HFD 2012 not 68

Ansökan om att bli befriad från förbehåll som bestämts vid utlämnande av allmänna handlingar (avslag) / Ansökan om att bli befriad från förbehåll som bestämts vid utlämnande av allmänna handlingar (resningsärende, avslag)

Not 68. Ansökan av B.A. om resning i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - Högsta förvaltningsdomstolen förordnade i dom i mål nr 1516-10 att vissa av B.A. begärda handlingar hos Säkerhetspolisen skulle lämnas ut till henne med förbehåll (RÅ 2010 ref. 59). B.A. ansökte om resning och yrkade att hon skulle befrias från den tystnadsplikt hon ålagts. B.A. anförde bl.a. följande. Som forskare har hon redan tagit del av, förutom det material som förvaras i Säkerhetspolisens arkiv, det omfattande tyska materialet i Bundesarchiv och i den tyska myndigheten BStU, Stasiarkivet. Vidare beklagas i Europaparlamentets resolution den 2 april 2009 angående European conscience and totalitarianism att medlemsstater fortfarande sekretessbelägger dokument, och medlemsstaterna uppmanas också att öppna arkiven för forskare. Vetenskaplig forskning kräver att historiska dokument prövas källkritiskt, sätts i en större kontext, analyseras tillsammans med andra forskare och värderas i vetenskapssamhället. För att hon tillsammans med andra forskare seriöst ska kunna belysa Sveriges relationer till DDR är det av stor vikt att hon kan föra en dialog. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-11-30, Melin, Sandström, Hamberg) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - De omständigheter B.A. anför till stöd för sin ansökan har i allt väsentligt åberopats av henne i mål nr 1516-10. Vad som i förevarande mål har anförts kan inte anses utgöra synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Hennes ansökan om resning ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. (mål nr 5537-12, fd 2012-11-20, Englund)