HFD 2012 not 45

Undantagen för tjänster avseende bl.a. framställning av publikationer och omsättning av periodiska medlemsblad ansågs inte tillämpliga framställning och leverans av en tryckfärdig elektronisk förlaga till en publikation / Undantagen för tjänster avseende bl.a. framställning av publikationer och omsättning av periodiska medlemsblad ansågs inte tillämpliga på framställning och leverans av en tryckfärdig elektronisk förlaga till en publikation (förhandsbesked).

Not 45. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - J Hellings Tidningsmakare AB (Bolaget) avsåg att ingå ett avtal med ABF. Bolaget skulle planera och producera medlemstidningen Fönstrets innehåll; tidningen med enligt förutsättningarna ett sådant periodiskt medlemsblad som avses i 3 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Bolaget skulle tillhandahålla en tryckfärdig elektronisk förlaga till publikationen (s.k. PDF) och leverera den till tryckeriet. Vidare skulle Bolaget svara bl.a. för eventuella förhandlingar med tryckeriet. Bolaget gavs rätt till försäljning av externa prenumerationer och av annonser i publikationen. - Bolaget frågade om uppdraget (framställningsuppdraget) i form av planering av innehållet i tidningen, kvalitetsgranskning och rådgivning åt ABF, kontakter med tryckeriet, korrekturläsning, kontakter med skribenter och bildframställare samt layout omfattades av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML (fråga 1). Om fråga 1 besvarades nekande frågade Bolaget om de tjänster som omfattades av framställaruppdaget och vissa övriga tjänster (framställning alternativt inköp av text- och bildmaterial) omfattades av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 13 § ML (fråga 2). - Skatterättsnämnden (2011-05-25, Svanberg, ordf., Ohlson, Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Sandberg Nilsson, Wingren) : Förhandsbesked . De omfrågade tillhandahållandena omfattas varken av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ML, eller av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 13 § ML. - - - Skatterättsnämndens bedömning. - - - Nämnden utgår vid bedömningen av frågorna från att ABF är ”utgivare” av tidningen i den mening som avses i 3 kap. 13 § och 3 kap. 19 § första stycket 2 ML. - Fråga 1 . Av ordalydelsen till 3 kap. 19 § första stycket 2 ML framgår att med framställning av en publikation förstås mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen. - Bolagets uppdrag enligt avtalsutkastet är såvitt nu är i fråga att planera och producera tidningen Fönstrets form och innehåll, text och foto och framställa en tryckfärdig PDF som ska levereras till tryckeriet. Vad Bolaget sålunda åtar sig utgör enligt Skatterättsnämndens bedömning i allt väsentligt redaktionellt arbete som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för framställningstjänster. I den mån någon av de tjänster Bolaget tillhandahåller sedd för sig skulle kunna anses utgöra en framställningstjänst bör Bolagets tillhandahållanden ändå ses som en enda transaktion vars delar har ett så nära samband att de tillsammans utgör en enda ekonomisk transaktion som det skulle vara konstlat att dela upp (jfr t.ex. EU-domstolens dom i målet C-111/05 angående Aktiebolaget NN). Bolagets tillhandahållande enligt fråga 1 omfattas därför inte av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML. - Fråga 2 . Det redaktionella arbete som Bolaget tillhandahåller enligt fråga 1 utmynnar i en för tryckning förberedd elektronisk förlaga till publikationen (PDF). Vad Bolaget enligt avtalet ska framställa och leverera är således inte en vara i form av en publikation utan en tjänst i form av en PDF-fil. Inte heller synes Bolaget förfoga över någon ekonomisk rätt till publikationen Fönstret. Vid sådant förhållande kan Bolagets tillhandahållande enligt fråga 2 inte anses utgöra omsättning av en vara i form av ett sådant medlemsblad som avses i 3 kap. 13 § ML. - - - Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i de i det föregående redovisade övervägandena. - Skatteverket överklagade och yrkade att Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende fråga 1 skulle fastställas samt att svaret på fråga 2 skulle ändras så att undantaget i 3 kap. 13 § ML ansågs tillämpligt på bolagets tillhandahållande. Skatteverket anförde bl.a. följande. Det går inte av bestämmelsen i 3 kap. 13 § utläsa att den endast gäller färdigställda publikationer i tryckt form. Även en tryckfärdig publikation borde omfattas av undantaget. Hur man väljer att överlämna den tryckfärdiga publikationen till kunden kan inte vara avgörande. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-08-27, Melin, Almgren, Nord, Brickman, Ståhl) : Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 4253-11, fd 2012-06-13, Finander)