HFD 2012 not 60

Fråga om försäljning av ett markområde skulle beskattas som kapitalinkomst eller anses ingå i en enkel tomtrörelse (förhandsbesked)

Not 60. Överklagande av A, B och C av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Av en ansökan om förhandsbesked framgick bl.a. följande. A, B och C bedrev enkel tomtrörelse på fastigheten S 1:1. Av sin far hade de år 1993 ärvt vissa andra fastigheter (S-fastigheterna) som denne hade förvärvat åren 1941 och 1948. Fadern hade mellan åren 1977 och 1987 avyttrat 18 byggnadstomter från S-fastigheterna. Det var nu aktuellt att avstycka och avyttra ett inte detaljplanelagt markområde från S-fastigheterna. Dessa ligger i samma kommun som fastigheten S 1:1 på ett avstånd av ca tre km från denna. Sökandena önskade besked om avyttringen av markområdet på S-fastigheterna skulle anses ingå i den tomtrörelse som de bedriver på fastigheten S 1:1. - Sökandena och Skatteverket var ense om att markområdet inte ingår i samma tomtrörelse som den som bedrivs på fastigheten S 1:1. - Skatterättsnämnden (2012-03-01, André, ordf., Bengtsson, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . En avyttring av markområde (byggnadstomt) på S-fastigheterna ska anses ingå i den tomtrörelse som sökandena bedriver på fastigheten S 1:1. - Skatterättsnämndens bedömning. Enligt 27 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) föreligger enkel tomtrörelse om en skattskyldig under tio kalenderår har avyttrat minst femton byggnadstomter som kan räknas samman till en tomtrörelse. Har avyttringar av byggnadstomter skett på olika fastigheter eller på olika delar av en fastighet, ska vid beräkningen endast sådana tomter medräknas som med hänsyn till deras inbördes läge normalt kan anses ingå i en och samma tomtrörelse. - Förarbetena till bestämmelsen ger uttryck för att det krävs ett relativt långt avstånd mellan områdena för att olika tomtrörelser ska uppkomma särskilt då fråga är om mer koncentrerad tomtförsäljning (prop. 1967:153 s. 149-150). - Avståndet mellan tomtområdena på fastigheterna i fråga är ca 3 km. Med hänsyn härtill och då omständigheterna i övrigt inte tyder på annat än att tomtområdena bör ses som ett naturligt tomtområde får de, vid en avyttring av det aktuella markområdet, anses ingå i en och samma tomtrörelse (jfr RÅ 1979 Aa 202). - A, B och C överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, skulle besvara frågorna på så sätt att marken på S-fastigheterna inte skulle anses ingå i den tomtrörelse som de bedriver på fastigheten S 1:1 i samma kommun och att avyttringen av marken på S-fastigheterna skulle beskattas i inkomstslaget kapital. - Skatteverket tillstyrkte bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-06, Dexe, Nord, Ståhl, Saldén Enérus, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 1813-12, fd 2012-10-17, Berglund)