HFD 2012 not 51

Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då avskilt belägen permanentbostad av låg standard hade behållits (förhandsbesked)

Not 51. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade A om han efter utflyttning från Sverige skulle anses ha väsentlig anknytning hit. Av ansökan framgick bl.a. följande. A är svensk medborgare. Han förvärvade och bosatte sig sommaren 2004 på en jordbruksfastighet i B kommun. Fastigheten är på tre hektar varav två hektar skogsmark. Innan A köpte fastigheten hade den använts som fritidsfastighet i vart fall sedan 1958. A avsåg att tillsammans med sin sambo flytta från Sverige för att bosätta sig i Portugal. Efter utflyttningen kommer han att behålla fastigheten som ska användas som fritidsbostad. - Skatterättsnämnden (2012-01-24, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . A ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Portugal. - Skatterättsnämndens bedömning . Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig här. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska enligt 3 kap. 7 § första stycket IL beaktas en rad anknytningsfaktorer bl.a. om personen är svensk medborgare, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk och om han bedriver näringsverksamhet här. - Med hänvisning till att fastigheten är avskilt belägen med bristande kommunikationer, dåligt underhållen tillfartsväg och att bostadsbyggnaden har en ytterst enkel standard anser A att fastigheten inte når upp till lagstiftningens krav på att vara en bostad ”som är inrättad för åretruntbruk”. - Skatteverkets uppfattning är att A har väsentlig anknytning hit om han behåller fastigheten eftersom den använts av honom som permanentbostad sedan förvärvet. - Uppgifterna i ärendet ger vid handen att A:s främsta anknytning till Sverige efter utflyttningen kommer att vara fastigheten i B. Av praxis framgår att den omständigheten att den tidigare permanentbostaden behålls efter utflyttning är tungt vägande vid en bedömning av om väsentlig anknytning föreligger hit (RÅ 2009 not. 84 samt där anmärkta rättsfall). - Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter att A ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen. Frågan ska därför besvaras jakande. - A överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att han saknar väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Portugal även om han behåller sin tidigare bostad i Sverige. Han anförde bl.a. följande. I de rättsfall där ett fortsatt innehav av bostad i Sverige ansetts medföra väsentlig anknytning hit har det varit fråga om bostäder som varit inrättade för åretruntbruk på så sätt att det utan vidare varit möjligt att bo där året om. Den bostad han avser att behålla är inte inrättad för åretruntbruk. Fastigheten har en ytterst enkel standard. Den är avsides belägen utan ordentligt underhållen väg och med bristande kommunikationer. Att han själv under några år använt fastigheten som bostad betyder inte att den är lämplig för ändamålet. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. I förarbetena till den i målet aktuella lagstiftningen framhöll skatteutskottet (SkU 1984/85:59 s. 14) att om den enda anknytningsfaktorn är en fritidsbostad utgör inte det, även om denna kan användas för åretruntbruk, grund för väsentlig anknytning. Detta synsätt slås också fast i senare praxis. Skatteutskottets uttalande pekar på att lagstiftaren anser att det inte ska göras någon bedömning av den kvarvarande bostadens standard, läge etc. Däremot ska åtskillnad göras mellan bostäder som använts som fritidsbostad och bostäder som utgjort personens egentliga hem före utflyttningen. A:s fastighet i B har, trots uppgift om låg standard, bebotts av honom under åtskilliga år och han har varit folkbokförd på fastigheten. Det faktum att bostaden brukats året runt utgör grund för väsentlig anknytning. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-09-21, Sandström, Dexe, Jermsten, Ståhl, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 910-12, fd 2012-08-22, Lönnberg)