HFD 2012 not 29

Ansökan av Naturskyddsföreningen i Ängelholm om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan

Not 29. Ansökan av Naturskyddsföreningen i Ängelholm om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun beslutade den 28 juni 2010 att anta detaljplan för fastigheten Kärra 1:2 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av en golfbana med 18 hål, en bana med nio korthål samt drivingrange och klubbhus. Beslutet överklagades av ett stort antal personer samt av Naturskyddsföreningen i Ängelholm. Länsstyrelsen i Skåne län prövade i beslut den 22 oktober 2010 överklagandena från ett par personer jämte naturskyddsföreningen i sak men fann inte skäl att ändra kommunfullmäktiges beslut. Sedan beslutet överklagats av bl.a. naturskyddsföreningen avslogs överklagandena av regeringen (Miljödepartementet, 2011-06-16) med följande motivering. Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av en golfbana med 18 hål, driving range, nio korthål och klubbhus. Planområdet ligger inom område som i kommunens översiktsplan anges som riksintresse för friluftslivet och gränsar till ett område som i översiktsplanen anges som riksintresse för naturvården. Planområdet omfattas även av hushållningsbestämmelserna i 4 kap.miljöbalken. Planområdets norra hörn når nästan fram till gränsen för Natura 2000-området Ängelholms kronopark (SE0420233). Väster om planområdet finns Natura 2000-områdena Jonstorp-Vegeåns mynning (SE0430147) och Skälderviken (SE0430125). Ängelholms kronopark och Jonstorp- Vegeåns mynning har valts ut av Sverige och antagits av Europeiska kommissionen som områden av intresse för unionen enligt rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, det s.k. art- och habitatdirektivet. Skälderviken har av regeringen förklarats som ett särskilt skyddsområde enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, det s.k. fågeldirektivet. Alla tre områdena ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. - I miljökonsekvensbeskrivningen anges bl.a. följande. Enligt bevarandeplanen för Jonstorp-Vegeåns mynning utgör området ett av de största marina våtmarksområdena i regionen. Områdets värden är knutna till olika typer av marina miljöer, strand- och dynhabitat, skogshabitat och hävdade naturtyper såsom salta strandängar. Enligt bevarandeplanen för Skälderviken är områdets värden i första hand knutna till den marina miljön och Vege å. Här nämns även att nattskärra häckar i det intilliggande tallskogsområdet Sibirienskogen. Enligt bevarandeplanen för Ängelholms kronopark är naturvärdena i första hand knutna till sublittorala sandbankar, olika typer av sanddyner, sumpalskog och mindre vattensamlingar. Här förekommer bl.a. nattskärra och större vattensalamander. Detaljplanen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på närliggande Natura 2000-omården. Golfbanans begränsade användning av gödsel- och bekämpningsmedel bedöms inte heller medföra någon negativ påverkan på omgivningens naturvärden. Planområdet avvattnas söderut mot Vege å. De Natura 2000-områden som är belägna vid Vegeåns mynning ligger på minst 300 meters avstånd från planområdet. Det mellanliggande området utgörs av skog och våtmark, som tjänar som en buffert mellan planområdet och Natura 2000-områdena, om ett tillfälligt läckage skulle uppstå vid anläggningsskedet. Vid naturvärdesinventeringen 2009 kunde inga nattskärror observeras. Arten hördes dock på avstånd, ca 1,5 km söder om planområdet. Enligt Artportalen finns flera rapporteringar om nattskärra söder och sydväst om Vegeholmsvägen, dvs. tämligen långt söder om planområdet. Endast en rapport (från 2006) finns om att nattskärran kan ha uppehållit sig inom planområdet. Nattskärran förekommer spridd i närområdet. Enligt naturvärdesinventeringen saknar planområdet lämpliga vattenmiljöer för större vattensalamander. Arten kunde inte observeras vid fältbesöken. Även Artportalen saknar rapporterade förekomster av större vattensalamander från det aktuella området. Inte heller i en av Länsstyrelsen i Skåne län 2009 publicerad rapport från översiktsinventering av större vattensalamander nämns några fynd i området. Mot bakgrund av den kunskap om områdets förutsättningar och särdrag som införskaffats under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen görs bedömningen att detaljplanens genomförande inte kommer att skada några fortplantningsområden eller viloplatser som någon av artskyddsförordningens (2007:845) utpekade djurarter använder sig av eller i övrigt strida mot artskyddsförordningens bestämmelser. Det föreligger därmed inget behov av någon dispens från artskyddsförordningen. Vid bevattning av golfbanan kommer i första hand ytvatten från den närliggande kanalen och uppsamlat ytvatten inom planområdet att användas. Vattenuttaget kräver tillstånd enligt 11 kap.miljöbalken. - Länsstyrelsen har i yttrande över