HFD 2012 not 64

Högsta förvaltningsdomstolen ansågs med stöd av 11 kap. 13 § regeringsformen och punkt 16 av övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) behörig att pröva frågan om resning avseende en antagen detaljplan

Not 64. Ansökningar av P.V. m.fl. om resning i mål om antagande av detaljplan. - Komunfullmäktige i Lunds kommun beslutade att anta detaljplan för kvarteren Eddan och Havamal i Lund. Länsstyrelsen i Skåne län avslog överklaganden av bl.a. P.V. I en skrivelse den 22 september 2010 överklagade P.V. länsstyrelsens beslut hos regeringen som i beslut den 3 november 2011 avslog överklagandet. - Bl.a. P.V. ansökte om resning. P.V. m.fl. anförde att fridlysta djur iakttagits i området och att en asfaltering av en gräsyta skulle medföra ökad risk för översvämningsskador. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-21, Jermsten, Dexe, Hamberg, Saldén Enérus, Nymansson) avvisade ansökningar från sökande som inte varit parter hos regeringen och som inte heller på annan grund ansågs behöriga att ansöka om resning. Högsta förvaltningsdomstolen anförde såvitt avser P.V:s ansökan följande under Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen är med stöd av 11 kap. 13 § regeringsformen och punkt 16 av övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) behörig att pröva frågan om resning avseende den aktuella detaljplanen (jfr Högsta domstolens beslut den 19 oktober 2012 i mål nr Ö 3606-12). - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. P.V:s ansökan om resning ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår P.V:s resningsansökan. (mål nr 4390-12, fd 2012-09-19, A. Sundberg)