HFD 2012 not 21

Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då den utflyttade hade behållit sin permanentbostad i Sverige (förhandsbesked)

Not 21. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked begärde A besked om han skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige vid inkomsttaxeringen. Hans ansökan sammanfattades på följande sätt i nämndens beslut. A, som är svensk medborgare, är sedan januari 2006 anställd i X Ltd i Hong Kong. Han hade då tillsammans med sin hustru och två barn i skolåldern bosatt sig där i en femrumslägenhet. Familjen har behållit den tidigare permanentbostaden i Sverige, en villafastighet i R. Vidare innehar familjen en fritidsbostad i Sverige. Fastigheterna används som fritidsbostäder. I ansökan sägs att hustrun och barnen tillbringar sommarloven i fastigheten i R, en ort där barnens farföräldrar och andra släktingar och vänner är bosatta. A innehar 3,75 procent av aktierna i X AB via det helägda nederländska bolaget Y Holding BV. Han var tidigare styrelseledamot i X AB men lämnade styrelsen under hösten 2010. Familjens vistelser i Sverige i samband med semester och A:s tjänsteresor har i genomsnitt understigit 72 dagar per år. Inför en förestående utdelning från Y Holding BV frågar A om han under inkomståret 2011 har väsentlig anknytning till Sverige. - Skatteverket ansåg - till skillnad från A - att han har väsentlig anknytning hit. - Skatterättsnämnden (2011-09-16, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . A har väsentlig anknytning till Sverige. - Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning i ärendet. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) beaktas en rad anknytningsfaktorer, bl.a. om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här och om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk. - Familjen har behållit sin tidigare permanentbostad i R efter utflyttningen till Hong Kong. Ett sådant fortsatt innehav har i praxis ansetts som en tungt vägande anknytningsfaktor (RÅ 2009 not. 84). - Mot den bakgrunden får A vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter fortfarande anses ha väsentlig anknytning hit (jfr RÅ 1989 ref. 118 och RÅ 2002 ref. 70). - A överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att han inte ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige vid 2012 års taxering. Han anförde bl.a. följande. Omständigheterna i de rättsfall som Skatterättsnämnden hänvisar till skiljer sig från dem i hans fall. Det har gått mer än fem år sedan han flyttade från Sverige. Hans enda anknytningsfaktor av betydelse är den tidigare permanentbostaden vilken sedan utflyttningen utnyttjats endast som fritidsbostad. Han kan därför inte längre anses ha väsentlig anknytning till Sverige. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-05-21, Sandström, Almgren, Ståhl, Jäderblom, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 6314-11, fd 2012-04-18, Gustafsson).