholm

J.E. begärde, i egenskap av nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm, ersättning med 490 kronor för inkomstförlust på grund av uppdraget. Förvaltningsrätten avslog hans begäran. J.E. överklagade beslutet och förvaltningsrätten överlämnade handlingarna i målet till kammarrätten.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2010-07-02, Silfverhjelm, Ihrfelt, referent) yttrade: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Högsta förvaltningsdomstolen

J.E. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva kammarrättens avgörande och besluta att kammarrätten skulle sakpröva målet.

Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att överklagandet av beslutet om ersättning rätteligen skulle ha prövats av förvaltningsrätten med hänsyn till att beslutet inte fattats inom ramen för förvaltningsrättens dömande uppgifter.

Domskäl

Högsta förvaltningsdomstolen (2011-06-22, Melin, Almgren, Dexe, Hamberg, Brickman) yttrade: Skälen för avgörandet

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att förvaltningsrätten fattat ersättningsbeslutet vid handläggningen av ett förvaltningsärende och inte i domstolens rättskipande verksamhet.

Av 9 § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. framgår att bestämmelsen i 22 a § förvaltningslagen (1986:223) om att beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol är tillämplig i målet. Det följer då av 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar att ersättningsbeslutet överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Det anförda innebär att kammarrätten inte skulle ha fattat det nu överklagade avgörandet. Det ska därför undanröjas och målet överlämnas till förvaltningsrätten för vidare handläggning.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer kammarrättens beslut och överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Stockholm för vidare handläggning.

Föredraget 2011-06-01, föredragande Lindeberg, målnummer 4615-10