detaljplanen vid utställningen av planen anfört bl.a. följande. Miljökonsekvensbeskrivningen har på ett mycket bra sätt redovisat planens förutsättningar och konsekvenser samt föreslagit lämpliga åtgärder och försiktighetsmått. Länsstyrelsen bedömer därför att detaljplanen inte kommer att på ett betydande sätt påverka närliggande Natura 2000-områden om den, förutom vad som fastställs på plankartan, genomförs enligt planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. I skälen för det nu överklagade beslutet har länsstyrelsen anfört bl.a. följande. Mot bakgrund av den utredning som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen och de åtgärder och försiktighetsmått som anges i planbestämmelserna bedömer länsstyrelsen att detaljplanen inte medför betydande påverkan på Natura 2000-områdena, påtaglig skada på övriga riksintressen eller skada för arterna nattskärra och större vattensalamander. - Regeringen finner att det underlag som föreligger i ärendet är tillräckligt för bedömningen av konsekvenserna av detaljplanens genomförande för Natura 2000-områdena Ängelholms kronopark, Jonstorp-Vegeåns mynning och Skälderviken samt för ställningstagandet att genomförandet av detaljplanen inte kan komma att negativt påverka dessa områden. - Vad gäller invändningarna om att det inom planområdet finns större vattensalamander och nattskärra och att dessa arter kan påverkas negativt av detaljplanen konstaterar regeringen inledningsvis att enligt artskyddsförordningen är större vattensalamander och vilda fåglar fridlysta. Detta innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen och att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Vad klagandena framfört utgör enligt regeringens mening inte skäl att frångå de bedömningar som gjorts under planarbetet beträffande förekomst av dessa arter i området och detaljplanens konsekvenser för arterna. Regeringen finner mot denna bakgrund att det underlag som föreligger i ärendet är tillräckligt för bedömningen av konsekvenserna av detaljplanens genomförande för skyddade arter och för ställningstagande att genomförandet av detaljplanen inte kan komma att negativt påverka nattskärra och större vattensalamander. - Det underlag som föreligger i ärendet är enligt regeringens mening även tillräckligt för att bedöma konsekvenserna i övrigt av detaljplanens genomförande. Regeringen finner att det inte framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. - Länsstyrelsen har den 2 augusti 2010 beslutat enligt 12 kap.plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, att inte pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsen har därmed bedömt att planbeslutet inte innebär att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.miljöbalken inte tillgodoses eller att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.miljöbalken inte iakttas. Vad klagandena anför i dessa frågor föranleder inte regeringen att göra en annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. - - - Vad klagandena anfört om att natur- och rekreationsområde tas i anspråk, om uttag av vatten för golfbanan eller om miljömålen utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört om länsstyrelsens beslut eller deras invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - Naturskyddsföreningen i Ängelholm ansökte om rättsprövning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva regeringens beslut. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-05-29, Dexe, Jermsten, Stenman, Saldén Enérus, Nymansson) : Skälen för avgörandet . - - - De i målet tillämpliga bestämmelserna i miljöbalken och ÄPBL är allmänt hållna och ger myndigheten ett förhållandevis stort utrymme för bedömning. - Det har i ärendet upprättats en omfattande miljökonsekvensbeskrivning och det framgår att länsstyrelsen med utgångspunkt från 12 kap. 1 § ÄPBL bedömt att planbeslutet inte innebär att något riksintresse enligt 3 eller 4 kap.miljöbalken inte tillgodoses. Regeringen har inte gjort någon annan bedömning. - Med hänsyn till den utredning som föreligger om miljökonsekvenserna av ett genomförande av planen kan det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte anses framgå att regeringens beslut skulle strida mot tillämpliga bestämmelser i 3 och 4 kap.miljöbalken på det sätt som naturskyddsföreningen har angett. Beslutet kan inte heller anses strida mot reglerna i 2 kap. 1 och 2 §§ ÄPBL om de allmänna intressen som ska beaktas vid planläggning. - Naturskyddsföreningen har även anfört att beslutet om detaljplan skulle ha prövats enligt bestämmelserna i 7 kap. 28 b § miljöbalken om att särskilt tillstånd krävs för att bl.a. bedriva vissa verksamheter. Dessa bestämmelser är emellertid inte tillämpliga i detta planärende. - Det har i målet inte i övrigt framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 5785-11, fd 2012-05-02, K. Andersson)