HFD 2012 not 54

För miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken i fråga om beslut om upphävande av strandskydd

Not 54. Ansökan av Förbundet för Ekoparken och Naturskyddsföreningen i Sollentuna om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Regeringen fattade den 10 november 2011 beslut rörande upphävande av strandskydd inom ett område i Helenelund, Sollentuna kommun, som avsågs ingå i detaljplan. Förbundet för Ekoparken och Naturskyddsföreningen i Sollentuna ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. att beslutet hade betydande miljöpåverkan och omfattades av artikel 9.2 i Århuskonventionen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-10-10, Melin, Almgren, Nord, Ståhl, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Enligt 2 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). - Århuskonventionen omfattar tre olika frågor på miljöområdet där allmänheten har vissa rättigheter, nämligen tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning. - Artikel 9 behandlar tillgången till rättslig prövning. I artikel 9.2 anges att rätten till prövning avser beslut som omfattas av artikel 6. - Artikel 6 rör allmänhetens deltagande i beslut om vissa verksamheter. I artikelns punkt 1 a) hänvisas till beslut om verksamheter som anges i bilaga I till konventionen. I den bilagan räknas i 19 punkter upp ett antal olika beslut. De rör främst industriella anläggningar. Det klandrade avgörandet omfattas inte av någon av dessa punkter. - Enligt punkt 20 omfattas däremot all verksamhet som inte anges i punkterna 1-19, men där allmänhetens deltagande är föreskrivet enligt ett förfarande för bedömning av miljöpåverkan i enlighet med den nationella lagstiftningen. Med allmänheten avses i konventionen bl.a. miljöorganisationer (artikel 2, punkt 4). - Vad som sägs i punkt 20 får anses innebära att reglerna i konventionen om tillgång till rättslig prövning av tillståndsbeslut ska tillämpas för tillståndsprocesser där det finns ett krav på samråd och miljökonsekvensbeskrivning (jfr prop. 2005/06:56 s. 16). - Det klandrade avgörandet gäller upphävande av strandskydd och är inte av det slag som avses i artikel 9.2 i Århuskonventionen. Beslutet är alltså inte ett sådant beslut som sökandena med stöd av 2 § rättsprövningslagen kan få prövat. Ansökan ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökan om rättsprövning. (mål nr 661-12, fd 2012-09-19, K. Andersson)