HFD 2012 not 34

Fråga om aktier i dotterbolag till fastighetsförvaltande bolag var näringsbetingade eller lagertillgångar (förhandsbesked) / Fråga om aktier i dotterbolag till fastighetsförvaltande bolag var näringsbetingade eller lagertillgångar: Inkomst av näringsverksamhet

Not 34. Överklagande av X AB och Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I Skatterättsnämndens beslut sammanfattades omständigheterna i ärendet på följande sätt. X-koncernen är en fastighetsförvaltande koncern med ett innehav av cirka 300 fastigheter. Som ett naturligt led i den av koncernen bedrivna fastighetsförvaltningen omsätts under ett normalår ett antal fastigheter. En ofta använd struktur vid försäljning av fastigheter är ”paketering”, vilket innebär att den fastighet som ska säljas först överlåts för skattemässigt värde till dotterbolag (aktiebolag eller ekonomisk förening), varefter andelarna i dotterbolaget säljs. X AB, som är ett helägt dotterbolag inom koncernen, bildades år 2009. Avsikten är att det ska bedriva verksamhet enligt följande. Under år 2010 bildar X AB fem dotterbolag i form av aktiebolag (dotterbolagen). När en fastighet inom koncernen ska säljas kommer den först att överlåtas för underpris från det bolag som äger fastigheten i fråga till ett av dotterbolagen. Därefter kommer X AB att externt sälja andelarna i dotterbolaget till marknadspris. Dotterbolagen kommer att inneha var sin fastighet. Som utgångspunkt gäller vidare att X AB förväntas sälja samtliga dotterbolag inom en treårsperiod räknat från år 2010. Eventuellt kan samtliga fem bolag komma att säljas under ett och samma år. Inom koncernen finns bolag som enligt 27 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anses bedriva byggnadsrörelse genom innehav av lagertillgångar. Det gäller bland annat några av de koncernbolag som äger fastigheter vilka ska säljas paketerade. - X AB frågade om andelarna i dotterbolagen kommer att utgöra näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13-14 §§ IL. - Skatterättsnämnden (2011-05-19, André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Jönsson, Sjökvist) fann i förhandsbesked att andelarna i de fem dotterbolagen utgjorde lagertillgångar för X AB. - Ledamoten Hedenius fann, med instämmande från nämndens sekreterare Gilbe, att andelarna i dotterbolagen skulle anses vara näringsbetingade. - X AB överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle besvara den ställda frågan jakande och anförde bl.a. följande. Den omständigheten att bolaget inte självt bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter innebär att andelarna är kapitaltillgångar enligt 27 kap. 6 § IL (jfr RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3). I 27 kap. IL regleras uttömmande klassificeringen av andelar i fastighetsförvaltande dotterbolag. - Skatteverket yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas. Enligt Skatteverket utgör bolagets verksamhet näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § första stycket IL och aktierna utgör lagertillgångar i denna verksamhet enligt 17 kap. 3 § IL. Om så inte anses vara fallet bör förhandsbeskedet fastställas på den av Skatterättsnämnden angivna grunden. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-06-01, Dexe, Knutsson, Jermsten, Stenman, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Enligt 27 kap. 6 § IL anses andelar i ett fastighetsförvaltande företag som lagertillgångar, om någon av företagets fastigheter skulle ha varit en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter för det fall att fastigheten hade ägts direkt av den som innehar andelen. Detta gäller bl.a. om det finns en intressegemenskap mellan andelsinnehavaren och det fastighetsförvaltande företaget. - Reglerna i 27 kap. 6 § IL kan tillämpas när det fastighetsförvaltande företaget ägs direkt av den som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Om företaget i stället ägs av ett dotterföretag till den som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter har Högsta förvaltningsdomstolen funnit att reglerna inte är tillämpliga (RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3). - Enligt de förutsättningar som bolaget har angett i sin ansökan om förhandsbesked bedriver det inte byggnadsrörelse och det äger inte heller någon fastighet eller andel i fastighetsförvaltande handelsbolag. - Förhållandena i detta fall och de i de nämnda rättsfallen är likartade. Bolagets aktier i de fem nybildade dotterbolagen ska därför inte anses som lagertillgångar hos bolaget enligt 27 kap. 6 § IL. Inte heller vad som i övrigt anförts i målet innebär att aktierna i dotterbolagen ska anses utgöra lagertillgångar. Förhandsbeskedet ska ändras i enlighet härmed. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, att sökandens andelar i de fem dotterbolag som ansökan om förhandsbesked avser utgör näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13 § IL. - (mål nr 3329-11, fd 2012-05-16, Bolund Thornell)